Kontaktskjema
Slik kan innkjøpere skape bærekraftige leverandørkjeder

Artikkel, Artikkel

Slik kan innkjøpere skape bærekraftige leverandørkjeder

Det er en økende etterspørsel etter selskaper som utvikler og implementerer velfungerende bærekraftige strategier som måler og reduserer karbonavtrykkene og overvåker sourcingpraksisen.
Men det er fortsatt mye som gjenstår for å gjøre bærekraftige leverandørkjeder til normen snarere enn unntaket.

Etter hvert som myndigheter, lovgivere, bransjeorganer og forbrukere krever at selskaper gjør mer for å redusere miljøpåvirkningene, blir innkjøperne mer og mer opptatt av bærekraftig energi og måten leverandørkjedene driver virksomhet på.

I det følgende skriver vi mer om hvorfor vi må bygge bærekraftige leverandørkjeder, og hvordan vi kan bidra.

Nødvendige endringer
Det er fortsatt mange selskaper som tror at en forbedring av den bærekraftige praksisen er ensbetydende med høye kostnader og forstyrrelser, men slik trenger det ikke være. Forskning tyder faktisk på at motstanden mot å gjøre leverandørkjedene grønnere og mer bærekraftige generelt sett vil være liten.

I september 2018 gjorde The Economist Intelligence Unit en undersøkelse som omfattet 250 toppledere i store multinasjonale selskaper innenfor detaljhandel og produksjon i Europa, Nord-Amerika, Asia og Latin-Amerika. For de fleste selskapene, særlig i USA og Europa, er ideen om å forbedre bærekraften velkjent, og den blir i økende grad innarbeidet i ledelsestenkningen. Men de færreste av de små og mellomstore bedriftene i disse regionene, og nesten ingen av de store selskapene i Asia og Latin-Amerika, har tatt til seg ideen om å styrke bærekraften ved å se utover – til leverandørkjeden.

Ifølge PwCs 17. Annual Global CEO Survey mente 75 % av de administrerende direktørene i 2014 at det er viktig å tilfredsstille samfunnsmessige behov og beskytte interessene til fremtidige generasjoner. Siden da har man i kampen mot klimaendringene rettet søkelyset mot komplekse, globale leverandørkjeder. I henhold til McKinsey har 80 % av klimagassutslippene fra de fleste forbrukervarer sitt opphav i leverandørkjeden. Til tross for dette er det bare 25 % av innkjøperne som tar opp utslippsreduksjoner med leverandørene.

Hvordan kan foretak gripe an dette og sørge for at bærekraftprinsippene blir fulgt gjennom hele leverandørkjeden?

Bygge bærekraftige leverandørkjeder
Selv om ønsket er til stede, kan det være utfordrende å gjøre veletablerte relasjoner og leverandørkjeder mer bærekraftige. Mange foretak sidestiller bærekraft med store, forstyrrende endringer og omveltninger, og dette kan gjøre at de nøler med å ta saken opp med leverandørene de er avhengige av.

Men med effektiv styring av leverandørkjeden, planlegging og kommunikasjon kan prosessen med å bli mer bærekraftig faktisk handle om å gjøre små, ikke-forstyrrende justeringer. Ved å være bevisst på de største utfordringene som selskapene står overfor, kan man bidra til at prosessen går så knirkefritt som mulig.

Lokalisere kritiske problemer
Det er komplisert å få oversikt over de reelle miljøpåvirkningene til leverandørkjeden. Skal man bestemme hvordan naturressurser og menneskelige ressurser skal bli utnyttet i hvert stadium av produksjons- og forsyningsprosessen, må man ha innsyn i leverandørkjedens daglige drift. Det er også en rekke miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer som må vurderes når man beregner bærekraft.

I de senere årene har det blitt utviklet en lang rekke måleverktøy som skal hjelpe selskaper med å finne ut og vurdere hvilken miljøpåvirkning driften deres har.

Knytte mål til den globale bærekraftagendaen
Bærekraft er ikke en isolert aktivitet. Innsatsen til hvert eneste selskap er en del av en større global agenda. Ved å knytte leverandørkjedens bærekraftmål til globale programmer som FNs bærekraftmål, kan man sikre at hele leverandørkjeden er opptatt av å nå de samme målene.

FNs bærekraftmål tjener som en rettesnor for selskaper som ønsker å drive mer bærekraftig. Det tolvte bærekraftmålet har som mål å «stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner».

Hjelpe leverandører aktivt
Ofte ønsker innkjøpere å gjøre leverandørkjedene mer bærekraftige, men de vet ikke hvilken støtte de kan tilby leverandørene. Mange av dem velger å anta en mer omfattende tilnærming for å hjelpe leverandørene med å drive mer bærekraftig. Dette kan blant annet gå ut på å utvikle etiske retningslinjer, få selskaper til å gjennomgå revisjoner og kvalifiseringer og hjelpe leverandørene med å utvikle og implementere sine egne bærekraftprogrammer.

Slik kan vi hjelpe
Det første dere må gjøre, er å finne ut hva som er den nåværende bærekraftsituasjonen i leverandørkjeden. Så snart dere har et klart syn på status quo, kan vi samarbeide om å utvikle forbedringsordninger for leverandørene. Det er dette nettverket Ansvarlig sourcing handler om – å hjelpe innkjøpere og leverandører med å samarbeide om å måle, vurdere og forbedre bærekraften i leverandørkjedene.

Hvis den største bekymringen er karbonutslipp, tilbyr vi også CEMARS-sertifisering, den første globale sertifiseringsstandarden for klimagasser som både er godkjent i henhold til ISO 14065 og av det britiske miljødirektoratet.

Bruk av CEMARS som standard i hele leverandørkjeden skaper konsekvens i både målinger og reduksjonen av utslipp. Dette gjør det enkelt å rulle ut og følge retningslinjer for bærekraft.

Når bærekraft implementeres på riktig måte, gir det selskaper muligheten til å ta bedre beslutninger for å redusere kostnader, øke produktiviteten, støtte vekst og ta langsiktige beslutninger.

Ta kontakt med teamet vårt hvis du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å bygge en mer bærekraftig leverandørkjede i dag.

 

← Artikkel