Ansvarsfulla inköp

Hänsyn till sociala och etiska faktorer samt miljöaspekter när vi väljer och hanterar leverantörer förstärker leverantörskedjans möjlighet att skapa stora förändringar.
Insiktsstyrd

Det är tre gånger mer sannolikt att certifierade leverantörer följer arbetsstandarder.

Back to all products

Ansvarsfulla inköp  är inte  bara ett slagord.  Det är  fundamentalt  för att  höja standarder i leverantörskedjor och skapa goodwill. 

Lagstiftning fokuserar i allt större utsträckning på att säkerställa att etiska affärsmetoder  genomsyrar  hela branschen. Oavsett om det handlar om skyldighet att behandla arbetare rättvist, undvika oetisk mineralbrytning eller bromsa koldioxidutsläpp är trenden tydlig – det kan vara ett brott att inte sträva efter ansvarsfulla inköp  i leverantörskedjan.  Den internationella lagstiftningen ställer upp omfattande krav på ansvar för överträdelser och regelbunden rapportering om allt från nutida former av slaveri till konfliktmineraler i leverantörskedjan. 

Men den lagstiftade bördan  för ansvarsfulla inköp innebär en möjlighet att skapa goodwill.  Finansmarknader  lägger stor  vikt  på principerna för ansvarsfulla inköp.  Hållbara indexfonder har  fyrdubblats sedan 2017 och utgör nu 20 %.  Över 40 fondbörser kräver rapporter om ESG (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) .  

Vi är experter på att dra nytta av de finansiella, operativa och anseendemässiga fördelarna som finns i att arbeta med ansvarsfulla leverantörskedjor.  Vårt fokus handlar inte bara om att hjälpa företag att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter utan vi bidrar även till ökad effektivitet, reducerad risk och minskade kostnader. Företag skapar i allt större utsträckning konkurrensfördelar genom att arbeta med verksamhetens inverkan på samhället, miljön och  ekonomin.  Vi arbetar med globala leverantörskedjor för att höja standarder inom över  30 områden för ansvarsfulla inköp. Vi vet hur man uppnår effektiv insyn i leverantörskedjan inom alla områden från säkerhet till cyber. Vi gör hållbarhet enkelt och tillhandahåller omfattande rapportering och insikter för att skapa fungerande affärsbeslut. 

Fördelar

Höjer standarder inom ansvarsfulla inköp

Funktioner

Så här fungerar det

Våra tjänster bidrar till att minska extern risk och förbättra regelefterlevnaden i alla stadier, från upphandling och urval till befintliga relationer.

Leverantörskedjan måste involveras. Som enskild organisation kan man uppnå en hel del, men det är först när leverantörskedjan involveras som man uppnår betydande minskningar. Vi vill dessutom arbeta med ledande leverantörer som granskar sig själva.

David Riley, koldioxidansvarig, Anglian Water


Läs fallstudien
Paket

Välj det paket som passar bäst

Eftersom du är intresserad av ansvarsfulla inköp rekommenderar vi följande blogginlägg