Komma i kontakt
Erfarenheter av Achilles: Insikter i leverantörskedjan förebygger upphandling från högriskleverantörer

Branschinsikter, Fallstudier

Erfarenheter av Achilles: Insikter i leverantörskedjan förebygger upphandling från högriskleverantörer

Omvärldsbevakning och insikter är byggstenar för långsiktig framgång. Många företag lägger allt mer tid på att säkerställa att rätt standarder följs i hela leverantörskedjan eftersom de köper in råvaror från globala leverantörer. En ledande leverantör av förnybar energi ville veta i vilken utsträckning underleverantörernas värderingar stämde in på deras egna. Då vände de sig till Achilles för att få hjälp.

Utmaningen

Med skärpta krav på hållbarhet och regelefterlevnad runt om i hela världen räcker det inte att globala företag ser till att den egna verksamheten uppfyller rätt standarder utan de måste också se till att underleverantörer gör det. Därför vände sig en ledande energileverantör till Achilles för att förstå hur deras viktigaste underleverantörer i Achilles nätverk Green Energy presterade när de utvärderades mot viktiga kriterier inom ekonomi, hållbarhet och bolagsstyrning. De ville också få hjälp att identifiera risk i leverantörskedjan. Ansvariga för leverantörskedjor vänder sig i allt större utsträckning till Achilles för att få hjälp att uppfylla de rapporteringsbehov som följer av lagstiftning som Storbritanniens Modern Slavery Act, Norges åpenhetslov (öppenhetslag), USA:s Uyghur Forced Labor Prevention Act och den tyska lagen om leverantörskedjor.

Nätverket Green Energy hjälper energileverantörer över hela världen att hitta och kvalificera underleverantörer till projekt inom grön energi. Nätverket är öppet för leverantörer på land och till havs inom vind-, sol-, våg- och vattenkraft och andra förnybara energikällor. Det tillhandahåller realtidsinformation om potentiella leverantörers regelefterlevnad inom flera olika kriterier från hälsa och säkerhet till mänskliga rättigheter. I ett pilotförsök i hur nätverket kan hjälpa företag att hitta leverantörer av grön energi hjälpte Achilles inköparen att utvärdera leverantörer gentemot dessa viktiga standarder.

Lösningen

Leverantörer fyllde i kvalificeringsformulär för Green Energy och Achilles utvärderade det inskickade materialet gentemot sitt rigorösa dataramverk. Achilles identifierade över 2 000 leverantörer i tidigare led som hade kopplingar till företagets leverantörer i första led. Genom att beakta en rad olika faktorer utvecklade Achilles en djup förståelse för styrkor samt för mindre och större svagheter i inköparens leverantörskedja. Achilles uppmärksammade inköparen på operationella risker och poängsatte leverantörer för att kunna mäta prestation.

Resultatet

Resultatet av Achilles riskbedömning presenterades för inköparen som fick viktiga insikter i vilka risktyper som kan påverka deras resultat och hur de kan uppmuntra leverantörer till att förbättra sina metoder.

En viktig leverantör framstod som en risk

Tack vare Achilles djupgående och fullt validerade frågeformulär för leverantörer kunde vi identifiera en leverantör som utgjorde en särskilt hög risk för inköpsorganisationen. Leverantören i fråga hade rapporterat en oproportionerligt hög personskadefrekvens (25 gånger genomsnittet), flera allvarliga skador under 2020 och hade fått flera varningar från HSE/HAS under föregående år, vilket tydde på att styrsystemen för hälsa och säkerhet, om än certifierade, inte efterföljdes på rätt sätt av alla medarbetare på företaget. Achilles meddelade genast inköpsorganisationen att denna leverantör markant ökade risken för olyckor på arbetsplatsen. Via Achilles revisionsprogram kan vi identifiera och vidta åtgärder för att minska sådana risker i leverantörskedjor genom att utfärda korrigerande åtgärdsplaner och genom att följa leverantörers prestation över tid.

Achilles uppmärksammade även att över hälften av leverantörerna saknade policyer som syftar till att förhindra modernt slaveri och människohandel, vilket tydde på att det fanns både etiska risker och risker för hälsa och säkerhet i inköparens leverantörsbas. Detta är en risk för alla upphandlingsteam i Storbritannien, Tyskland och Norge där ny lagstiftning kräver tillbörlig aktsamhet för mänskliga rättigheter och eliminering av modernt slaveri i leverantörskedjan.

Achilles gav rekommendationer så att inköparen kunde fortsätta att uppfylla lagkrav och gav förslag på hur de kunde identifiera och förbättra sina metoder för att undvika risker. Achilles föreslog också att revisioner skulle utföras hos högriskleverantörer för att säkerställa att de även i fortsättningen uppfyller hälso- och säkerhetsregler.

Försäkringsrisker i leverantörskedjan

Två andra leverantörer saknade försäkringsbevis, vilket potentiellt kan utgöra ett större problem om det skulle inträffa en livshotande olycka. För att minska denna risk upprätthåller Achilles register på försäkringsbevis, och deras utgångsdatum, för att garantera att försäkringar är giltiga, och delar denna information med relevanta parter i leverantörskedjan.

← Branschinsikter