Kontaktskjema
Fördelarna med att anta en OECD-överensstämmande sorgfältsplikt för CSDDD efterlevnad

Artikkel, Bransjeinnsikt

Fördelarna med att anta en OECD-överensstämmande sorgfältsplikt för CSDDD efterlevnad

Den 24 april 2024 röstade Europaparlamentet för att anta direktivet om företagens hållbarhet och sorgfältsplikt (CSDDD). Direktivet för företagens hållbarhet och sorgfältsplikt bygger på lagstiftning om sorgfältsplikt som redan har antagits, såsom LKSG i Tyskland, lagförslag S211 i Kanada, BRSR Core i Indien och Apenhetsloven i Norge för att skapa en harmoniserad standard som stödjer ansvarsfullt företagande.

CSDDD rekommenderar specifikt att anta en sorgfältspliktstrategi som är i linje med rekommendationer från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som finns i riktlinjerna för multinationella företag och riktlinjerna för sorgfältsplikt inom ansvarfullt företagande. I den här bloggen tittar vi på fördelarna med att anta en sorgfältspliktstrategi som är i linje med OECD:s riktlinjer.

Globala standarder och konsekvens: Den av OECD definierade metoden ger en globalt erkänd och konsekvent ram för sorgfältsplikt i leverantörskedjan som bygger på rekommendationer från andra internationella standarder. Denna gemensamma ram underlättar kommunikation och förståelse mellan företag, regeringar och intressenter över hela världen och säkerställer en gemensam förståelse för ansvarsfullt företagande.

Omfattande vägledning: OECD:s vägledning täcker ett brett spektrum av frågor, inklusive mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning. Denna omfattande metod hjälper företag att adressera flera dimensioner av ansvarsfullt företagande och främjar en holistisk och systematisk utvärdering av riskerna i leverantörskedjan.

Juridisk och regelmässig efterlevnad: Att följa den av OECD definierade metoden hjälper företag att uppfylla internationella standarder och förväntningar på ansvarsfullt företagande. Det hjälper till att navigera i den komplexa landskapet av juridiska och regelmässiga krav relaterade till praxis i leverantörskedjan över gränserna, vilket minskar risken för juridiska ansvar. Det stödjer också mer effektiv rapportering – eftersom företag kan samla in information en gång och använda den för att uppfylla en rad olika krav på avslöjande och rapportering.

Marknadstillträde och konkurrenskraft: Företag som följer OECD:s riktlinjer kan hitta det lättare att få tillgång till internationella marknader. Många konsumenter och affärspartners föredrar att engagera sig med företag som visar en engagemang för ansvarsfullt företagande, vilket ger en konkurrensfördel på den globala marknaden.

Intressegruppernas förtroende och rykte: Att följa en internationellt erkänd ram för sorgfältsplikt signalerar ett engagemang för ansvarsfulla och etiska affärspraxis. Detta hjälper i sin tur till att bygga förtroende bland intressenter, inklusive konsumenter, investerare och lokala samhällen. Att förbättra ett företags rykte för etiskt uppträdande kan positivt påverka varumärkesvärdet och konkurrenskraften.

Riskhantering och motståndskraft: Genom att systematiskt identifiera och adressera risker kan företag förbättra sina övergripande strategier för riskhantering. Detta bidrar till leverantörskedjans motståndskraft och gör företagen bättre rustade att hantera störningar, vare sig de orsakas av naturkatastrofer, ekonomiska förändringar eller andra oförutsedda händelser.

Samordning med de hållbara utvecklingsmålen (SDGs): Den av OECD definierade metoden överensstämmer med bredare globala initiativ, inklusive FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs). Företag som integrerar ansvarsfullt företagande i sina leverantörskedjor bidrar till samhällets mål relaterade till hållbarhet, fattigdomsbekämpning och social rättvisa.

Underlättande av samarbete: Ett standardiserat tillvägagångssätt främjar samarbete mellan företag, regeringar och andra intressenter. Företag kan dela bästa praxis, gemensamt hantera utmaningar och arbeta mot gemensamma mål, vilket skapar en mer samarbetsvillig och stödjande affärsmiljö.

En av OECD definierad strategi för sorgfältsplikt i leverantörskedjan erbjuder en strukturerad, omfattande och globalt erkänd ram. Det hjälper företag att identifiera och hantera risker, uppfylla intressenters förväntningar med större självförtroende och dela information för att förbättra standarder – och därigenom bidra till att bygga en mer hållbar, etisk och motståndskraftig global affärsmiljö.

För att lära dig mer om Achilles OECS-justerade lösning för sorgfältsplikt och hur den kan hjälpa ditt företag att uppfylla CSDDD och direktivet för företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) kontakta oss här.

Lær mer om Achilles 'OECD-tilpassede due diligence-løsning