Leveranskedjans aktsamhetsplikt: Lärdomar från Lieferkettengesetz och dess tillämpning på EU-lagstiftning CSDDD & CSRD | Achilles
Komma i kontakt
Leveranskedjans aktsamhetsplikt: Lärdomar från Lieferkettengesetz och dess tillämpning på EU-lagstiftning CSDDD & CSRD

Artikel, Branschinsikter

Leveranskedjans aktsamhetsplikt: Lärdomar från Lieferkettengesetz och dess tillämpning på EU-lagstiftning CSDDD & CSRD

Efter antagandet av EU-rådet handlar det nu om implementering i nationell lagstiftning. Vad kan medlemsstater och företag lära av Tysklands erfarenheter med Lieferkettengesetz?

I januari 2023 följde Tyskland exemplet från europeiska länder som Norge och införde den tyska lagen om aktsamhetsplikt i leveranskedjan (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). Inledningsvis påverkade lagen tyska företag med fler än 3 000 anställda och fungerar som en föregångare till det mycket diskuterade direktivet om företagens hållbarhetsaktsamhet (CSDDD).

Sedan införandet 2023 har tillämpningsområdet för Lieferkettengesetz utvidgats till att omfatta företag med fler än 1 000 anställda. Med utvidgningen av tillämpningsområdet ökade även utmaningarna för tyska företag och branschorganisationer.

En aktuell rapport från Institut der deutschen Wirtschaft (IW) från februari 2024 visar att lagen har ökat den operativa belastningen, osäkerheten och i vissa fall efterlevnadskostnaderna. Företag rapporterade till Thomson Reuters om minskad global konkurrenskraft. Lagförvaltningen orsakar höga kostnader och är en börda.

I denna artikel behandlar vi fyra utmaningar som tyska företag står inför och erbjuder lösningsförslag för europeiska företag som nu förbereder sig för att införa aktsamhetsprocesser för att uppfylla den bredare europeiska lagstiftningen.

  1. Datakvalitet, tillgänglighet och transparens i leveranskedjan 

Internationella, komplexa leveranskedjor skapar svårigheter för företag när det gäller aktsamhetsplikten. Information är svår att få tag på och ofta saknas aktuella eller verifierbara fakta för att effektivt utvärdera leverantörer och identifiera risker.

En multifaktoriell metod kan hjälpa här: genom att använda teknik i symbios med lokala resurser kan företag samla in primärinformation från leverantörer samt använda databaser eller offentligt tillgänglig information. Detta kan öka datakvaliteten och minska bördan för köpare och leverantörer.

  1. Förtroende

En effektiv aktsamhetsplikt i leveranskedjan bygger på förtroende mellan inköpsorganisationerna och deras leverantörer. Det är viktigt att skapa förståelse för förfrågningar och informationsutbyte. Den aktiva involveringen av leveranskedjepartner som en del av ett utbildnings- och samarbetsprogram främjar förtroende och transparens.

  1. Resursbegränsningar 

I ett papper från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om kostnader och värde av aktsamhetsplikt i mineralleveranskedjor identifieras kostnader både i uppströms- och nedströmskedjan som bärs både av den organisation som administrerar aktsamhetsprocesserna och leverantören som omfattas av aktsamhetsplikten. Kostnaderna varierade beroende på organisation och deras mognadsgrad.

En stor del av kostnaderna relaterade till aktsamhetsplikten, som framhölls av tyska företag som måste följa Lieferkettengesetz, var på grund av ökat behov av specialiserade resurser och/eller tiden som behövde spenderas på aktsamhetsaktiviteter.

På leverantörssidan behövde leverantörer anpassa sina processer och i vissa fall anställa personal för att stödja deras egen efterlevnad.

Trots att efterlevnaden av aktsamhetsplikten otvivelaktigt innebär kostnader, finns det sätt för företag och branschorganisationer att dela bördan. Genom att samarbeta i intressegemenskaper för att etablera aktsamhets- och efterlevnadsprotokoll kan kostnaderna för aktsamhetsplikten delas och den repetitiva karaktären av efterlevnad för gemensamma leverantörer minskas.

I ett papper från Supply Chain Intelligence Institute Vienna om det föreslagna CSDDD från EU betonas fördelarna med en nätverksmodell: En marknadslösning kan både minska kostnaderna och risken med att arbeta med ett icke-efterlevande företag genom att effektivt samla kostnaderna för aktsamhetsplikten. En positivlistemetod ökar systemets övervakningseffektivitet avsevärt. Det ökar också effektiviteten, eftersom bristande efterlevnad av en enskild leverantör leder till att denna leverantör tas bort från hela EU-marknaden. Detta multiplicerar incitamenten för efterlevnad.

Detta stöds av Achilles egen erfarenhet av att sammanföra ansvarstagande inköpsorganisationer och transparenta leverantörer för att dela bördan av riskhantering i leveranskedjan. Detta möjliggör inte bara delade efterlevnadskostnader, utan också konkreta, successiva besparingar genom standardisering där det är möjligt, och utbyte av icke-känslig, icke-konkurrensutsatt information mellan alla parter. Leverantörer kan använda en bedömningsprocess för att uppfylla kraven från flera kunder samtidigt. För inköpsorganisationer innebär detta att de inte behöver uppfinna hjulet på nytt eller slösa tid på en förkvalificeringsprocess för varje upphandling, vilket ökar effektiviteten i upphandlingsprocessen samtidigt som prestandan i leveranskedjan kontinuerligt förbättras.

  1. Belastningen på småföretag   

Både Thomson Reuters-artikeln och separata analyser från Institut der deutschen Wirtschaft lyfter fram påverkan av aktsamhetslagstiftningen på små företag. Sådana analyser visade att dessa påverkan inte är begränsade till tyska företag, utan också företag i tillväxtmarknader eller ”tredjeländer”. Även om små företag kanske inte direkt måste följa lagstiftningen, utsätts de ändå för nya granskningskrav från inköpsorganisationer som kräver och förväntar sig att de ska visa liknande värderingar och processer.

Således skapar en ökad lagstadgad belastning för inköpsorganisationer en ”trickle-down”-effekt för mindre företag i leveranskedjan. Förutom en nätverksmetod för att uppfylla kraven finns det andra proaktiva, kostnadseffektiva steg som företag kan ta för att stödja mindre leverantörer. Utbildnings- och samarbetsprogram i leveranskedjan erbjuder en meningsfull och effektiv metod för att utbilda leveranskedjepartner. Utbytet av expertis och bästa praxis förbättrar inte bara kompetensen i leveranskedjan, utan ökar också förtroendet och transparensen.

De nya aktsamhetsreglerna för leveranskedjan som träder i kraft i Europa och världen över skapar ytterligare utmaningar för företag som direkt och indirekt påverkas av lagstiftningen. Dessa initiala utmaningar kommer att minska över tiden. Företag kommer att anpassa sig, göra anpassningsprocesserna effektivare och de positiva effekterna kommer att märkas globalt.

Achilles arbetar med ett internationellt nätverk av köpare och leverantörer i riskfyllda och strikt reglerade branscher. Under mer än 30 år har vi bevittnat drastiska förbättringar i våra kunders leveranskedjor. Som pionjärer arbetar vi fortsatt med att underlätta en effektiv, meningsfull och kostnadseffektiv aktsamhetsplikt.

För att lära dig mer om vilka möjligheter ditt företag har vid införandet av en Achilles-strategi för aktsamhetsplikt i leveranskedjan, eller för att ta reda på hur du kan visa din transparens för över 600 internationella inköpsorganisationer, kontakta oss.

← Artikel

Kontakta oss för att lära dig mer om Achilles försiktighet med försörjningskedjan.