Komma i kontakt
ACHILLES LIVE 2017 ‒ sätt nutida slaveri på agendan

Branschinsikter

ACHILLES LIVE 2017 ‒ sätt nutida slaveri på agendan

FEM ÅTGÄRDER FÖRETAG KAN VIDTA OMEDELBART FÖR ATT FÖRSTÅ OCH ELIMINERA NUTIDA SLAVERI I LEVERANTÖRSKEDJAN

Achilles, en ledande leverantör av riskhanteringslösningar för leverantörskedjor, var värd för över 250 inköpare och leverantörer från nätverk för energi-, järnvägs- och byggbranschen vid Achilles Live i London den här månaden.

En viktig fråga om mänskliga rättigheter, som alla branscher måste ta ställning till, är hur de ska hantera nutida slaveri i leverantörskedjan. Då huvudtalaren Klára Skrivánková från Anti-Slavery International talade till delegaterna lyfte hon fram några viktiga åtgärder företag genast kan införa som är effektiva, meningsfulla och enkla.

  1. Erkänn problemet. Det är verkligt och finns överallt. Det är organisationens ansvar att bevisa, snarare än att hoppas, att det inte finns i deras leverantörskedja.
  2. Undersök leverantörskedjan. Företag måste identifiera de svaga leden och göra grundliga utfrågningar om information saknas. Insyn och öppenhet är nyckeln till att öka förståelsen för riskerna i leverantörskedjan.
  3. Ansvara för lösningen. Organisationer måste se till att policyer och omsorgsfullt formulerade etiska riktlinjer förmedlas till hela leverantörskedjan. De har ett ansvar att införliva god praxis och att se till att effektiva policyer efterlevs i hela verksamheten.
  4. Samarbeta för att skapa förändring. När företag samarbetar i hela leverantörskedjan är det lättare att göra sig hörd och driva fram reformer.
  5. Skapa en dialog kring frågan. Organisationer måste ta ansvar som sträcker sig längre än till ett uttalande om modernt slaveri på webbplatsen. Det är en fråga som hör hemma på mötesdagordningar och i samtal mellan leverantörer, och det är en anledning till att lära känna arbetsstyrkan.

Ett komplext nätverk av globala leverantörskedjor gör det svårt att upptäcka nutida slaveri. Men intresset från inköpare och leverantörer på Achilles Live visar att det finns en stark önskan om mer information, tydliga riktlinjer och kunskap om hur man uppnår mer.

Under sitt huvudtal vid Achilles Live sa Klára Skrivánková: ”Att förstå arbetssätten i alla branscher kommer att vara avgörande. Due diligence bör införlivas i alla affärsområden och sätta referensvärden och standarder i hela leverantörskedjan.”

”Organisationer som redan uppfyller alla krav måste nu vara proaktiva och öppna genom att dokumentera arbetsförhållanden i alla delar av verksamheten. De som inte uppfyller alla krav måste sätt igång. Företag måste välja att bli en del av lösningen och klippa banden med dem som är en del av problemet.”

I april 2017 lanserades Achilles Labour Practises Audit, som gör det möjligt för företag att skapa större insyn och förståelse för arbetsförhållanden i sin egen organisation och i leverantörskedjan. Tack vare revisionen kan de grundligt undersöka tre specifika aspekter av detta komplexa lagstiftningsområde: medarbetarengagemang, efterlevnad av krav i förbindelse med personalakter och efterlevnad av krav i förbindelse med styrsystem. Produkten kompletterar Achilles kärnutbud av revisioner.

Jay Katzen, verkställande direktör för Achilles, säger: ”Vi strävar efter att eliminera nutida slaveri genom ett nära samarbete med inköpare och leverantörer. Vi lanserade nyligen Labour Practise Audit, som gör det möjligt för våra inköpare och leverantörer att få insyn i och större förståelse för arbetsförhållanden i sin egen organisation och i leverantörskedjan.”

”Tillsammans måste vi sträva efter att få bort nutida slaveri. Det är vårt moraliska och etiska ansvar att samarbeta för att bli kvitt problemet helt. Det borde inte vara ett alternativ utan snarare en plikt, eftersom det är en av vår tids viktigaste människorättsfrågor.”

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe