Kontaktskjema
En introduksjon til EU-regulering av tvangsarbeid

Artikkel, Bransjeinnsikt

En introduksjon til EU-regulering av tvangsarbeid

Den 13. mars 2024 ble Den europeiske unionen enige om å vedta lovgivning som forbyr produkter laget av tvangsarbeid fra å komme inn på EU-markedet. Med sine slående likheter med den amerikanske Uyghur Forced Labor Protection Act (UFLPA), er lovgivningen et annet signal fra Brussel om dens vilje til å adressere utnyttelse langs internasjonale leverandørkjeder.

Tvangsarbeidsforordningen vil sannsynligvis supplere lignende lovgivning om leverandørkjeder utviklet av EU, inkludert karbongrensejusteringsmekanismen (CBAM), direktivet om bedrifters bærekraftige due diligence («CSDDD eller CS3D») og forordningen om avskogingsfrie produkter (EUDR).

Denne bloggen gir innsikt i det vi så langt vet og konsekvensene den foreslåtte lovgivningen sannsynligvis vil ha for bedrifter.

Grunnleggende i lovgivningen

Den grunnleggende premisset for lovgivningen er forbudet mot produkter laget med tvangsarbeid og hindringen av deres import til det europeiske markedet for salg. Definisjonen av tvangsarbeid er basert på Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) definisjon som beskrevet i tvangsarbeidskonvensjonen fra 1930, og vil omfatte alle produkter med en pengeverdi. Lovgivningen vil dekke alle nivåer av produksjonsprosessen fra produksjon til utvinning av råvarer.

Håndhevelse og etterforskning

For å håndheve lovgivningen vil EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter samarbeide gjennom det nylig opprettede nettverket mot produkter fra tvangsarbeid. Nettverket vil bidra til å koordinere utveksling av informasjon og etterforskningsaktiviteter. En database over høyrisikogeografier, sektorer og produktgrupper vil utvikles som en del av koordineringsinnsatsene for å muliggjøre en risikobasert tilnærming til aktsomhetsplikten. Hvis en etterforskning konkluderer med at tvangsarbeid har blitt brukt, kan nasjonale myndigheter kreve at produkter trekkes tilbake fra EU-markedet eller beslaglegges ved grensene.

Hvordan bedrifter bør forberede seg

Bedrifter bør sørge for at tilstrekkelige bevis er samlet inn der produkter med høy risiko eller produkter fra høyrisikoområder kan importeres til det europeiske markedet. Produktspesifikk informasjon på tvers av flere nivåer av leverandørkjeden bør være tilgjengelig slik at myndighetene kan undersøke risikoen for tvangsarbeid. Bedrifter bør sørge for at tilstrekkelige nivåer av aktsomhetsplikt er gjennomført som samsvarer med nasjonal lovgivning eller anbefalinger fra internasjonale organisasjoner som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og De forente nasjoner (FN).

Sammendrag

Etter sin introduksjon hadde UFLPA betydelig innvirkning på amerikanske selskaper, spesielt de som var involvert i import av tekstilprodukter eller elektroniske varer, inkludert produkter som solcellepaneler. Bedrifter bør sette seg inn i EU-veiledningen når den publiseres for å fastslå hvilke nivåer av aktsomhetsplikt og informasjonsinnhenting som vil bli pålagt dem for å overholde lovgivningen. Manglende forberedelser vil sannsynligvis føre til betydelige tollforsinkelser og økonomiske konsekvenser.

Kontakt oss for å lære mer om hvordan Achilles kan støtte bedriften din for å sikre etterlevelse av EU-reguleringen om tvangsarbeid og annen tilknyttet lovgivning.