Compliance-team

Vi förstår era affärsbehov. Våra lösningar skapar trygghet.

Vi samlar systematiskt in meriter, information, policyer och standarder från leverantörer, vilket omfattar uppladdade dokument och certifikat som rör bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad.

Vi erbjuder även flera produkter som hjälper er att bedöma specifika risker och regelefterlevnad, vilket ger möjlighet att övervaka, rapportera och certifiera regelefterlevnad inom organisationen och leverantörskedjan.

Framgång för ert team

Vi rekommenderar

Finansiell risk och affärskontinuitet

Verksamhetens framgång vilar på leverantörernas lönsamhet och ekonomiska stabilitet.

Mer information

Hälsa, säkerhet och kvalitet

Säkerhet i arbetsmiljön påverkar inte bara produkternas kvalitet utan återspeglar även företagets kultur och värderingar.

Mer information

Verktyg för arbetsflöden

Det är svårt nog att hantera leverantörskedjan utan att behöva arbeta med flera olika system som är svåra att förstå.

Mer information

Intresseområden

GDPR-granskning

GDPR-efterlevnad kräver en kontinuerlig riskbaserad metod för dataskydd. Visa att ni följer och förstår hur detta inverkar på avtalsenliga åtaganden.

Mer information

Kartläggning av leverantörskedjan

Det går inte att kontrollera det man inte ser. Och samtidigt som leverantörskedjor blir alltmer invecklade blir det allt fler infallsvinklar att tänka på.

Mer information

Granskning av ledningssystem

Det ligger stora utmaningar i att balansera kostnader och risker relaterade till leverantörer samtidigt som ni säkerställer att regler efterlevs i hela leverantörskedjan.

Mer information