Komma i kontakt
Mål: Noll olyckor inom bygg och anläggning

Branschinsikter

Mål: Noll olyckor inom bygg och anläggning

Noll skador är deultimata målet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Ett sånt mål kan tyckas avlägset, särskilt inom bygg- och anläggningssektorn. Byggbranschens olycksfrekvens var tre gånger högre än medeltalet för alla branscher i EU-länderna år 2018 – det senaste året för vilket siffror finns.

Idag är det troligt att bristerna inom hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser är mer allvarliga än inom de flesta andra sektorer. Enligt Health and Safety Executive (Storbritanniens arbetsmiljöverk) dog 39 arbetare på byggarbetsplatser i Storbritannien under de föregående 12 månaderna fram till april 2021. Det är en dryg fjärdedel av de 142 dödsolyckorna inom alla landets industrier. Sektorn har en dödsolycksnivå som är fyra gånger högre än genomsnittet för samtliga sektorer. Antalet dödsfall inom bygg och anläggning i Spanien bara under det första kvartalet av 2021 uppgick till 22. I Norge ansvarade olyckor på byggarbetsplatser för nästan en femtedel av dödsfall på arbetet och i Sverige var det nästan två femtedelar, men detta kanske beror på minskad aktivitet inom vissa andra sektorer under början av pandemin.

Det höga antalet dödsolyckor och skador på byggarbetsplatser världen runt speglar hur farligt arbetet är och utmaningarna med att kontrollera arbetsmiljöer som ständigt förändras. De vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsolyckor inkluderar arbete på höjd och omkring fordon i rörelse – aktiviteter som utgör en stor del av bygg och anläggning. Arbetsplatsernas skiftande beskaffenhet förvärrar dessa risker. Layouter ändras regelbundet allteftersom projekt fortskrider, vilket gör det svårare att upprätthålla säkra gångvägar och undantagszoner där arbetare är säkra från fallande föremål.

Entreprenörers standarder för hälsa och säkerhet är avgörande

Kontroll av säkerhetsrisker på byggarbetsplatser måste prioriteras, men byggarbete har även mer än sin skäliga andel av hälsorisker. Genom allt från dermatit orsakad av hantering av våt cement till hörselförlust orsakad av buller från tryckluftsverktyg riskerar byggarbetare att utveckla försvagande hälsotillstånd under kommande år. En hel del av dessa risker kan förebyggas med enkla administrativa eller tekniska kontroller. Luftburet byggdamm som har visat sig orsaka andningssjukdomar kan minskas genom att vatten sprutas och att sopning av torra ytor förbjuds.

Genom att utbilda anställda väl och se till att de har rätt utrustning kan du bättre kontrollera alla dessa risker och uppnå de högsta nivåerna för hälsa och säkerhet inom bygg och anläggning. Men alla dessa ansträngningar på egen hand skyddar dig inte om entreprenörer som delar arbetsplatser med dem inte följer samma standarder. Om en entreprenör är den svagaste länken på din byggplats kommer faktumet att deras arbetare inte är dina direktanställda inte att skydda dig mot konsekvenserna av en olycka. Störningarna i din verksamhet blir detsamma och i många jurisdiktioner betyder hälso- och säkerhetsförordningar för byggarbetsplatser att du kan komma att dela ansvar med entreprenören för deras arbetares skador.

Bästa sättet att uppnå noll entreprenörsolyckor på din byggplats handlar inte om att undvika företag med dåliga meriter rörande olyckor och dålig hälsa, utan att försöka uppmuntra dem att bli bättre. Det är bättre att säkerställa att alla som anländer på din byggplats har potentialen att leverera den utmärkta hälsa och säkerhet som du kräver från första dagen.

Genom att förkvalificera potentiella entreprenörer kan du garantera att de är engagerade i att utbilda sina arbetare och uppnå de omfattande standarder för hälsa och säkerhet som är avgörande för att upprätthålla säkra byggplatser. Noggrant förhandsgranskade entreprenörer minskar också risken för att din organisation ovetande stöder modernt slaveri eller underbetalning av arbetare, vilket är ett ständigt problem inom sektorn. År 2020 rörde nästan ett av fem fall av arbetskraftsutnyttjande som rapporterades till brittiska välgörenhetsorganisationen mot människohandel Unseen’s nationella hjälplinje byggbolag.

Hitta rätt bygg- och anläggningspartner

Företag vars fungerande system för hälsa och säkerhet har förhandsgranskats kommer troligen också att tillföra en hel rad andra fördelar, såsom yrkesstolthet, högre kvalitetsstandarder, bättre ordningshållande på byggplatsen och hänsynstagande till grannfastigheternas invånare.

Alla entreprenörer ska kunna visa kunder att de har robusta strukturer för hantering av hälsa och säkerhet men det är långt från verkligheten. Enligt våra data har färre än två av fem (37 %) leverantörer till byggnadsindustrin i Storbritannien certifierade hanteringssystem för hälsa och säkerhet, ackrediterade enligt standarder som ISO 45001. Det procenttalet sjunker till 30 % i Spanien och bara 11 % i Norden.

Achilles samlar in detaljerad information om entreprenörers system för hantering av hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbarhet liksom deras finansiella stabilitet. Vår revisionsprocess gör att du inte behöver gissa eller genomföra en mängd bakgrundsforskning för att hitta en bygg och anläggningspartner som anpassar sig till de standarder du etablerar på plats och ger dig tillförsikt att ditt byggnadsprojekt har rätt grundval för att uppnå noll olyckor.

← Branschinsikter