Komma i kontakt
Framsteg och Utmaningar i Integrationen av ESG i Leverantörsförsörjningskedjor

Artikel, Branschinsikter

Framsteg och Utmaningar i Integrationen av ESG i Leverantörsförsörjningskedjor

Achilles genomför i genomsnitt 6 500 revisioner per år i över 60 länder, inklusive länder som anses vara högriskländer. Genom att analysera resultaten från revisioner som genomförts under det senaste året hos leverantörer som bedömts vara strategiska av medlemsföretag som använder Achilles, kan vi bedöma framstegen och betydelsen som företag lägger på ESG-kriterier.

Alltmer lagstiftning kräver att företag implementerar effektiva processer för att förebygga och mildra negativa effekter på mänskliga rättigheter, miljön och klimatet. Dessutom vill även kunder och intressenter arbeta med företag som är engagerade i hållbarhet. Med ovanstående i åtanke avslöjar resultaten betydande utmaningar som företag kan stå inför, särskilt med införandet av direktivet om företagens hållbarhetsplikt i Europeiska unionen.

Den första oroande upptäckten är att 21,4% av företagen fortfarande saknar en uppförandekod som inkluderar ESG och avtalsklausuler. Dessa koder är avgörande för att främja etiska och hållbara metoder och utgör ofta det första steget i resan för att mäta och förbättra ESG-kriterier.

En annan oroande upptäckt är att endast 46,4% av företagen har etablerat en formell process för att identifiera hållbarhetsrisker i sin leverantörsförsörjningskedja. Detta procenttal varierar, med 56,5% för företag med mer än 250 anställda och 39,4% för företag med färre än 250 anställda. Genom att genomföra en ESG-bedömning kan du få nödvändiga data för att fatta strategiska inköpsbeslut och etablera förbättringsplaner där det behövs.

När det gäller inkluderingen av ESG-kriterier för leverantörsval har 78,3% av företagen med mer än 250 anställda redan antagit dessa kriterier, jämfört med 54,5% av företagen med färre än 250 anställda.

Hur många företag går ett steg längre och genomför ESG-revisioner av sin leverantörsförsörjningskedja? Mindre än 40% av företagen utför dem, en datapunkt som indikerar brist på omfattande tillsyn i försörjningskedjan.

Slutligen har väldigt få företag beslutat att utvidga ESG-principer till Tier 2. Endast 30,4% av företagen vidtar åtgärder för att säkerställa denna integration. Organisationer med färre än 250 anställda, på 24,2%, visar ännu lägre implementering jämfört med större organisationer, på 39,1%.

Med hållbarhetspliktdirektivet på horisonten och med tanke på de växande behoven från kunder och intressenter för hållbarhetsimplementering inom affärsområdet framhäver dessa data behovet av att förbättra och stärka ESG-praxis i försörjningskedjor.

När direktivet implementeras av medlemsstaterna i Europeiska unionen kommer många av dessa åtgärder inte längre vara frivilliga. De berörda företagens inköps- och/eller leverantörsförsörjningsavdelningar måste anta följande åtgärder:

  • Riskbedömning: Företag kommer behöva genomföra en omfattande riskbedömning i sina leverantörsförsörjningskedjor för att identifiera potentiellt skadliga effekter.
  • Upprättande av policys och praxis: Inköpsavdelningar kommer behöva utveckla policys och praxis som främjar förebyggande och mildrande av de identifierade skadliga effekterna.
  • Övervakning och Spårning: Direktivet kommer att kräva implementering av ett övervaknings- och spårningssystem för att bedöma effektiviteten hos förfarandena för försiktighetsåtgärder.
  • Rapportering och Transparens: Företag kommer att vara skyldiga att offentligt redovisa sina insatser, vilket ökar transparensen och ansvarsutkrävandet i deras värdekedjor.

Du kan hitta mer information om CSDDD och dess krav i vår guide.

Achilles stödjer företag över hela världen med att bedöma och förbättra ESG-kriterier i värdekedjor. För mer information om våra lösningar för försörjningskedjans försiktighetsåtgärder som är anpassade till direktivet, begär en träff med vårt team av experter.

Boka ett möte