Komma i kontakt
Achilles hjälper Sir Robert McAlpine och British Land i kampen mot modernt slaveri

Branschinsikter, Branschinsikter

Achilles hjälper Sir Robert McAlpine och British Land i kampen mot modernt slaveri

Etiska problem i bygg- och anläggningsbranschens leverantörskedjor är bara osynliga om man väljer att inte se dem. Det är en vedertagen sanning i branschen, men strukturen och omfattningen på dagens leverantörskedjor innebär att problem med arbetskraft och orsakerna till dessa problem kan vara extremt svåra att upptäcka, förstå och komma till rätta med.

Översikt

British Land och Sir Robert McAlpine har använt Achilles tjänster för att ta reda på vad som verkligen händer i deras leverantörskedjor från personer med förstahandskunskap, dvs hantverkare som anlitats för att arbeta på deras byggplatser. Som ansvarstagande byggföretag och byggentreprenörer har British Land och Sir Robert McAlpine ett långtgående intresse i de sociala värden som deras projekt skapar – såväl under bygg- och anläggningsfasen, som när projekten står färdiga. Så när Achilles lanserade granskningar av arbetsvillkor (Labour Practice Audits) 2015 ville British Land och Sir Robert McAlpine tillämpa dem så snart som möjligt.

Utmaningen

British Land skulle precis, med Sir Robert McAlpine som huvudentreprenör, påbörja nästa fas i Broadgate-området i London där man skulle skapa en mötesplats med flera användningsområden. Samtidigt införlivades Modern Slavery Act (2015) i brittisk lagstiftning, vilket innebar att företag nu måste ta ansvar för att förstå det etiska uppförandet i alla företag i leverantörskedjan.

British Lands hållbarhetschef, Karina Williams, förklarar: ”Vi insåg snabbt att vi behövde en tjänst som kunde skapa klarhet i våra leverantörers arbetsvillkor. Vi tyckte att Achilles hade utvecklat en tjänst som skulle passa oss bra. Vi insåg snabbt att vi behövde testa den på ett aktuellt projekt för att se om den kunde hjälpa oss att identifiera var riskerna låg och hur vi skulle hantera dem.” Så när det 10-åriga ramavtalet mellan British Land och Sir Robert McAlpine hade skrivits under enades de båda företagen om att utföra ett pilotprojekt med Achilles för att utvärdera hur effektiva och värdefulla revideringarna till arbetstagarnas rättigheter var. Alla parter var mycket medvetna om omfattningen och vidden på den utmaning de stod inför.

Sir Robert McAlpines chef för etisk och hållbar upphandling, Alice Hands, säger: ”Tvångsarbete och modernt slaveri är den absolut allvarligaste frågan i ett mycket brett spektrum. Det finns flera mindre problem som vi vill ta itu med så att vi kan känna oss säkra på att människor behandlas rättvist, och för att motverka negativa inställningar till branschen och säkerställa att Sir Robert McAlpine är en bra arbetsplats.” Dessa problem kan bestå av brist på lämpliga granskningsförfaranden, otillräckliga möjligheter för interna klagomål eller bristande översättningar av hälso- och säkerhetsinformation till arbetstagarnas modersmål. Den höga andelen egenföretagare kan också innebära att leverantörer ger arbetstagare kontrakt som egenföretagare istället för anställningskontrakt och därmed får de inte tillgång till lagstiftat skydd och andra åtgärder. Karina Williams tillägger: ”Som ansvarstagande byggföretag kan vi hjälpa andra företag i leverantörskedjan att förstå och ta itu med problem som handlar om etik, personal och säkerhet. Genom att arbeta tillsammans kan vi nå längre ner i leverantörskedjan och hjälpa dem där problemen finns.

Processen

Det var viktigt för båda företagen att intervjuerna som utfördes på byggplatserna inte var störande, att de inte meddelades i förväg och att de som intervjuades fick förbli anonyma (men den närmaste arbetsgivaren skulle identifieras). Endast under sådana förhållanden skulle arbetstagarna känna sig tillräckligt trygga att berätta om sina upplevelser. Det var också viktigt att personerna som intervjuades inte kallades bort från sitt arbete eftersom de då kunde identifieras och därmed förlora sin anonymitet. Istället beslöt Achilles att intervjuare skulle hålla till i matsalen och fråga arbetstagare om de hade en stund över för att prata. I de flesta fall stod arbetstagarna gärna till tjänst.

Efter intervjuerna analyserades resultaten av båda företagen och av Achilles för att avgöra vilka områden som behövde prioriteras och vilka underleverantörer som behövde hjälp först. Resultaten från intervjuerna var till stor hjälp för att kunna identifiera och börja att ta itu med potentiella problem. ”Den granskningsmetod som vi har använt tillsammans med Sir Robert McAlpine och Achilles har visat sig vara mycket effektiv. Jag hoppas att fler byggföretag gör samma sak, så att vi tillsammans kan övervinna problem inom leverantörskedjor för all framtid.” Karina Williams, British Land

Givetvis avbröts granskningsprogrammet av covid-19-pandemin. Det är fortfarande svårt att besöka byggplatser. För att kunna fortsätta att arbeta med leverantörskedjan har programmet därför gått över till ett virtuellt granskningssystem med viktiga partners och hantverkare. Granskningarna fortsätter att öka medvetenheten om potentiella problem i leverantörskedjorna, utveckla bra metoder och höja standarderna för etisk anställning.

Resultatet

Som Alice Hands uttrycker det: ”Vissa granskningar handlar bara om att markera rutor – och de är helt meningslösa. Achilles granskningar av arbetsvillkor har visat sig vara motsatsen. Vi upptäcker hela tiden nya saker och lär oss mer, och så länge granskningarna ger oss mer kunskap och leder till att vi kan åtgärda problemen vi upptäcker tänker vi fortsätta med dem.

Karina Williams betonar att samarbetet stöttar British Lands större mål: ”Vi arbetar för säkra och rättvisa arbetsvillkor i hela leverantörskedjan, samtidigt som vi vill uppnå goda resultat inom sociala och miljömässiga prioriteringar. Genom att samarbeta med Sir Robert McAlpine och Achilles har vi varit först med att genomföra
detta granskningsprogram, som bidrar till bättre arbetsmiljö och sprider bästa praxis i hela branschen.

Ladda ner fallstudier.

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe