Komma i kontakt
En introduktion till EU-förordningen om tvångsarbete  

Artikel, Branschinsikter

En introduktion till EU-förordningen om tvångsarbete  

Den 13 mars 2024 beslutade Europeiska unionen att anta lagstiftning för att förbjuda produkter tillverkade med tvångsarbete från att komma ut på EU-marknaden. Med sina slående likheter med den amerikanska Uyghur Forced Labor Protection Act (UFLPA) är lagstiftningen ännu ett signal från Bryssel om dess beslutsamhet att ta itu med exploatering längs internationella leverantörskedjor. Förordningen om tvångsarbete förväntas komplettera liknande lagstiftning om leverantörskedjor utvecklad av EU, inklusive koldioxidgränser (CBAM), direktiv om företagens hållbarhetsplikt (”CSDDD eller CS3D”) och förordningen om skogsavverkningsfria produkter (EUDR).

Den här bloggen ger inblick i vad vi hittills vet och de effekter som den föreslagna lagstiftningen sannolikt kommer att ha på företag.

Lagstiftningens grunder

Den grundläggande premissen för lagstiftningen är förbudet mot produkter som tillverkats med tvångsarbete och förhindrandet av deras import till den europeiska marknaden för försäljning. Definitionen av tvångsarbete grundar sig på Internationella arbetsorganisationens (ILO) definition enligt den fördrag om tvångsarbete från 1930 och kommer att omfatta alla produkter med ett monetärt värde. Lagstiftningen kommer att omfatta alla nivåer av produktionsprocessen från tillverkning till utvinning av råmaterial.

Tillämpning och utredning

För att genomdriva lagstiftningen kommer EU-kommissionen och nationella myndigheter att samarbeta genom det nyligen skapade nätverket mot produkter från tvångsarbete. Nätverket kommer att underlätta samordning av informationsutbyte och utredningsaktiviteter. En databas över högriskgeografier, sektorer och produktgrupper kommer att utvecklas som en del av samordningsinsatserna för att möjliggöra en riskbaserad strategi för due diligence. Om en utredning drar slutsatsen att tvångsarbete har använts kan nationella myndigheter kräva att produkter dras tillbaka från EU-marknaden eller beslagtas vid gränserna.

Hur företag bör förbereda sig

Företag bör se till att lämpliga bevis har samlats in där produkter med hög risk eller produkter från högriskområden kan importeras till EU-marknaden. Produktrelaterad information över flera nivåer av leveranskedjan bör finnas tillgänglig för att möjliggöra myndigheters undersökning av risken för tvångsarbete. Företag bör se till att lämpliga nivåer av due diligence har genomförts som överensstämmer med nationell lagstiftning eller rekommendationer från internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Förenta nationerna (FN).

Sammanfattning

Efter sin introduktion hade UFLPA påtaglig effekt på amerikanska företag, särskilt de som var involverade i import av textilprodukter eller elektroniska varor, inklusive produkter som solpaneler. Företag bör sätta sig in i EU:s riktlinjer när de publiceras för att fastställa vilka nivåer av due diligence och informationsinhämtning som kommer att krävas av dem för att följa lagstiftningen. Bristande förberedelse är troligtvis att leda till betydande tullförseningar och finansiella konsekvenser.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur Achilles kan stödja ditt företag för att säkerställa efterlevnad av EU-förordningen om tvångsarbete och annan relaterad lagstiftning.

Ordna en diskussion med en ESG-expert.