Komma i kontakt
Förbereda leverantörskedjor inom bygg- och anläggningssektorn för framtida tillväxt

Artikel, Artikel

Förbereda leverantörskedjor inom bygg- och anläggningssektorn för framtida tillväxt

Aktiviteten inom bygg- och anläggningssektorn ökar i hela världen. Tack vare ekonomisk tillväxt, låga räntor och stark efterfrågan ser sektorns intäkter ut att fortsätta att öka stadigt under de kommande åren.

En högre produktionsnivå medför inte bara tillväxt- och expansionsmöjligheter i hela bygg- och anläggningssektorn utan innebär också större påfrestning på leverantörskedjor.

Bygg- och anläggningssektorns leverantörskedjor står inför flera distinkta utmaningar och risker än andra sektorer och utan aktiv styrning kan projekt snabbt dränera resurser, tid och pengar.

Varje projekt är unikt och involverar ofta flera team med konsulter, entreprenörer och leverantörer som bara arbetar tillsammans en enda gång. Resultatet är att leverantörskedjor kan omfatta flera olika upphandlingssystem, organisationer och fackområden. I större och mer komplexa projekt kan ansvaret försvinna långt ner i leverantörskedjan där det finns en stor grupp av mindre leverantörer. Det kan således vara svårt för ledningen att känna till alla i leverantörskedjan och veta vad de gör varje dag.

Global tillväxt – en blandad bild

Tillväxtbilden ser inte likadan ut i hela världen och bakom makroperspektivet med ökad tillväxt och produktion finns flera olika regionala utmaningar med varierande dynamik.

Kinesisk tillväxt saktar slutligen ner

Bygg- och anläggningsbranschen i Kina ser ut att sakta ner väsentligt under de kommande åren. PwC hänvisar till den första nedgången i bostadsbyggande i landets moderna historia samt en pågående övergång till en konsumtions- och tjänstebaserad ekonomi.
Det innebär att både den amerikanska och indiska bygg- och anläggningssektor kan komma att växa snabbare än deras kinesiska motsvarighet under de kommande 15 åren, men dessa tre länder står fortfarande för 57 procent av den globala tillväxten.

Pressade marginaler i Europa

Trots att tillväxten nyligen har återhämtat sig i hela Europa förblir påfrestningar i leverantörskedjor ett stort problem för företag i Irland, Storbritannien och Nederländerna där brist på underentreprenörer och material pressar marginalerna. Många inköpare vänder sig till digitala lösningar för komma till rätta med brist på arbetskraft och för att väsentligt förbättra sin produktivitet.

Investeringar i infrastrukturprojekt driver latinamerikansk tillväxt

I Latinamerika genomgår bygg- och anläggningsbranschen för närvarande en period med stora förändringar som skapar problem för aktörer i hela regionen. Trots omfattande ekonomisk tillväxt under 2018 råder det fortfarande turbulens på grund av socioekonomiska och politiska faktorer. Nya regeringar i Brasilien, Mexiko, Colombia, Paraguay och Costa Rica samt val i Argentina leder troligen till ökade offentliga utgifter inom bygg- och anläggning.

Business Monitor International räknar med 1,9 procent reell tillväxt i hela regionen tack vare stigande råvarupriser, privat finansierade infrastrukturprojekt som offentlig-privat samverkan (OPS) och en allmänt förbättrad ekonomi. Argentinas förväntade tillväxtspurt på 3,5 procent drivs framförallt av nya OPS-projekt, som regeringen förväntar ska ge investeringar för 26,5 miljarder dollar mellan nu och 2022.

Påtryckningar från allmänheten på att bygg- och anläggningsföretag ska vara transparenta vid kvalificering och hur de vinner kontrakt blir allt större. Regionens utveckling har länge hindrats av korruption, hemliga överenskommelser och prisregleringar. Samtidigt finns här en växande oro över arbetares hälsa och säkerhet och leverantörskedjors miljöpåverkan.

”Latinamerikanska bygg- och anläggningsföretag måste anpassa sig för att klara dessa utmaningar, men leverantörskedjorna är inte lika effektiva som de är i andra regioner”, säger Nicolas Avellaneda, Achilles försäljningsdirektör i Latinamerika. ”När det gäller insyn ligger regionen efter.”

Så här förbereder man inför ökad efterfrågan

Bygg- och anläggningssektorn kan se reell tillväxt de kommande åren, men det krävs en förändring i hur leverantörskedjor fungerar och hanteras. Våra nätverk, som exempelvis Regic  eller StartBANK , hjälper till att lägga grunden för skalbar tillväxt genom att öka insynen och ge inköpare och leverantörer tillgång till tydliga validerade data.

Vi hjälper dessutom till att minska risken i leverantörskedjor genom att ge företag tillgång till validerad och aktuell information om leverantörer, så att beslut baseras på pålitlig information.

För operatörer i Latinamerika kan detta utgöra skillnaden mellan tillväxt och stagnation under den närmaste framtiden. Men det är också viktigt för kinesiska operatörer som söker möjligheter i en föränderlig ekonomi, eller för europeiska företag som vill hitta den bästa talangen på en begränsad marknad.

Genom att låta information stå i centrum mellan inköpare och leverantörer hjälper vi till att effektivisera planering, prognoser, budgetar och utförande.

För bygg- och anläggningsbranschen blir kvalificering en allt viktigare standard. Och det är en av våra nätverks viktigaste styrkor. Tack vare revisioner och kvalificeringsprogram kan inköpare och leverantörer arbeta med full klarhet. Detta stärker inte bara insynen utan ökar även konkurrenskraften och skapar skalbara modeller.

En bra leverantörskedja kan anpassas till alla utmaningar. Våra nätverk skapar leverantörskedjor på det snabbaste, enklaste och effektivaste sättet.

← Artikel