Komma i kontakt
Erfarenheter av Achilles: Nexen ser värdet och fördelarna med Achilles Verify audit

Fallstudier

Erfarenheter av Achilles: Nexen ser värdet och fördelarna med Achilles Verify audit

Nexen Petroleum UK Ltd är ett dotterbolag till Nexen Inc, ett helägt dotterbolag till CNOOC Limited. Nexen UK producerar olja och naturgas från ett antal fält, däribland Buzzard, det största fyndet i Nordsjön på över 25 år. Under 2012 producerade Nexens tillgångar i Storbritannien 203 mboe/d vid 100% ägarandel (99.000 boe/d netto).

Utmaning

Nexen Petroleum UK Limited (Nexen ) sökte sätt att stödja sin process för entreprenörsförsäkring, inklusive bedömning och urval av leverantörer, inom områdena QHSE-ledning och medarbetarnas kompetens och utbildning. Som befintlig Achilles-köpare tog Nexen tillfället i akt att dra nytta av Achilles Verify-process.

Inledningsvis fanns det interna hinder att övervinna på grund av viss skepsis inom företaget när det gällde fördelarna med och robustheten i Achilles Verify-processen. Det krävdes därför en stark affärsmässig motivering för att främja och integrera Verify-processen i Nexens eget interna system för hantering av entreprenörer.

Lösning

För att få en fullständig förståelse för vad som ingick i processen och för att bekräfta bakgrunden till hur poängsättningen tillämpas i den publicerade rapporten, bad Lance Green, Nexens HSE-rådgivare, att få delta i och observera en leverantörsverifieringsrevision. Lance deltog i den två dagar långa revisionen av Achilles Verify-förnyelsen hos AJT Engineering Ltd (AJT), en Aberdeen-baserad leverantör av tekniska tjänster som arbetar med både reparation och renovering av oljefältsutrustning och nytillverkning av maskinbearbetade komponenter och tillverkade enheter.

Resultat

Genom att observera hela processen kunde Lance bekräfta detaljerna och robustheten i revisionen, inklusive: öppningsmöte, rundvandring, bedömning och verifiering av bevis mot Achilles Verify-standarden, diskussion och bevis på implementering, fram till avslutningsmötet där en sammanfattning av poäng och identifierade förbättringsmöjligheter skisseras. Den visade också hur underleverantörstjänster längre fram i leveranskedjan också kan hanteras, eftersom det under revisionen framgick att AJT tillhandahöll underhåll av undervattensutrustning genom Nexens nuvarande borrentreprenör, men inte var en direkt leverantör till Nexen.

Närvaron under revisionen bekräftade detaljerna bakom rapporten och gav förtroende för att den publicerade rapporten gav en sann återspegling av QHSE-ledningen och de kompetens- och utbildningssystem som finns, tillsammans med genomförandenivån. Den visade också att de förbättringsmöjligheter som identifierats av revisorn och den tillhörande förbättringsplanen för leverantören tillförde mervärde till processen och bidrog till kontinuerlig förbättring.

”Efter att ha deltagit i en Achilles Verify-revision och observerat processen och detaljerna i den information som inhämtades kunde jag validera detaljerna bakom rapporten och den tillhörande poängsättningen. Detta gjorde att jag kunde svara positivt på eventuella frågor från mina kollegor inom Nexen.”
Lance Green – HSE-rådgivare, Nexen Petroleum U.K. Limited

Nexens logotyp

← Fallstudier