Konsekvenserna av ”mänskliga faktorer” för leverantörshantering och kvalificering | Achilles
Komma i kontakt
Konsekvenserna av ”mänskliga faktorer” för leverantörshantering och kvalificering

Branschinsikter, Branschinsikter

Konsekvenserna av ”mänskliga faktorer” för leverantörshantering och kvalificering

Utformningen av verktyg, utrustning, arbetsprocesser och miljöer kan ha en enorm inverkan på hur människor fattar beslut och på deras resultat och säkerhet. Att titta på dessa ”mänskliga faktorer” är ett viktigt sätt att förstå arbetares kapacitet och begränsningar, och därmed hela företagets resultat.

För att maximera arbetsplatsens säkerhet och produktivitet bör företag titta på hur mänskliga faktorer påverkar deras leverantörshantering och kvalificering. Faktorer som miljö, organisation och roller, samt gruppens och individers egenskaper, påverkar hur arbetare beter sig på arbetsplatsen. Företag som förstår hur det mänskliga beteendet påverkar arbetsmetoder uppnår högre produktivitet och kvalitet samtidigt som de tryggar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Arbetsplatssäkerhet och kultur

Det viktigaste sättet att minska arbetsplatsolyckor är att se till att varenda person som arbetar där har rätt kompetensnivå – något som är betydligt lättare när det gäller anställda än entreprenörer. Entreprenörer har många fördelar, som att snabbt kunna öka verksamheten och höja teamets expertis. Men de medför också risker. Våra efterforskningar visar att entreprenörers arbete fortfarande är dubbelt så farligt som anställdas.

Oavsett om man använder entreprenörer eller inte så finns det två huvudsakliga faktorer som bidrar till en kultur med effektiv hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. För det första är val av personal, samordning, tillsyn och bedömning enormt viktiga. Om ledningsteamet inte alltid känner till vad som händer på en arbetsplats kan de helt enkelt inte garantera att jobbet utförs på rätt sätt. För det andra måste arbetsplatsregler, risk- och nödåtgärder kommuniceras tydligt till alla. Om man inte klargör för entreprenörer vad som förväntas av dem är inte riskhanteringen hållbar. Regelbundna hälso- och säkerhetsrevisioner som våra IOGP 423-efterlevnadsrevisioner är ett viktigt sätt att få en oberoende och objektiv bedömning av policyer och resultat. De kan också ge en ovärderlig insikt i områden som behöver förbättras.

Resultat

En av de största fördelarna med att överväga mänskliga faktorer är att man får upp ögonen för osynliga krafter som påverkar beslutsprocessen. Man kan mäta antal arbetade timmar och uppnått resultat, men det säger inget om hur faktorer som arbetsbörda, stress, trötthet och press påverkar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vi tror att kopplingen mellan välbefinnande och produktivitet ofta underskattas. Under de senaste 35 åren har vi sett skadefrekvensen falla inom alla branscher vi bevakar. Till stor del beror detta på en bättre förståelse för att man måste främja välmående såväl som säkerhet. Om arbetare vantrivs eller är sjuka riskerar man att frånvaro eller sjuknärvaro påverkar verksamheten.

Regelbunden utbildning och medarbetarsamtal hjälper inte bara arbetsgivaren att upptäcka när mänskliga faktorer bidrar till ökad risk utan kan även hjälpa anställda att själva upptäcka det tidigare. Det är viktigt att förstå hur verktygen och processerna som de anställda använder påverkar deras arbete. Det är lätt att fastna i ett sätt att utföra en arbetsuppgift, eftersom man alltid har gjort så, men man kanske utsätter arbetare för onödiga risker. Vi ser ofta att små förändringar av arbetsprocesser eller verktyg skapar stora säkerhets- eller produktivitetsvinster, så ta inte för givet att det krävs stora omvälvningar.

Riskhantering

Effektiv kartläggning av olyckor och kvalificering av anställda är två verktyg som kan användas för att öka hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Företag kan minska arbetsplatsens risker genom att använda dessa verktyg på rätt sätt.

Verktyg som Achilles Controlar bidrar till att säkerställa att varje person och leverantör på en arbetsplats har rätt erfarenhet och kompetens för platsen. Utan detta tar företag en risk varje gång en ny okvalificerad entreprenör kommer in på en av deras arbetsplatser. Uppgifterna från kvalificeringen, så väl som möjligheten att kartlägga olyckor som leder till att arbete stoppas, är en fantastisk insikt i hur människor faktiskt arbetar.

Genom att noga fundera på sambanden mellan människor, teknik och organisatoriska element i ett system kan man väsentligt öka systemets produktivitet och ptillförlitlighet.” IOGP

Om ni vet exakt vem som arbetar för er och exakt vilka problem och utmaningar som de kan stöta på kan era system och policyer för leverantörshantering och kvalificering anpassas bättre till verksamhetens dagliga arbete.

Skapa en effektiv säkerhetskultur

En förståelse för hur mänskliga faktorer påverkar hur människor arbetar, och hur detta i sin tur påverkar leverantörshantering och kvalificering, är bara det första steget. Mervärde kan skapas om man använder den här insikten till att skapa en säkerhetskultur som prioriterar hälsa och välbefinnande samtidigt som den banar vägen för högre produktivitet och kvalitet.

Robin Critchard, senior rådgivare inom säkerhet, hälsa och miljö på CNR International (UK) Ltd har följande råd efter 30 år i olika jobb inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö:

”För att skapa en effektiv säkerhetskultur krävs till att börja med att man har en förståelse för förmåga, stressfaktorer, motivation och miljövillkor som råder där arbetsstyrkan ska utföra sina jobb.

Utan detta är olyckor där mänskliga faktorer identifieras som bidragande orsak ofta resultatet av otillräcklig eller ineffektiv utbildning och att man tolererar osäkra arbetsmetoder.”

Nedan följer en kort checklista för hur man skapar rätt kultur för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen:

  • Kommunicera regelbundet med personalen på möten och workshoppar om säkerhet.
  • Håll specifik utbildning för jobb, utrustning och processer på arbetsplatsen.
  • Definiera tydligt skyldigheter och ansvar.
  • Genomför en proaktiv rapporteringsprocess som aktivt bidrar till ledningens strategi- och beslutsprocesser.
  • Genomför regelbundna hälso- och säkerhetsrevisioner från en oberoende tredje part.
  • Engagera de anställda i att utforma processer och arbetsmiljöer.
  • Fira framgångar och låt medarbetarna veta att deras åtgärder bidrar till att öka säkerheten och förbättra resultatet.

Under de årtionden vi har hjälpt företag med leverantörshantering och kvalificering och riskhantering har vi upptäckt att många inte tänker på konsekvenserna av mänskliga faktorer. En stor del av detta beror på att man inte har tillgång till rätt typ av högkvalitativ och verifierad data.

Genom att få bättre insikt i era arbetsmetoder kan ni uppnå konsekvent förbättring av säkerhet och kvalitet. Läs mer om Achilles Controlar här eller titta på vår HSE-revisionstjänst.

← Branschinsikter