Komma i kontakt
Nytt perspektiv på säkerhet: Psykisk hälsa blir allt viktigare på jobbet

Artikel, Branschinsikter

Nytt perspektiv på säkerhet: Psykisk hälsa blir allt viktigare på jobbet

Brittisk arbetsmiljöstatistik från Health & Safety Executive (HSE) visar att 1,7 miljoner britter led av någon from av arbetsrelaterad sjukdom 2021, trots stora framsteg inom hanteringen av hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatser. Resultaten tyder på ett avsteg från de stabila nivåer på arbetsrelaterad sjukdom som rått under de senaste två decennierna.

Uppgången i arbetsrelaterad sjukdom beror främst på ökad arbetsrelaterad stress, depression och ångest där coronapandemin bidrog till den snabba ökningen. Faktum är att 645 000 anställda rapporterade att de led av arbetsrelaterade sjukdomar som förvärrats eller orsakats av coronaviruset – stress, depression och ångest stod för hela 70 procent av dessa sjukdomar.

Å andra sidan tyder annan statistik från HSE på en fortsatt nedåtgående trend under de senaste åren. Enligt den brittiska arbetskraftsundersökningen UK Labour Force Survey, skadades 441 000 personer på jobbet. Trots att detta låter som en hög siffra har skadefrekvensen per 100 000 i den brittiska befolkningen minskat stadigt och är lägre än i flera europeiska länder. Även andelen muskuloskeletala besvär fortsätter att falla.

Resultaten visar att HSE-systemet fungerar bra när det handlar om att minska fysiska arbetsskador och arbetssjukdomar. Men det kan potentiellt vara dags att stärka insatserna för att förhindra och hantera psykisk ohälsa på jobbet.

Minskade säkerhetskillnader mellan olika länder och leverantörer

Trots vissa förbättringar i skadefrekvens har arbetsskade- och arbetssjukdomsfrekvenser fortfarande enorm inverkan på företag och samhällsekonomi. Det saknas statistik för 2020–21, men under 2018 förlorade man 30 miljoner arbetsdagar – en hisnande siffra. Siffrorna är chockerande, speciellt eftersom många skador ofta går att undvika. Även om den brittiska skadefrekvensen är lägre än i vissa andra europeiska länder visar andra länder att det fortfarande finns utrymme för förbättring.

I vår senaste rapport om hälso- och säkerhetstrender, Health and Safety Trends, avslöjas att det finns stora skillnader mellan olyckor som rapporteras av företag i Storbritannien, Spanien och Norge. Spanska företag rapporterade fyra gånger så många allvarliga skador som Storbritannien. Men kontrasterna är stora och norska företag rapporterade två tredjedelar färre skador än Storbritannien.

Orsaken till dessa stora skillnader är enkel: Det finns ett samband mellan antalet allvarliga skador och avsaknad av dokumenterade styrsystem för hälsa och säkerhet, och det gäller framför allt spanska företag. Med andra ord är det ett extremt viktigt steg för anställdas säkerhet att det finns dokumenterade styrsystem för hälsa och säkerhet. Och företag som aktivt hanterar hälsa och säkerhet på arbetet har en mycket säkrare arbetsmiljö.

Efterhand som inköpare i allt större utsträckning arbetar för att trygga säkerheten i sina leverantörskedjor kommer leverantörer som saknar dokumenterade program för hälsa och säkerhet att upptäcka att de är kvalificerade för allt färre anbud. Därför bör leverantörer som vill stärka sina säkerhetsprogram i syfte att förekomma framtida krav undersöka i vilken omfattning de hanterar psykisk ohälsa i sina säkerhetsinitiativ.

Skapa en hälso- och säkerhetskultur

Trots ett tydligt samband mellan bra säkerhetsresultat och dokumenterade program för hälsa och säkerhet rapporterar 21 procent av våra leverantörer att de inte har dokumenterade program. Statistiken visar hur viktigt det är att inköpare som arbetar för att trygga säkerheten i sina leverantörskedjor känner till hur många av deras leverantörer som har dokumenterade program för hälsa och säkerhet. Genom att insistera på dokumenterade system och använda säkra leverantörer förbättras säkerheten och liv räddas. Inköpare kan hitta och minska säkerhetsrisker genom att identifiera var program saknas.

Företag som vill hjälpa leverantörer att förbättra sina hälso- och säkerhetsprogram bör överväga att inkludera en bedömning av i vilken utsträckning leverantörer tar hänsyn till psykisk ohälsa. Allt större kunskap om psykisk ohälsa och dess inverkan på anställda och produktivitet kommer troligen att leda till noggrannare granskning från intressenter under kommande år.

Med noggrannare granskning ökar förväntningarna på ansvarighet för alla företag. Den brittiska lagen om underlåtenhet att ingripa, Failure to Prevent Act, innebär att företag kan bli skyldiga till sekundärt brott genom att underlåta att förhindra att en ”associerad person” begår ett brott. Ett viktigt sätt att undvika ansvar är att säkerställa att det finns kraftfulla policyer och rutiner som förhindrar att brott förekommer.

Trygga efterlevnaden i hela kedjan

Insyn i hälsa och säkerhet är avgörande för alla inköpsorganisationer – inte bara i högriskbranscher som kemikalier, energi och tung industri. Inom många branscher, och framför allt de med invecklade leverantörskedjor på flera nivåer, kan det vara svårt att uppnå detta utan tillgång till rätt professionellt stöd.

Vi hjälper inköpsorganisationer att se till att de uppfyller tillämplig lagstiftning och granskar leverantörers styrsystem för att minska risken för sjukdom, skador och olyckor på arbetsplatser. Våra tjänster ser till att ni endast anlitar leverantörer som uppfyller era förväntningar och delar era värderingar så att er leverantörskedja blir så säker som möjligt, räddar liv och förhindrar olyckor.

Vi fungerar som en extra kontrollnivå och arbetar snabbt för att se till att ni aldrig tappar fart. Vi levererar våra tjänster när ni behöver dem, och genomför hundratals revisioner om året på flera olika språk och på många olika platser. Vår erfarenhet av att arbeta med internationella standarder och branschorganisationer innebär att vi tillhandahåller rätt frågor och riskmodeller oavsett bransch och leverantörskedjans komplexitet.

Undanröja osäkerhet

Vi inleder vårt arbete med ett detaljerat kvalificeringsformulär som omfattar insamling och verifiering av uppgifter som tar upp alla aspekter av hälsa och säkerhet. Vi har redan genomfört över 175 000 av dessa. De eliminerar osäkerhet för inköpare som arbetar med nya leverantörer över hela världen och bidrar till att stärka befintliga affärsrelationer.

När en leverantör väl har kommit in i systemet erbjuder vi revisioner som mäter effektiviteten och efterlevnaden i leverantörers styrsystem. Tjänsterna säkerställer att ni endast arbetar med leverantörer som har policyer och rutiner som inte bara garanterar produkternas kvalitet och överensstämmelse utan även visar att de delar er inställning till att skydda anställda och entreprenörer.

Kontakta oss för mer information.

← Artikel