Hälso- och säkerhetsteam

Ni vet vad er verksamhet behöver och våra lösningar ger trygghet.

Vi vet att ni som ingår i hälso- och säkerhetsteamet arbetar för att förbättra långsiktig hälsa och säkerhet på arbetsplatser. Det viktigaste är att säkerställa att alla har en trygg och säker arbetsmiljö och att förhindra olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar. Beroende på typ av verksamhet kan teamet även ansvara för  maskinsäkerhet, brandskydd, buller, farliga ämnen, manuell hantering och miljöhälsa.

Inom vissa branscher där det finns flera olika anläggningar ska hälso- och säkerhetsteamet se till att  arbetare och underleverantörer följer fastställda policyer och säkerhetsförordningar. Våra kvalificeringsverktyg, granskningar och bedömningar hjälper  ert team att få full insyn i leverantörskedjan så att ni kan vara säkra på att leverantörers kultur och värderingar överensstämmer med era och uppfyller lokala och globala lagkrav.

FRAMGÅNG FÖR ERT TEAM

Vi rekommenderar

Hälsa, säkerhet och kvalitet

Vi hjälper er att minska antalet olyckor och skador på arbetsplatsen, att förebygga skadade anseenden och att se till att regler följs oavsett var ni är verksamma.

Mer information

Hållbar miljö

Inte nog med att vi hjälper företag att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter, vi bidrar även till ökad effektivitet, reducerad risk och minskade kostnader.

Mer information

Finansiell risk och affärskontinuitet

Effektiv riskhantering är omöjlig utan tydlig insyn i leverantörskedjan. Uppgifterna vi samlar in och verifierar ger en fullständig bild.

Mer information

Intresseområden

På plats

Vår fullt hanterade tjänst hjälper er att se till att underleverantörer och utrustning förblir tillgångar och inte blir till belastningar.

Mer information

Granskning av arbetsförhållanden

Insikter från anställda och HR-relaterade policyer och processer för att ytterligare stärka er uppförandekod, CSR-policy och ert uttalande om nutida former av slaveri.

Mer information

Program för koldioxidminskning

Förutom de rättsliga aspekterna vill ni att leverantörer arbetar efter samma höga miljö- och arbetsstandarder som ni gör. Med våra hållbarhetsgranskningar kan ni vara säkra på att de gör det.

Mer information