Komma i kontakt

Uttalande om modernt slaveri

Detta uttalande görs i enlighet med avsnitt 54(1) i Modern Slavery Act 2015 och utgör Achilles uttalande om slaveri och människohandel för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2023.

Achilles har åtagit sig att förbättra alla affärsmetoder för att säkerställa att slaveri och människohandel inte förekommer någonstans inom vår verksamhet eller i vår leveranskedja.

Om Achilles

Aurora II Topco Limited är moderbolag i Achilles-koncernen (”Achilles”). Achilles har cirka 500 anställda över hela världen och bedriver verksamhet i Europa, Asien, Mellanöstern, USA och Latinamerika.

Achilles skapar och förvaltar ett globalt nätverk av samarbetsbaserade branschnätverk som möjliggör handel
partners att dela högkvalitativa, strukturerade realtidsdata. Med hjälp av molnbaserad teknik fungerar vi som en oberoende partner som tillhandahåller validerade data och analyser som gör det möjligt för inköpare att hantera risker i leveranskedjan och för leverantörer att öka sin marknadsräckvidd inom sin sektor.

På Achilles är vi engagerade i hållbarhet och resultat för de företag som vi arbetar med
med. Vi samlar in och validerar leverantörsdata och minskar riskerna globalt. Dessa datadrivna insikter skapar säkrare, hållbarare och mer transparenta leveranskedjor och vi är stolta över att vara ett ansvarsfullt företag som agerar med integritet för våra kunder, vår personal och de leverantörer och inköpare vi betjänar över hela världen.

Vårt åtagande

Vi avskyr slaveri och människohandel och motsätter oss helt sådana övergrepp i vår direkta verksamhet, vår indirekta verksamhet och vår leveranskedja.

Vi strävar efter att ha lämpliga policyer, processer och förfaranden på plats, och vi strävar ständigt efter att
förbättra vår egen affärsverksamhet för att avslöja och eliminera kränkningar av mänskliga rättigheter i leveranskedjorna.

Hjälpa våra kunder att identifiera risker i leveranskedjan

Achilles tjänster för registrering och säkerställande av leverantörer syftar till att säkerställa att det inte förekommer modernt slaveri
dolda i våra kunders leveranskedjor. Vi gör detta genom att anpassa våra tjänster till internationellt
erkända processer för tillbörlig aktsamhet. Vår riskbaserade verifieringsprocess innefattar (i) en fortlöpande
bedömning av våra kunders större leverantörer med hjälp av den information som tillhandahålls; (ii) fastställa en risk
profil för leverantören (baserat på flera index, bland annat de som fastställts av International Labour
Organisation och Global Slavery Index), och (iii) genomföra en mer detaljerad utvärdering av högriskleverantörerna.

För ett betydande antal av våra inköpande kunder valideras leverantörernas svar sedan genom en revision på plats eller på distans för att bedöma rättigheterna för arbetstagarna i leverantörskedjan. Vi arbetade aktivt med att utveckla dessa etiska affärsrevisioner, och i juli 2022 utgjorde Achilles etiska affärsprogram en viktig del av Scapes strategiska partnerskap för modernt slaveri, som syftar till att bekämpa modernt slaveri och utnyttjande av arbetskraft, stärka byggsektorns strategi för att minimera risken för modernt slaveri och driva på möjligheter till förändring.

Vår leveranskedja och struktur

Under räkenskapsåret som avslutades den 30 april 2023 mottog Achilles en mängd olika varor och tjänster från tredjepartsleverantörer. Vår årliga granskning och analys av våra leverantörer visar att de största kategorierna av inköpskostnader fortsatte att bestå av:

  • Entreprenörer, inklusive kvalificerade oberoende tredjepartsrevisorer av leveranskedjan som utför revisioner
   tjänster

  • Professionella rådgivare

  • Leverantörer av kontorsuthyrning och fastighetsförvaltning

  • Utrustning, programvara och tjänster inom teknik och telekommunikation

Efter vår analys anser vi inte att våra relationer med någon av våra leverantörer ger upphov till
väsentliga risker för slaveri eller människohandel.

Policyer och utbildning

Vår policy mot slaveri och människohandel återspeglar Achilles åtagande att agera etiskt och med integritet i alla våra affärsrelationer och att implementera och upprätthålla effektiva system och kontroller för att säkerställa att slaveri och människohandel inte förekommer i vår leveranskedja. Vi fortsätter att samarbeta med välgörenhetsorganisationen Unseen och ger stöd till University of Nottingham Rights Lab, en världsledande forskningsenhet om modernt slaveri som arbetar för att avskaffa slaveri.

Vid behov tillhandahåller vi vägledning och utbildning för att stödja medarbetarnas förståelse av förväntade
beteende, särskilt när det gäller deras affärsbeslut och intressekonflikter. En onlineutbildning i modernt slaveri ges till alla anställda, med information om hur man identifierar tecken på slaveri i leverantörskedjan och hur man tar upp och rapporterar eventuella problem.

Åtgärder mot modernt slaveri

Vi strävar efter att ha detaljerad kunskap om våra leverantörer, deras verksamhet och praxis. Vi har infört system för att:

  • Identifiera och bedöma potentiella riskområden i vår leveranskedja

  • Minska risken för att slaveri och människohandel förekommer i vår leveranskedja

  • Följa upp med leverantörer som har en högre riskprofil

  • Skydda visselblåsare.

Under det senaste räkenskapsåret fortsatte Achilles projektet med att ansluta sina globala leverantörer till Achilles
plattform för leverantörshantering, vilket förbättrar vår insyn i leveranskedjan och våra inköpsbeslut. Som
Som en del av denna process uppmanas Achilles leverantörer att följa Achilles uppförandekod för leverantörer, som omfattar områden som modernt slaveri, hälsa och säkerhet samt bekämpning av mutor.

Inom Achilles Audit Services meddelar Achilles sina tredjepartsleverantörer av revisionstjänster om kraven
av Achilles uttalanden om intressekonflikter, oetiska incitament och yrkesmässig uppförande
inom ramen för Auditor Code of Practice. Enskilda revisorer måste också följa samma
yrkesmässiga standarder som Achilles-anställda revisorer, dvs. genomgår samma klassrums- och fältbaserade
utbildning och fortlöpande övervakning för att säkerställa efterlevnad av Achilles uppförandekoder och revision
standarder. Övervakning av revisorernas utbildning och godkännande av ovan nämnda uttalanden är
som upprätthålls av avdelningen för revisionstjänster.

Achilles är en stark förespråkare av levnadslön och stöder starkt rättvisa löner på arbetsplatsen. Alla direkt
anställd personal och personal som kontrakterats av tredje part har en lön som ligger på eller över levnadslönen.

Godkänd av styrelsen för Aurora II Topco Limited den 21 september 2023.
Paul Stanley
Direktör och VD

Du kan ladda ner PDF-filen här.