Komma i kontakt
Gruvdrift i Peru – leverantörskedjans återhämtning

Artikel, Artikel

Gruvdrift i Peru – leverantörskedjans återhämtning

Perus gruvindustri har fortsatt att återhämta sig från den kris som utlöstes av covid-19-pandemin. Under konferensen Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2021) förutspådde energi- och gruvministern Jaime Gálvez att investeringar i sektorn kommer att öka med 21 procent i år jämfört med 2020.

Achilles och den kanadensiska handelskammaren i Peru ingick båda i den peruanska delegationen i PDAC-evenemanget. Och för första gången någonsin hölls världens största gruvkongress virtuellt. Konferenser, presentationer och workshoppar om de viktigaste projekten, trenderna och möjligheterna inom gruvsektorn i Peru finns fortfarande tillgängliga på PDAC:s Peru-plattform.

I denna artikel ger vi viktig branschinformation och ett perspektiv på hur viktigt det är med bra leverantörshantering och översikt över entreprenörer för att säkerställa projektens resultat, verksamhetens kontinuitet och ökad resiliens i leverantörskedjan.

Gruvdrift i Peru – trender i leverantörskedjan

Gruvsektorn utgör en pelare i den peruanska ekonomin och betraktas som en av de viktigaste drivkrafterna för landets framtida tillväxt och ekonomiska återhämtning eftersom många företag är beroende av eller ingår i gruvdriftens leverantörskedja. Utöver att branschen har 200 000 direktanställda uppskattas att för varje anställd skapas ytterligare 6,25 jobb i den bredare ekonomin, vilket bekräftas av MINEM:s (energi- och gruvministeriets) rapport Panorama and employment trends.

Under andra hälften av mars 2020 infördes en strikt karantän i Peru för att förhindra spridningen av coronaviruset. Detta fick enorma följder för branschens ekonomiska indikatorer. Allt arbete upphörde fram till maj 2020 då man gradvis började starta upp igen. På Achilles såg vi via vårt gruvnätverk Regic hur pandemin satte upphandlare på prov när de mitt i krisen fick ta itu med att säkerställa arbetets kontinuitet och påskynda verksamheternas återstart.

Upphandlare har hanterat krisen genom att kontinuerligt utvärdera leverantörskedjan, kontrollera huvudleverantörernas status och i vissa fall leta upp alternativa leverantörer för att säkerställa flödet av nödvändiga varor och tjänster till strategiska verksamheter.

Den digitala transformationen påskyndades och nu är den här för att stanna. Företag verksamma i gruvindustrin har fått anpassa sig och omvandla processer och informationsflöden till nya tekniska plattformar som ger dem tillgång till information, analys av leverantörskedjor, processoptimering, alternativa leveranskällor och minskade störningar.

Säkra och resilienta leverantörskedjor

Statistik från Achilles Regic-nätverk visar att 92 procent av leverantörer inom gruvindustrins leverantörskedja är mikroföretag, små eller medelstora företag. Det blir då viktigt att utföra en leverantörsutvärdering för att kontrollera att de uppfyller industristandarder och er organisations specifika krav. Då minskar riskerna för störningar och er verksamhets resiliens ökar.

Achilles har över 20 års erfarenhet som strategisk partner åt stora gruvföretag med verksamheter i Peru och Latinamerika. Vi hjälper dem att öka insynen i leverantörskedjor, garanterar likvärdiga villkor för leverantörer, reducerar risker och ger tillgång till en enda informationskälla om leverantörer. Regic-nätverket består av 15 gruvföretag och vi utvärderar över 4 000 leverantörer som är verksamma i sektorn.

Kontakta oss för mer information om vår erfarenhet av gruvindustrin och om vilka lösningar vi kan erbjuda er organisation.

← Artikel