Komma i kontakt
Riskhantering i små och medelstora företag

Branschinsikter

Riskhantering i små och medelstora företag

Små och medelstora företag blir alltmer medvetna om vikten av riskhantering, men det är fortfarande en utmaning för dem.

Små och medelstora företag blir alltmer riskmedvetna. År 2013 konstaterade Zurich att 53 procent spenderar mer tid på affärsstrategi och riskhantering än vad de gjorde innan finanskrisen. Faktum är att 35 procent gör en mer långsiktig finansiell planering, medan 33 procent ser över sin kontinuitetsplan mycket mer regelbundet.

Det bådar gott för leverantörskedjans motståndskraft och, i slutändan, tillväxten. I ”Supply chain perspectives and issues: A literature review” förklarar Världshandelsorganisationen att ”små och medelstora företag spelar en allt viktigare roll som aktörer i globala leverantörskedjor”.

Studien konstaterar att ”internationella organisationer betraktar dem som viktiga drivkrafter för utveckling och stöder deras engagemang på internationella marknader genom globala leverantörskedjor”. ”De är redan integrerade som leverantörer av varor och billig arbetskraft i utvecklingsländer samt som innovatörer och teknikspecialister i utvecklade länder.”

Allteftersom små och medelstora företag blir mer aktiva i leverantörskedjorna blir deras förmåga att hantera risker viktigare. Men med resurser som ofta är begränsade är det enklare sagt än gjort att få kontroll över hot.

Små och medelstora företag är ofta rädda för att skuldsätta sig, och därmed är investeringar i riskförebyggande strategier ibland begränsade. De brittiska myndigheternas SME-barometer från februari 2014 visade att bland företag som inte hade ansökt om lån de föregående sex månaderna, sa 24 procent att de inte ville öka risken. Mikroföretag gav oftare uttryck för detta (26 procent), följt av småföretag (18 procent) och medelstora företag (15 procent).

Det är dock viktigt att investera i riskhantering, antingen genom att öka öppenheten bortom leverantörer i första led för att säkerställa efterlevnad, eller genom att använda riskminimerande tekniker.

Zurich Index avslöjade att väder, teknisk sårbarhet och arbetskraftsrelaterade problem påverkar små och medelstora företag. Trettionio procent är bekymrade över tekniska problem, och 36 procent uppger problem med lokala nätverkssystem som en av de största tekniska riskerna.

Trettiosex procent är dessutom bekymrade över den allt äldre arbetsstyrkan, som kan orsaka kapacitetsproblem i leverantörskedjan.

Samtidigt utgör vädret ytterligare en utmaning. Richard Coleman, chef för små och medelstora företag i Zurich Insurance, säger: ”Endast tre procent av små och medelstora företag uppger översvämning som en av de tre allvarligaste riskerna. Med tanke på att översvämningar har skapat problem för många företag under de senaste månaderna bör ägare av små och medelstora företag överväga att flytta riskhantering av allvarliga händelser högre upp på prioriteringslistan.”

Statistiken tyder dessutom på att det finns behov för ytterligare investeringar när det gäller hälsa och säkerhet. En studie från AXA i Storbritannien visade att hos 24 procent av små och medelstora företag hade en anställd eller tidigare anställd krävt ersättning enligt arbetsgivarens ansvarsförsäkring under de senaste fem åren.

För att få bukt med risken måste små och medelstora företag ha tillgång till kostnadseffektiva lösningar som erbjuder ett komplett utbud av tjänster. Achilles erbjuder lösningar för leverantörsdatabaser och riskhantering i leverantörskedjan. Företag kan använda leverantörsinformation sammanställd på en enda plattform tillsammans med systematisk riskhantering och efterlevnad.

Våra supportteam, kvalificerade revisorer och tillförlitlig tredjepartsinformation sammanställer programmet för inhämtning och validering av leverantörsdata. Dessutom erbjuder vi verktyg till inköpare för att visa prestation och risk, prioritera leverantörer och administrera inköpsaktiviteter i hela leverantörsdatabasen.

Med korrekt och konsekvent leverantörsinformation i alla system och riskhanteringsinformation till intressenter kan ni få kontroll över potentiella hot i leverantörskedjan, oavsett om ni är en stor organisation eller ett litet eller medelstort företag.

← Branschinsikter