Komma i kontakt
Rollen av samarbete och teknologi för att bygga en säkrare arbetsmiljö inom energisektorn

Artikel, Branschinsikter

Rollen av samarbete och teknologi för att bygga en säkrare arbetsmiljö inom energisektorn

Efter ett decennium av stadigt minskande dödliga arbetsplatsolyckor hamnade den svenska energi- och byggsektorn i nyheterna i slutet av 2023 på grund av en dramatisk och signifikant ökning av arbetsplatsdödsfall. Du kan läsa mer om detta här. Händelser som dessa är en påminnelse om vikten av att upprätthålla en robust fokus på arbetsmiljö och säkerhet när energibranschen investerar i nya koldioxidsnåla energikällor och den betydande nya infrastruktur som krävs.

Förutom den mänskliga kostnaden har forskning publicerad av ett team från School of Civil Engineering and Built Environment, Science and Engineering Faculty, Queensland University of Technology 2019 också identifierat att olyckor i större projekt har en betydande ekonomisk kostnad som varierar från 1 300 till 4 miljoner USD beroende på olyckans art – vilket skapar inte bara en social nödvändighet för starka hälso- och säkerhetspolicyer och processer utan också en kommersiell nödvändighet.

Försörjningskedjans roll i energiprojektsäkerhet

Energiindustrins inneboende faror, kombinerat med förlitan på olika leverantörer och underleverantörer, bidrar till frekvensen av olyckor och dödsfall. Som energiledare vet, medan komplexa försörjningskedjor och underentreprenader är nödvändiga för att hantera storskaliga projekt, introducerar de komplexiteter som, om de inte hanteras på rätt sätt, kan kompromettera arbetsplatsens säkerhet samt bredare ekonomiska och hållbarhets-KPI: er. Att känna igen och hantera de inneboende riskerna med dessa komplexiteter är avgörande för att säkerställa arbetskraftens välbefinnande inom energisektorn och förhindra livsförluster. Dessa inkluderar:

Ansvarsuppdelning: Underentreprenad leder ofta till en uppdelning av ansvar inom transportprojekt. Olika underleverantörer kan vara ansvariga för specifika uppgifter eller områden, och denna uppdelning kan leda till klyftor i kommunikation och samordning.

Olika säkerhetsstandarder: Underleverantörer kan arbeta enligt olika säkerhetsstandarder eller ha varierande engagemang för säkerhetsprotokoll. Detta kan skapa en bruten säkerhetskultur, eftersom underleverantörer kanske inte smidigt överensstämmer med huvudentreprenörens övergripande säkerhetspolicies. Inkonsekvenser i säkerhetsträning, användning av utrustning och nödprocedurer kan också bidra till arbetsplatsolyckor.

Begränsad kontroll över arbetskraften: Huvudentreprenörer har ofta begränsad synlighet och kontroll över leverantörernas arbetskraft. Denna brist på direkt övervakning kan leda till utmaningar med att upprätthålla säkerhetspolicies, genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner och säkerställa att alla arbetstagare är ordentligt utbildade och utrustade för att hantera potentiella risker.

Press för konkurrenskraftiga bud: På en konkurrensutsatt energimarknad kan underleverantörer möta tryck att lämna låga bud för att säkra kontrakt. Detta kan leda till kostnadsbesparande åtgärder, inklusive minskade investeringar i säkerhetsåtgärder. Underleverantörer under ekonomisk press kan vara mer benägna att prioritera hastighet och kostnadseffektivitet över omfattande säkerhetsprotokoll.

Kommunikationsavbrott: Strukturen med underleverantörer kan bidra till kommunikationsavbrott mellan olika nivåer av arbetskraften. Missförstånd om projektets tidslinjer, förändringar i planer eller säkerhetsförfaranden kan skapa förvirring och öka risken för olyckor. Effektiv kommunikation är avgörande för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Hög omsättning och tillfällig arbetskraft: Underleverantörer förlitar sig ofta på tillfälliga eller tillfälliga arbetare för att möta projektets krav. Hög omsättningsgrad och användning av tillfälliga arbetare kan resultera i en mindre erfaren arbetskraft med varierande kunskap om säkerhetsförfaranden. Otillräcklig träning och okunnighet om platspecifika säkerhetsprotokoll ökar risken för olyckor.

Förbättring av arbetsplatsens hälsa och säkerhet inom energibranschen kräver en holistisk strategi som sträcker sig till varje länk i försörjningskedjan. Att ha en klar bild av hälso- och säkerhetspolicyer och processer som leverantörer och underleverantörer använder och kunna tydligt se var avvikelser inträffar hjälper energiföretag och deras huvudentreprenörer att säkerställa standardiserade säkerhetspraxis över platser och projekt.

På liknande sätt kan tillämpning av en blandning av incitament och påföljder, såsom att utesluta entreprenörer som inte följer vissa standarder från anbudsförfaranden, ge starka incitament för leverantörer och underleverantörer att fokusera på efterlevnad av säkerhetskrav. Under de senaste åren har samarbetsinitiativ utan finansiella incitament, såsom tvärsektoriell lärande- och engagemangssessioner, prestationsliga och välbefinnandeprogram, också använts med stor framgång.

Nätverksansatsens värde

Teknik erbjuder ett effektivt sätt att minska riskerna i försörjningskedjan. Lösningar för riskhantering av leverantörer och underleverantörer kan användas för att fånga och validera data från leverantörer och entreprenörer samt tillhandahålla analyser för att identifiera väsentliga hälsa- och säkerhetsgap och stödja kontinuerlig förbättring. Denna förbättrade synlighet och transparens hjälper till att minska inkonsekvenser, öka kontrollen och öka den övergripande säkerheten.

Ett etablerat schema körs redan över energisektorn med etablerade aktörer som Total Energies, Vattenfall och Exxon samt nya aktörer som Newcleo och Xlinks som deltar för att stödja högre säkerhets- (och hållbarhets-) standarder.

Sådana scheman använder industrins samarbetskraft för att dela kostnaden och ansvaret för hälso-, säkerhets- och bredare ESG-relaterad risk. Att använda en plattform från tredje part gör att information om leverantörer och underleverantörer kan samlas, oberoende valideras, lagras och underhållas på en central plats där den kan nås av flera huvudentreprenörer och primära entreprenörer för att ge en tydlig bild av hela försörjningskedjan. Det kan också erbjuda en väg för att effektivisera upphandlingen med en färdig att använda databas med förkvalificerade leverantörer för att möta hela utbudet av energiupphandlingskrav.

Ett sådant schema uppnår betydande kostnadsbesparingar på upp till 25 miljoner pund årligen för Storbritanniens kraftförsörjningssektor och har konsekvent minskat upphandlingscykler med upp till 30 dagar, främjat leverantörtillväxt och vårdat hållbara leverantörsgrupper. Intressant nog har denna sektor också sett en anmärkningsvärd förbättring på 47% av hållbarhetspoängen samtidigt som lagkraven följs och organisationernas åtaganden för hållbarhet understryks.

Säkerhets-KPI: er

Nyckelmarkörer för en effektiv säkerhetskultur i alla organisationer är existensen av väl dokumenterade riskbedömningsprocesser, hälso- och säkerhetsledningssystem samt processer för incidentutredning. En analys av energileverantörer och underleverantörer som hanteras centralt på detta sätt visar konsekvent högre standarder enligt följande:

Riskbedömningsprocesser: 98% av alla Achilles-leverantörer som arbetar inom den globala energisektorn har en formell riskbedömningsprocess. Detta antal förbättras ytterligare när man tittar på större entreprenörer med 99% av alla stora leverantörer som är fullt följd.

Hälso- och säkerhetsledningssystem: 93% av alla Achilles-leverantörer som arbetar inom energirelaterade sektorer har dokumenterade hälso- och säkerhetsledningssystem. Återigen blir detta antal ännu starkare när man tittar på större företag – med 97% som har ett verifierat system på plats.

Incidentutredning: En imponerande 97% av alla Achilles-leverantörer som arbetar inom den globala energirelaterade sektorn har formella processer för incidentutredning på plats, vilket igen stiger till imponerande 99% när man tittar på större företag.

Arbetsplatsdödsfallsstatistiken och de relaterade kostnadsimplikationerna för branschen understryker behovet av att inte bara hantera arbetsplatsens hälsa och säkerhet utan också att granska och mildra riskerna med leverantörer och underleverantörer.

En holistisk strategi som utnyttjar samarbetsinsatser och teknik kan vara kraftfulla verktyg när branschen arbetar med att hantera farorna som uppstår från komplexitet i försörjningskedjan. Genom att erkänna och rätta till de inneboende sårbarheterna inom försörjningskedjan kan detta nya framväxande område för energiproduktion bygga en säkrare miljö för sin arbetskraft.