Komma i kontakt
Viktiga frågor att tänka på före Brexit

Artikel, Artikel

Viktiga frågor att tänka på före Brexit

Det råder fortfarande stor osäkerhet om vilken form Brexit kommer att ta. Det skapar stora planeringsproblem för inköpare som försöker förbereda sig inför Storbritanniens utträde ur EU.

Det enda säkra är att verksamheter vill undvika otrevliga överraskningar och störningar i leverantörskedjor oavsett utfallet av Brexit.

Hur är er leverantörskedja positionerad just nu och vilka risker utsätts den för? Vi finns till hands och kan hjälpa dig att utvärdera hur redo er leverantörskedja är för Brexit. Nedan följer några viktiga frågor man bör ställa.

Varu- och tjänsteflöden

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring Brexit och den kan potentiellt påverka företags förmåga att hantera leverantörskedjor resurssnålt och just-in-time.

VIKTIG STATISTIK: Under 2016 levererade tyska tillverkare 20 procent av alla bildelarna som monterades i Storbritannien.

Leverantörer i EU?

Rörelseutrymmet begränsas om man förlitar sig på några få viktiga leverantörer. Genom att leta upp alternativa leverantörer kan man minska risken för störningar samtidigt som man minskar kostnaderna. En undersökning som utfördes av Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) visar att 46 procent av EU-företag som arbetar med brittiska leverantörer planerar att byta till EU-leverantörer. Det är bättre att agera nu än att vänta tills leverantörskedjan bryts. Det skadar inte att ta kontakt med alternativa leverantörer och diskutera potentiella affärer. Det gäller att inte vänta för länge och riskera att stå utan alternativ när det väl kommer till kritan.

En del av era leverantörer kanske köper komponenter eller delar i EU. Endast 44 procent av avbrotten i leverantörskedjan uppstår i första ledet. Det är vanligare att problemen ligger längre ner i kedjan. Instabila växelkurser, högre tullar och mer komplex logistik slår hårt mot små leverantörer som ofta bara tillverkar en enda del eller komponent. Dessutom kan era leverantörer vara betydligt mer exponerade för EU-företag än vad er verksamhet är.

Liten just-in-time-kedja?

Undersökningar från Imperial College och BBC visar att det för närvarande tar mellan 30 och 40 minuter  för en lastbil från ett land utanför EU att tulldeklarera i Dover. Det kan jämföras med två minuter för en lastbil från ett EU-land. För företag som arbetar med just-in-time-kedjor kan den här ökningen i leveranstider få omfattande kostnadskonsekvenser och begränsa leveranskapaciteten. Genom att ha full kunskap om hur flaskhalsar och avbrott i en del av leverantörskedjan påverkar resten av verksamheten kan man begränsa den ryktesmässig skada man får av att plötsligt bli en opålitlig leverantör.

Vår nya enkät om Brexitberedskap hjälper dig att få en bättre bild över hur era viktigaste leverantörer fungerar och vilka risker de kan utgöra.

Informationsflöden

En av de viktigaste frågorna som spär på Brexitosäkerheten är frågan om vad som ska hända med de gemensamma informationssystem som har byggts upp under flera decennier för att underlätta gränsöverskridande affärer. Om de här systemen inte längre gäller brittiska företag efter Brexit hur kan dessa då begära garantier från EU-leverantörer?

Under 2017  importerade EU 75 procent av kemikalier från EU och 60 procent av Storbritanniens export av kemikalier gick till EU-företag.

Finns det alternativ i Storbritannien för företag som använder EU:s tillståndssystem eller register (till exempel REACH för kemikalier)?

Vid en avtalslös Brexit kommer EU:s REACH-förordning att vinna laga kraft i Storbritannien enligt European Union (Withdrawal) Act 2018. Det innebär att regleringar och relaterad lagstiftning finns kvar även om man inte uppnår ett formellt utträdesavtal. Men brittiska myndigheter och EU-myndigheter kommer att arbeta fristående från varandra. Det innebär att företag som levererar eller köper ämnen och blandningar mellan Storbritannien och EU/EES måste säkerställa att de är registrerade hos båda instanser.

Finns det några interimistiska åtgärder man bör känna till?

EU har infört flera tillfälliga åtgärder som är utformade för att begränsa eventuella avbrott, orsakade av en avtalslös Brexit, i vissa sektorer. Det är viktigt att inköpare fastställer om några av dessa påverkar deras leverantörskedjor. Exempel på interimistiska åtgärder är förslag som ska garantera vissa flygtjänster mellan Storbritannien och EU i upp till 12 månader och att tillfälligt placera Storbritannien på listan med länder godkända för att exportera varor med dubbla användningsområden i hela EU.

Finansiella flöden

Avbrott kan snabbt leda till problem med kassaflöden, både för stora och små företag, eftersom de kan tvingas till att hålla ett större lager eller att avskeda anställda. Trots att det är svårt att förutse hur de olika Brexitutfallen påverkar rörelsekapitalet bör man börja undersöka hur känslig verksamheten är för problem med kassaflöden.

20 procent av EU-företag skulle begära prisavdrag från sina brittiska leverantörer efter 24 timmars försening vid gränsen. 25 procent skulle hålla inne betalningen tills varorna anlände.

Planer på ett större lager?

Mängden lager påverkar rörelsekapitalet. Större lager innebär att en större del av rörelsekapitalet är låst. Det kan förvärras om leverantörernas betalningsvillkor inte är lika långa som kundernas eller om omsättningen på lagret inte är lika snabb som skillnaden i betalningsvillkor. Större lager påverkar också statusen på innevarande skulder. Ett lager fullt av outnyttjade varor kan innebära att ett företags möjligheter begränsas när det gäller att få banklån.

Genom att testa leverantörernas beredskap inför Brexit får du en uppfattning om Brexit kan påverka deras förmåga att leverera de material och delar ni behöver.

Klarar ni problem med kassaflöden?

Leverantörskedjor fungerar bättre med tydlig kommunikation. Det är viktigt att försöka samarbeta med leverantörerna för att förbättra leverantörskedjans tålighet. Effektiv och korrekt insyn i leverantörskedjan gör att man kan identifiera potentiella hot och därmed minska riskerna. Med tydlig insyn minskar riskerna för att man råkar ut för skadliga överraskningar. Det innebär att man kan anpassa kontrakt, begära nya garantier eller hitta nya leverantörer.

Under marknadsosäkerhet kan problem med kassaflöden snabbt ställa till stor skada för små verksamheter. Enligt Xero är dålig kassaflödeshantering en avgörande faktor i 65 procent av små företags konkurser.

Utöver att se till att man använder de bästa verktygen är insyn en viktig del av att upprätthålla kassaflöden. För inköpare innebär dåliga kassaflöden att de har svårt att betala leverantörer i tid, men en viktig del i affärskontinuitet är att kartlägga leverantörskedjan och utvärdera riskexponering. Vi kan varna för problem hos specifika leverantörer innan de blir upphov till ett avbrott.

Människor

En verksamhet är bara så effektiv som personalen. Brexit kan påverka anställningsrättigheter för vissa anställda. Om man riskerar att bli av med viktig personal är det dags att börja fundera på hur man kan ersätta dem.

År 2018 var 165 000 bygg- och anläggningsarbetare i Storbritannien EU-medborgare.

EU-medborgare i arbetskraften?

En fullständig revision av alla anställda, för att säkerställa att de har rätt att arbeta i Storbritannien, kan förhindra att man förlorar personal när Storbritannien lämnar EU. Om man inte har en riktig bild av arbetsstyrkans sammansättning kan man inte skapa en ordentlig kontinuitetsplan.

Kontinuitetsplanering kräver att man tar hänsyn till leverantörernas sårbarhet när det gäller förändringar i arbetskraftstillgång och lagstiftning. Det här är särskilt viktigt för mindre leverantörer med upp till 20 anställda. För de här företagen kan förlusten av en enda viktig person ha stora konsekvenser för verksamheten tills man har hittat en ersättare.

Man kan inte kontrollera det man inte ser. Brexit kan göra leverantörskedjan mycket mer komplex. Vår Brexitberedskap för leverantörer bygger upp en omfattande bild av leverantörskedjan och hjälper dig att identifiera och hantera potentiella problem som kan uppstå vid ett osäkert utträde ur EU. Vi tillhandahåller rapporter och insikter om allt från hur väl förberedda leverantörer är till att bekräfta regleringar vid ut utträde utan avtal eller vid en instabil Brexit.

Nedräkningen har börjat så tala med en medlem i vårt team för att komma igång.

← Artikel