Komma i kontakt
Lönsamheten av hållbarhet – Att lägga till ett P i ESG

Artikel, Branschinsikter, Branschinsikter

Lönsamheten av hållbarhet – Att lägga till ett P i ESG

Vad talar för hållbarhet inom affärsverksamheten? I vår senaste blogg granskar Adam Whitfield, chef för ESG på Achilles, bevisen som stöder ett mer hållbart tillvägagångssätt inom affärer.

Under den senaste tiden har diskussionerna kring miljömässiga, sociala och styrningsfrågor (ESG) samt bredare hållbarhetsfrågor blivit något polariserade och är ofta förknippade med politiska debatter och höjda känslor. För företag över hela världen framträder dock ett övertygande affärsscenario för att skära igenom bruset och investera i genomtänkta hållbarhetsstrategier. En nyligen genomförd studie av IBM:s Institute for Business Value, i samarbete med Oxford Economics, som intervjuade 5 000 verkställande direktörer över hela världen och inom 22 branscher, visade på ett tydligt argument för att införliva hållbarhetspraxis i företagens verksamhet.

Traditionellt sett har fördelarna med hållbara affärspraxis kategoriserats under de ”tre P: na” i konceptet för triple-bottom-line: Människor, Planeten och Vinsten. Med fokus på vinstaspekten visade IBM-rapporten med titeln ’Beyond Checking the Box’ att företag med införlivade hållbara affärspraxis upplevde en 16 % högre omsättningstillväxt och var 52 % mer benägna att överträffa sina konkurrenter när det gäller lönsamhet.

Ett effektivt tillvägagångssätt för att öka lönsamheten är noggrann kostnadsstyrning. Även om kostnadsminskning i sammanhanget av hållbarhet kan bära negativa konnotationer behöver det inte vara fallet. Ta exemplet med GPT Group, ett fastighetsförvaltningsföretag som lyftes fram i rapporten, och som uppnådde ”en 82 % minskning av utsläppen jämfört med basåret 2005”, delvis tack vare införandet av ESG-datamanagementsprogram och rapporteringssystem. Med tanke på de nuvarande priserna på den globala energimarknaden är minskning av utsläpp kopplade till affärsverksamhet både miljövänligt och kommersiellt gynnsamt.

På Achilles ser vi regelbundet affärsfördelarna med att integrera effektivare hållbarhetsprogram och metoder. Ta våra Carbon Reducekunder som vanligtvis ser en 50 % minskning av sin operationella koldioxid inom sex år. Som GPT upptäckte kan detta ge enorma kostnadsbesparande fördelar samtidigt som det hjälper till att tackla den globala uppvärmningen och klimatförändringarna.

Även om diskussioner ofta kretsar kring ’E’ (miljö) i ESG är ’S’ (socialt) och ’G’ (styrning) lika avgörande. Forskning från University of Warwick, med titeln Happiness and Productivity, antyder att ’glada’ anställda är 12 % mer produktiva. Dessutom betonar studier som McKinsey & Co’s ’Diversity Wins’ affärsfallet för mångfald genom att säga att företag med mångfaldiga chefsgrupper är 25 % mer benägna att ha över genomsnittlig lönsamhet – en ökning från 21 % i deras rapport från 2017 och 15 % i deras rapport från 2014.

Företagsstyrning (det ’G’ i ESG) utgör grunden och limmet för etablerade, hållbara affärspraxis som gynnar människor, planeten och vinsten. För att citera CCLA som analyserade förhållandet mellan företagsstyrning och finansiell prestanda, ’god styrning och högkvalitativa finanser går hand i hand’.

Bevisen är övertygande – att bädda in genomtänkta principer för hållbarhet i företagets struktur är fördelaktigt – inte bara för människor och planeten utan också för företagets långsiktiga lönsamhet och framgång. Även om det kan dra till sig negativ uppmärksamhet från vissa håll bör företag betrakta ESG- och hållbarhetsrelaterade ansträngningar positivt. När det implementeras effektivt kan det leda till långsiktiga besparingar och skapande av värde.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur Achilles kan stödja dig genom att implementera och integrera kostnadseffektiva hållbarhetslösningar som minskar din rapporteringsbörda och ökar värdet.

Ta reda på hur Achilles kan stödja dig med att implementera kostnadseffektiva hållbarhetslösningar.