Komma i kontakt
Fördelarna med att anta en OECD-justerad due diligence för CSDDD-efterlevnad

Artikel, Branschinsikter

Fördelarna med att anta en OECD-justerad due diligence för CSDDD-efterlevnad

Den 24 april 2024 röstade Europaparlamentet för att anta direktivet om företagens hållbarhet och sorgfältsplikt (CSDDD). Direktivet om företagens hållbarhet och sorgfältsplikt bygger på redan antagna lagar om sorgfältsplikt såsom LKSG i Tyskland, Bill S211 i Kanada, BRSR Core i Indien och Apenhetsloven i Norge för att skapa en justerad standard som stöder ansvarsfullt företagande.

CSDDD rekommenderar specifikt att anta en due diligence-strategi som är justerad med rekommendationerna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som finns i riktlinjerna för multinationella företag och riktlinjerna för sorgfältsplikt inom ansvarsfullt företagande.

I den här bloggen tittar vi på fördelarna med att anta en OECD-justerad due diligence-strategi:

Globala standarder och konsistens: Den av OECD definierade metoden ger en globalt erkänd och konsistent ram för sorgfältsplikt i leverantörskedjan som bygger på rekommendationer från andra internationella standarder. Denna gemensamma ram underlättar kommunikation och förståelse mellan företag, regeringar och intressenter över hela världen och säkerställer en gemensam förståelse för ansvarsfullt företagande.

Omfattande vägledning: OECD-vägledningen täcker ett brett spektrum av frågor, inklusive mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruptionsbekämpning. Denna omfattande tillvägagångssätt hjälper företag att hantera flera dimensioner av ansvarsfullt företagande och främjar en helhetsinriktad och systematisk utvärdering av risker i leverantörskedjan.

Laglig och regelmässig överensstämmelse: Att följa den av OECD definierade metoden hjälper företag att uppfylla internationella standarder och förväntningar på ansvarsfullt företagande. Det hjälper till att navigera i den komplexa landskapet av lagliga och reglerande krav relaterade till praxis i leverantörskedjan över gränserna, vilket minskar risken för rättsliga ansvarsskyldigheter. Det stöder också effektivare rapportering – eftersom företag kan samla in information en gång och använda den för att uppfylla ett brett spektrum av offentliggörande- och rapporteringskrav.

Marknadstillgång och konkurrenskraft: Företag som följer OECD:s riktlinjer kan finna det lättare att få tillgång till internationella marknader. Många konsumenter och affärspartners föredrar att interagera med företag som visar ett engagemang för ansvarsfullt företagande, vilket ger en konkurrensfördel på den globala marknaden.

Intressegruppers förtroende och rykte: Att följa en internationellt erkänd sorgfältspliktsram signalerar ett engagemang för ansvarsfulla och etiska affärspraxis. Detta hjälper i sin tur till att bygga förtroende bland intressenter, inklusive konsumenter, investerare och lokala samhällen. Att förbättra ett företags rykte för etiskt beteende kan ha en positiv inverkan på varumärkesvärdet och konkurrenskraften.

Riskhantering och motståndskraft: Genom att systematiskt identifiera och hantera risker kan företag förbättra sina övergripande strategier för riskhantering. Detta bidrar till leverantörskedjans motståndskraft och gör företagen bättre rustade att hantera störningar, oavsett om de orsakas av naturkatastrofer, ekonomiska förändringar eller andra oförutsedda händelser.

Samordning med de hållbara utvecklingsmålen (SDGs): Den av OECD definierade metoden överensstämmer med bredare globala initiativ, inklusive FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs). Företag som integrerar ansvarsfullt företagande i sina leverantörskedjor bidrar till samhällets mål relaterade till hållbarhet, fattigdomsbekämpning och social rättvisa.

Underlättande av samarbete: Ett standardiserat tillvägagångssätt främjar samarbete mellan företag, regeringar och andra intressenter. Företag kan dela bästa praxis, gemensamt hantera utmaningar och arbeta mot gemensamma mål, vilket skapar en mer samarbetsvillig och stödjande affärsmiljö.

En av OECD definierad strategi för sorgfältsplikt i leverantörskedjan erbjuder en strukturerad, omfattande och globalt erkänd ram. Det hjälper företag att identifiera och hantera risker, uppfylla intressenters förväntningar med större självförtroende och dela information för att förbättra standarder – och därigenom bidra till att bygga en mer hållbar, etisk och motståndskraftig global affärsmiljö.

För att lära dig mer om Achilles OECS-justerade lösning för sorgfältsplikt och hur den kan hjälpa ditt företag att uppfylla CSDDD och direktivet för företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) kontakta oss.

Lär dig mer om Achilles' OECD-anpassade due diligence-lösning.