Kontaktskjema
Achilles hjelper Sir Robert McAlpine og British Land med å håndtere moderne slaveri

Bransjeinnsikt, Case Studier

Achilles hjelper Sir Robert McAlpine og British Land med å håndtere moderne slaveri

Etiske problemer i leverandørkjedene i bygg- og anleggsbransjen er bare usynlige hvis man velger å ikke se dem. Dette er en anerkjent sannhet i bransjen, men strukturen og størrelsen på dagens leverandørkjeder betyr at problemer på arbeidsplassen og årsakene til problemene kan være svært vanskelige å identifisere, forstå og bekjempe.

Oversikt

British Land og Sir Robert McAlpine ønsket å finne ut hva som egentlig foregår i leverandørkjedene deres. Til det benyttet de en Achilles-tjeneste som har gitt dem førstehåndskunnskap, nemlig informasjon fra de som har inngått kontrakt om å arbeide på anleggene deres. Som ansvarlig byggherre og bygningsentreprenør har British Land og Sir Robert McAlpine en sterk og varig interesse i den sosiale verdien som prosjektene deres leverer – både under bygging og når de er ferdigstilte. Så da Achilles lanserte arbeidspraksisrevisjonene i 2015, ville British Land og Sir Robert McAlpine gjerne gå foran og benytte tjenesten.

Utfordring

Sammen med Sir Robert McAlpine som ledende entreprenør var British Land i ferd med å starte arbeidet med den neste fasen i det 130 dekar store Broadgate, som skulle bli et allsidig forretnings- og kontorkompleks i verdensklasse i London. Samtidig ble Modern Slavery Act (2015) innført i Storbritannia, en lov som pålegger selskaper å finne ut om alle ledd i leverandørkjeden driver på en etisk måte. British Lands bærekraftsjef, Karina Williams, forklarer: «Vi forstod raskt at vi hadde behov for en tjeneste som kunne gi oss sikkerhet med hensyn til leverandørenes arbeidspraksis. Vi fant ut at Achilles hadde utviklet en slik tjeneste, og den vant virkelig gjenklang hos oss. Det var en selvfølge for oss at vi måtte teste den ut på et pågående prosjekt for å se om den kunne hjelpe oss med å identifisere akkurat hvor risikoene lå, og hvordan vi burde håndtere dem.» Så da den tiårige rammeavtalen mellom British Land og Sir Robert McAlpine var undertegnet, ble de to selskapene enige om å utføre et pilotprosjekt med Achilles for å vurdere hvor effektive og nyttige arbeidspraksisrevisjonene var. Alle parter var bevisst på størrelsen og dybden av utfordringen de stod overfor.

Sir Robert McAlpines sjef for etiske og bærekraftige anskaffelser, Alice Hands, kommenterer: «Når det gjelder alvorlighetsgrad, representerer tvangsarbeid og moderne slaveri den ekstreme enden av et svært bredt spekter. Det er flere mindre alvorlige problemer, og vi ønsket å gripe tak i alle for å sikre at folk blir behandlet skikkelig, motarbeide negative holdninger til bransjen og bidra til at Sir Robert McAlpine anses som en god arbeidsplass.» Problemer kan omfatte mangel på grundige bakgrunnsundersøkelser, dårlig tilgang til klageprosedyrer og manglende oversettelser av helse- og sikkerhetsorienteringer til arbeidstakernes morsmål. Den høye andelen av selvstendig næringsdrivende arbeidere kan også gi leverandørene en anledning til å utstede B2B-arbeidskontrakter (business-to-business), og da går arbeiderne glipp av alle beskyttelsestiltak og andre lovfestede tiltak. Karina Williams tilføyer: «Som ansvarlig byggherre kan vi støtte andre virksomheter i leverandørkjeden ved behov og hjelpe dem med å forstå og gripe tak i utfordringene de står overfor når det gjelder etikk, menneskelige ressurser og sikkerhet. Når vi samarbeider, kan vi nå leverandører lenger nede i leverandørkjeden og bistå dem der de har utfordringer.»

Prosess

Da omfanget av revisjonene skulle fastsettes, var det viktig for begge selskaper at intervjuene på anleggene ikke var påtrengende, at de ikke var annonsert på forhånd, og at de var anonyme (bortsatt fra at de identifiserte de nærmeste arbeidsgiverne). Bare slik kunne arbeiderne føle seg avslappet nok til å si det de virkelig mente. Det var også viktig at intervjuobjektene aldri ble hentet bort fra arbeidet, fordi de da kunne bli identifisert og dermed miste anonymiteten. I stedet slo intervjuerne fra Achilles seg ned i kantinene på anleggene og spurte om arbeidere som hadde pause, ville gi dem et par minutter. Og i de aller fleste tilfellene ville arbeiderne gjerne hjelpe.

Etter intervjuene ble funnene analysert av begge selskaper og Achilles for å fastsette hvilke områder som måtte prioriteres, og hvilke underleverandører som hadde størst behov for hjelpe. Resultatene av intervjuene har vært svært nyttige når det gjelder å gjøre partnerne i stand til å identifisere og gripe tak i potensielle problemer. «Revisjonstilnærminge n vi tok sammen med Sir Robert McAlpine og Achilles, har vist seg å være svært effektiv. Jeg håper flere byggherrer gjør det samme, slik at vi sammen kan gjøre problemer i leverandørkjeden til noe som hører fortiden til.» Karina Williams, British Land.

Det var ikke til å unngå at covid-19-pandemien førte til et opphold i gjennomføringen av revisjonsprogrammet. Det er fortsatt utfordrende å besøke anlegg. For å fortsette å ha kontakt med leverandørkjeden overførte vi revisjonsprogrammet til et program med virtuelle revisjoner av styringssystemet med viktige partnere i leverandørkjeden og næringene. Disse revisjonene bidrar til å øke bevisstheten om potensielle problemer i leverandørkjeden, bygge god praksis og heve standardene for etiske arbeidsforhold.

Resultater

Som Alice uttrykker det: «Noen revisjoner handler bare om å krysse av – i så måte er de komplett unyttige. Achilles’ arbeidspraksisrevisjoner har vist seg å være det motsatte av dette. Vi avdekker hele tiden nye funn og lærer mer, og så lenge revisjonene gir økt kunnskap og setter oss i stand til å fikse problemene vi avdekker, vil vi fortsette å gjennomføre dem.»

Karina Williams legger vekt på at samarbeidet støtter de videre målene til British Land: «Vi er opptatt å fremme trygge og gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden, sammen med solide prestasjoner når det gjelder sosiale og miljørelaterte prioriteringer. Gjennom samarbeidet med Sir Robert McAlpine og Achilles har vi hatt gleden av å gå foran og benytte dette revisjonsprogrammet, og det har satt oss i stand til å fremme et bedre arbeidsmiljø og spre beste praksis i hele bransjen.»

Last ned casestudien.

← Bransjeinnsikt