Komma i kontakt
Vikten av leverantörshantering

Artikel

Vikten av leverantörshantering

Leverantörshantering är avgörande för en optimal och ansvarig leverantörskedja. Få reda på hur Achilles kan hjälpa er att hantera er leverantörskedja.

”Leverantörer utgör kärnan i nästan alla organisationers aktiviteter och processer”, förklarar Peter Smith från OFS Portal i sin rapport: ”Why Supplier Management should be central to your procurement thinking.”

Leverantörer påverkar varje del av verksamheten, och för att driva ett företag optimalt måste man säkerställa ett sömlöst flöde av varor och produkter.

Om en länk i leverantörskedjan brister kan förlusterna bli stora. Outsourcingföretaget Proxima konstaterar att mellan 2009 och 2011 spenderade 1 954 globala företag 69,9 procent av sina intäkter på leverantörer, vilket kan jämföras med att 12,5 procent spenderades på personal. Genomsnittet är ännu högre inom olje- och gasindustrin där 76,7 procent av intäkterna spenderades på leverantörer under 2011.

För att begränsa risker är det avgörande att hantera leverantörer på ett korrekt sätt. Gartner definierar det som en process som ”möjliggör för organisationer att kontrollera kostnader, skapa utmärkt service och minska risker i syfte att öka värdet från leverantörer genom hela affärsuppgörelsens livstid”.

Men det är svårt att effektivt hantera leverantörer, särskilt om man gör det på egen hand.

På Achilles vet vi hur viktigt det är att ha kontroll över sin leverantörskedja. Vi erbjuder en tillsynsprocess, omfattande era leverantörer, som vi hanterar åt er.

Vi använder en gemensam plattform och ett enda frågeformulär för leverantörshantering, vilket effektiviserar processen för alla berörda parter och sänker kostnaderna. Vår registrerings-, kvalificerings- och riskhanteringsmodell har utvecklats av inköpare i branschspecifika nätverk, vilket gör den till ett effektivt sätt att integrera och hantera leverantörer.

För att få ut det mesta möjliga av leverantörer, och kunna utkräva ansvar av dem, är det viktigt att spåra och mäta deras prestationer.

”Man måste försäkra sig om att leverantörer uppfyller omedelbara behov och möjliggöra resultat- och värdeförbättrande åtgärder under hela avtalsförhållandet. Då krävs korrekt information ‒ som är relevant och användbar”, förklarar Smith i sin rapport.

Men det är inte bara information som utgör grunden för effektiv leverantörshantering. För att säkerställa att leverantörskedjan löper smidigt är även relationer och kommunikation viktiga.

Ofta är det den mänskliga faktorn och bristande kommunikation som leder till att relationer kollapsar. På liknande sätt finns en risk att hanteringen blir silobaserad, och skadar den övergripande relationen, om en leverantör har flera kontrakt inom en organisation. Smith förklarar att när det finns ett behov av att hantera leverantörsrelationer måste programmet struktureras och administreras effektivt.

Ofta får leverantörshantering inte det erkännande eller den uppmärksamhet den förtjänar. Enligt Smith beror detta på att de två vanligaste upphandlingscyklerna ‒ transaktionsbaserad och inköpssamordnad ‒ inte överensstämmer med leverantörshanteringsperspektivet.

Det är viktigt att välja en lösning som sätter leverantörshanteringen i centrum för att säkerställa att leverantörskedjan fungerar så effektivt som möjligt.

Achilles Supplier Management är vår standardlösning för kvalificering och hantering av leverantörer i nätverket. Här får inköpare information om alla leverantörer som abonnerar på ett visst nätverk – vilket gör det möjligt att hitta och visa framtida affärspartner.

← Artikel