Komma i kontakt
Hur inköpare kan skapa hållbara leverantörskedjor

Artikel, Artikel

Hur inköpare kan skapa hållbara leverantörskedjor

Det finns ett ökat krav på företag att utveckla och tillämpa hållbara strategier som fungerar genom att mäta och minska koldioxidavtryck och övervaka leverantörers meriter.
Men det återstår fortfarande mycket för att hållbara leverantörskedjor ska bli en norm snarare än ett undantag.

Efterhand som regeringar, tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och konsumenter kräver att företag gör mer för att minska miljöpåverkan inriktar sig inköpare allt mer på hållbar energi och på hur leverantörskedjorna fungerar.

Här nedan berättar vi mer om varför man behöver bygga hållbara leverantörskedjor och hur vi kan hjälpa till.

Nödvändiga förändringar
Många företag tror fortfarande att förbättring av deras hållbarhetsinformation innebär höga kostnader och avbrott, men det behöver inte vara fallet. Forskning tyder på att det finns ytterst lite motstånd mot att göra leverantörskedjor grönare och allmänt mer hållbara.

I september 2018 gjorde The Economist Intelligence Unit en undersökning bland 250 chefer för stora multinationella detaljhandels- och tillverkningsföretag i Europa, Nordamerika, Asien och Latinamerika. I de flesta företag är uppfattningen att hållbarhet ska förbättras väl förankrad och blir alltmer integrerad i ledningens tänkande, framförallt i USA och Europa. Men uppfattningen om att förbättra hållbarhet genom att rikta sig utåt, mot leverantörskedjan, har ännu inte prövats av de flesta små till mellanstora företag i de här regionerna, eller av stora företag i Asien och Latinamerika.

PwC:s 17:de årliga VD-enkät visade att 2014 ansåg 75 procent av verkställande direktörer att det är viktigt att uppfylla samhällsbehov och att skydda framtida generationers intressen.Sedan dess har komplexa, globala leverantörskedjor hamnat i fokus i kampen mot klimatförändringen. Enligt McKinsey uppstår 80 procent av växthusgasutsläppen från de flesta konsumtionsvarukategorier i leverantörskedjan.Trots det förhandlar endast 25 procent av inköparna med leverantörerna om att minska inbyggda utsläpp.

Så vad kan företag göra åt detta och garantera att principerna för hållbarhet följs genom hela leverantörskedjan?

Bygg hållbara leverantörskedjor
Trots att viljan finns kan det vara svårt att göra etablerade affärsrelationer och leverantörskedjor mer hållbara. Många företag likställer hållbarhet med stora, störande förändringar och omvälvningar, vilket kan få dem att tveka om att närma sig företagen som de är beroende av.

Men med effektiv leverantörshantering och kvalificering, planering och kommunikation kan processen att bli mer hållbar faktiskt handla om att göra små, icke störande anpassningar. Ett bra sätt att göra processen så smidig som möjlig är att vara medveten om de största utmaningarna som företag ställs inför.

Lokalisera allvarliga problem
Det är en komplicerad uppgift att förstå leverantörskedjans verkliga miljöpåverkan. Det krävs stor öppenhet i leverantörskedjan för att kunna fastställa hur naturresurser och mänskliga resurser används dagligen under varje skede av produktions- och leveransprocessen.Dessutom måste en mängd miljö, samhälls- och ekonomiska faktorer tas hänsyn till när hållbarhet beräknas.

Under de senaste åren har ett stort antal ramar och instrument för mätning dykt upp för att hjälpa företag att identifiera och utvärdera påverkan från deras verksamhet.

Koppla mål till den globala hållbarhetsagendan
Hållbarhet är inte en isolerad aktivitet. Varje företags ansträngningar ingår i en större, global agenda. Genom att koppla målen för en hållbar leverantörskedja till globala program såsom FN:s globala mål för hållbar utveckling kan man säkerställa att hela leverantörskedja är inriktad på att uppnå samma mål.

De globala målen fungerar som en riktlinje för företag som vill driva en mer hållbar affärsverksamhet. Mål nr 12 har till exempel som mål att ”uppmuntra företag, särskilt stora multinationella företag att anta hållbara affärsmodeller och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel”.

Aktivt hjälpa leverantörer
Inköpare vill ofta göra sina leverantörskedjor mer hållbara men vet inte vilket stöd de kan erbjuda till leverantörerna. Många väljer att anta en mer övergripande strategi för att hjälpa leverantörer att arbeta på ett mer hållbart sätt. Detta kan ta formen av att skapa uppförandekoder, anlita företag till att utföra revisioner och kvalificering, samt att faktiskt hjälpa leverantörer att skapa och implementera sina egna hållbarhetsprogram.

Hur vi kan hjälpa dig
Utgångspunkten är att fastslå den rådande hållbarhetssituationen i er leverantörskedja. När ni väl har en klar översikt av status quo, kan vi samarbeta för att utveckla förbättringsplaner för era leverantörer. Det är vad vårt Nätverk för ansvarsfulla inköp handlar om – att hjälpa inköpare och leverantörer att samarbeta för att mäta, analysera och förbättra hållbarhet i deras leverantörskedjor.

Om ert största problem är koldioxidutsläpp tillhandahåller vi också certifiering för växthusgas under CEMARS, vilken är den första globala certifieringsstandarden för växthusgas som både har erkänts av ISO 14065 och godkänts av UK Environment Agency.

Genom att tillämpa CEMARS som norm i hela leverantörskedjan skapar man överensstämmelse vid både mätning och minskning av utsläpp. Det gör det lätt att införa och upprätthålla policyer för hållbarhet.

När hållbarhet tillämpas på rätt sätt ger det företag förmågan att fatta bättre beslut för att minska kostnader, förbättra produktivitet, stödja tillväxt och fatta mer långsiktiga beslut.

Kontakta vårt team och för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa er att bygga hållbarare leverantörskedjor idag.

← Artikel