Komma i kontakt
Achilles hjälper John Sisk & Son att etiskt hantera sin leveranskedja

Branschinsikter, Fallstudier

Achilles hjälper John Sisk & Son att etiskt hantera sin leveranskedja

John Sisk & Son levererar innovativa bygg- och anläggningsarbeten på Irland, i Storbritannien och på det europeiska fastlandet. Med en 160-årig historia som sträcker sig över tre århundraden är John Sisk & Son verksamt inom flera viktiga sektorer och är ett irländskt familjeägt företag. Sisk har ett antal viktiga projekt i Europa för stora kunder inom läkemedel, detaljhandel och teknik.

Eftersom etiska affärsbestämmelser ökar på många av företagets viktigaste marknader måste företaget fortsätta att köpa in sina viktigaste material och arbetskraft i hela sin leveranskedja, samtidigt som man uppfyller strängare upphandlingsstandarder och etiska affärsmetoder. John Sisk & Son behövde en helhetslösning och hade ett nära samarbete med sin långsiktiga partner Achilles.

Utmaning

I takt med att bygg- och anläggningssektorn fortsätter att bli mer hållbar omvärderar företagen sina leveranskedjor och relationer med underleverantörer. I dessa mycket konkurrensutsatta sektorer är det en utmaning att anskaffa material till rimliga priser och efterfrågad arbetskraft samtidigt som man går längre än den framväxande hållbarhetslagstiftningen.

John Sisk & Son har åtagit sig att förbättra sin tillsyn av de sociala normerna i sin leveranskedja. När det gällde att bättre kartlägga sina leverantörer och samla in de data som behövdes för att proaktivt identifiera risker fanns det dock flera utmaningar. Kartläggningen av leverantörskedjan och insamlingen och valideringen av data krävde mer resurser och insatser än vad som för närvarande fanns tillgängligt, vilket David Case, Head of Supply Chains, UK Civils & Rail förklarade: ”Det saknas resurser inom branschen som förstår vad etiska och hållbara leverantörskedjor verkligen innebär. Det saknas färdiga verktygslådor som hjälper oss att förstå vår utgångspunkt och vart vi behöver komma”.

John Sisk & Son behövde en partner som kunde hjälpa dem att bedöma leverantörernas etiska anställningsvillkor och fungera som en centraliserad källa för validering och ackreditering. Detta ledde till att verksamheten expanderade med stöd av sin långsiktiga partner Achilles.

Process

Med hjälp av programmet för etisk affärsverksamhet har John Sisk & Son kunnat förbättra sin övervakning av leveranskedjan för att bättre kunna följa sina nyckeltal och hålla sig på rätt spår för att uppfylla sina mål för etisk affärsverksamhet.

John Sisk & Son är också medlem i Achilles Ethical Business Working Group, som hjälper företag att upprätthålla en hög anställningsstandard på olika marknader. Förutom att tillhandahålla branschexpertis som formar hur programmet fungerar, arbetade John Sisk & Son nära Achilles för att säkerställa att rätt arbetsstandarder uppfylldes i hela leverantörskedjan.

Programmet för etisk affärsverksamhet genomför anonyma medarbetarundersökningar och etiska anställningsrevisioner, allt i syfte att förstå affärsmetoderna på verksamhetsställena och hos specifika leverantörer. Hittills har 345 individer på John Sisk & Sons anläggningar undersökts. På områden där John Sisk & Son vill förbättra sig kan Achilles också utföra etiska revisioner för att ge John Sisk & Son bättre överblick över de leverantörer som företaget använder. Företaget kan sedan arbeta med underleverantörer för att införa riktade förbättringsinitiativ. Som ett resultat av John Sisk & Sons engagemang för höga etiska arbetsstandarder blev företaget den första brittiska entreprenören att uppnå Achilles Ethical Employment Certification 2022.

Resultat

John Sisk & Sons engagemang för etiska metoder går längre än branschstandarderna

John Sisk & Sons engagemang för etiska anställningsvillkor sträcker sig längre än branschens bästa praxis. Certifieringen ger John Sisk & Son full insyn i leverantörsbasens etiska arbetsmetoder och insikter i leverantörskedjan, vilket resulterar i betydande minskningar av lagstiftnings- och ryktesrisker.

Prekvalificering av etiska leverantörer

Genom Ethical Business Certification kan John Sisk & Son hitta socialt ansvarsfulla leverantörer som arbetar enligt rätt standarder. Med bättre överblick över sin leveranskedja kan företaget identifiera och minska potentiella risker med sina underleverantörer. Dessutom kan företaget hjälpa sina leverantörer att göra riktade förbättringar av sina etiska standarder, vilket innebär att företaget kan bevara sina nuvarande leveranskedjor, förutom att höja standarderna över dem. John Sisk & Son ser också till att alla deras bemanningsföretag är ackrediterade med Achilles Ethical Employment Certification, vilket ger företaget förtroende för att deras leverantörer alltid uppfyller de rätta etiska normerna.

Aktuell certifiering för etisk affärsverksamhet

Genom att arbeta med Achilles kan John Sisk & Son hålla koll på den snabba utvecklingen inom etisk affärsreglering. Med hjälp av oberoende revisorer håller John Sisk & Son sitt lager i linje med internationella standarder.

Genom ett nära samarbete med Achilles har John Sisk & Son kunnat genomföra en omfattande granskning av sina leverantörer, vilket gör att de kan ligga steget före den snabbt föränderliga lagstiftningen om etisk affärsverksamhet, framtidssäkra sin leverantörskedja och överträffa branschstandarderna. Genom att utnyttja Achilles resurser, externa certifiering och internationella expertis fortsätter John Sisk & Son att gå långt utöver grundläggande ESG-efterlevnad, vilket gör att företaget kan höja sina ambitioner för framtida hållbarhet och etisk anställning – samtidigt som de är helt säkra på att deras viktigaste leverantörer tar samma viktiga steg.

← Branschinsikter