Kontaktskjema
Effekten av «menneskelige faktorer» i leverandørkjedestyring

Artikkel, Artikkel, Bransjeinnsikt

Effekten av «menneskelige faktorer» i leverandørkjedestyring

Måten verktøy, utstyr, arbeidsprosesser og miljøer er designet på kan ha stor innvirkning på menneskers beslutninger, prestasjoner og sikkerhet. Der er viktig å se på disse «menneskelige faktorene» for å forstå de ansattes evner og begrensninger, og dermed den samlede ytelsen til en bedrift.

For å maksimere sikkerhet og produktivitet på arbeidsplassen bør bedrifter se på hvordan menneskelige faktorer virker inn på leverandørkjedestyringen. Miljømessige, organisatoriske og rollespesifikke faktorer, samt gruppe- og individuelle karakteristikker, har alle innflytelse på hvordan ansatte oppfører seg på anlegget. Bedrifter som forstår hvilken innflytelse menneskelig atferd har på arbeidspraksiser kan oppnå høyere produktivitet og kvalitet, og samtidig sørge for bedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidssikkerhet og -kultur

Den viktigste måten å redusere ulykker på anlegget er å sørge for at alle som jobber for deg har det riktige kompetansenivået. Dette kan være mye enklere med ansatte enn med kontraktører. Kontraktører bringer mange fordeler med seg, slik som evnen til raskt å skalere operasjoner og øke teamets ekspertise. Men de kan også medføre risikoer. Undersøkelsene våre viser at kontraktørarbeid fortsatt er omtrent dobbelt så risikabelt som arbeid utført av ansatte.

Enten du benytter deg av kontraktører eller ikke er det to hovedfaktorer som bidrar til en effektiv kultur for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. For det første er utvelgelse, koordinering, overvåking og evaluering av staben utrolig viktig. Hvis ledelsen ikke er klar over hva som skjer på et anlegg til enhver tid kan de rett og slett ikke garantere at jobben blir gjort riktig. For det andre må anleggets regler, prosedyrer, farer og hva man skal gjøre i nødstilfeller kommuniseres tydelig til alle. Hvis du ikke gjør det klart overfor kontraktørene hva du forventer av dem er ikke risikostyringen din vanntett. Regelmessige HMS-revisjoner, slik som våre revisjoner i samsvar med IOGP 423, er viktige for å få en uavhengig og upartisk evaluering av praksisene og prestasjonene deres. De kan også bidra til å gi verdifull innsikt i hva dere kan bli bedre på.

Prestasjon

En av de største fordelene ved å vurdere menneskelige faktorer er at de får deg til å tenke på noen av de usynlige kreftene som virker inn på beslutninger. Du kan ha mål knyttet til timer arbeidet og oppnådde resultater, men de forteller deg ikke hvordan faktorer som arbeidsbelastning, stress, tretthet og press virker inn på helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi mener at sammenhengen mellom velvære og produktivitet ofte blir undervurdert. I løpet av de siste 35 årene har antallet skader gått ned i alle bransjene vi overvåker. Dette skyldes i stor grad en bedre forståelse av behovet for å fremme velvære i tillegg til sikkerhet. Hvis de ansatte er utilfredse eller syke risikerer du at sykefravær eller sykenærvær begynner å få følger for driften.

Regelmessige kurs og evalueringer av ansatte kan ikke bare hjelpe arbeidsgivere med å finne ut hvordan menneskelige faktorer bidrar til økt risiko – de kan også hjelpe de ansatte til å identifisere dem raskere. Det er også avgjørende å forstå hvordan verktøyene og prosessene de ansatte bruker virker inn på måten de jobber på. Det kan være fort gjort å bli sittende fast i én måte å utføre en oppgave på fordi det er slik den alltid har blitt gjort, men da kan du utsette de ansatte for unødig risiko. Vi ser ofte at små justeringer av arbeidsprosesser eller verktøy skaper store forbedringer med tanke på sikkerhet og produktivitet, så det er ikke nødvendigvis store driftsforstyrrelser det er snakk om.

Risikostyring

Effektiv sporing av hendelser og prekvalifisering av ansatte er to verktøy som kan brukes for å oppnå bedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Ordentlig bruk av disse verktøyene kan hjelpe bedrifter med å redusere risikoer på arbeidsplassen.

Verktøy som Achilles Controlar bidrar til å sikre at enhver person og leverandør som er involvert i et anlegg har den riktige erfaringen og kompetansen til å være der. Uten dette tar bedrifter en risiko hver gang en ukvalifisert ny kontraktør kommer inn på et av anleggene deres. Dataene som samles inn gjennom prekvalifisering, samt muligheten til å spore ulykker som fører til fravær, er en verdifull kilde til innsikt i hvordan folk faktisk arbeider.

«Ved å se nøye på samhandlingen mellom mennesker og teknologiske samt organisasjonsmessige elementer av et system er det mulig å øke systemets produktivitet og pålitelighet betydelig.» IOGP

Hvis du vet nøyaktig hvem som jobber for deg og nøyaktig hvilke problemer og utfordringer de støter på vil systemene og praksisene dine for leverandørkjedestyring stå i bedre forhold til de daglige realitetene av driften din.

Skape en effektiv sikkerhetskultur

Det å forstå effekten menneskelige faktorer kan ha når det gjelder å påvirke måten folk arbeider på, og hvordan dette i sin tur påvirker leverandørkjedestyringen, er bare det første trinnet. Reell verdi kan skapes ved å bruke denne innsikten til å skape en sikkerhetskultur som prioriterer helse og velvære, samtidig som den baner vei for høyere produktivitet og kvalitet.

Robin Critchard, senior HMS-rådgiver ved CNR International (UK) Ltd, har følgende råd etter 30 års arbeid i KHMS-roller:

«For å etablere en effektiv sikkerhetskultur må man først forstå hvilke forutsetninger, stressfaktorer, motivasjonsfaktorer og miljømessige forhold arbeidsstyrken forventes å utføre rollene sine under.

Uten dette vil hendelser der menneskelige faktorer identifiseres som medvirkende årsak ofte være en følge av utilstrekkelig eller ineffektiv opplæring og at utrygge arbeidspraksiser tolereres.»

Her er en kort sjekkliste med tips for å skape den rette typen kultur for helse og sikkerhet på arbeidsplassen:

  • Kommuniser med staben gjennom regelmessige sikkerhetssamtaler og -kurs
  • Gi spesifikk opplæring innen roller, utstyr og prosesser på anlegget
  • Definer ansvarsområder tydelig
  • Implementer en proaktiv rapporteringsprosess som har direkte innflytelse på strategiske og administrative beslutninger
  • Forplikt deg til regelmessige HMS-revisjoner fra en uavhengig tredjepart
  • Involver de ansatte i å utforme prosesser og arbeidsmiljøer
  • Sørg for å feire fremgang og la folk få vite hvordan handlingene deres bidrar til økt sikkerhet og ytelse

Etter å ha hjulpet bedrifter med leverandørkjedestyring og risikoevaluering i flere tiår har vi funnet ut at mange ikke fullt ut tar inn over seg følgene av menneskelige faktorer. En stor del av dette skyldes at man ikke har riktig type verifiserte kvalitetsdata tilgjengelig.

Få mer innsikt i arbeidspraksisene dine for konsekvent å forbedre sikkerheten og kvaliteten. Les mer om Achilles Controlar her, eller se nærmere på vår HMS-revisjonstjeneste.

← Artikkel