Komma i kontakt
Förbered bygg- och anläggningssektorns leverantörskedjor för framtida tillväxt

Artikel, Branschinsikter

Förbered bygg- och anläggningssektorns leverantörskedjor för framtida tillväxt

Bygg- och anläggningssektorn genomgår en ökad aktivitet i hela världen. Tack vare ekonomisk tillväxt, låga räntor och stark efterfrågan ser sektorns inkomster ut att fortsätta växa de kommande åren.

En ökad produktionsnivå medför inte bara tillväxt- och expansionsmöjligheter i hela bygg- och anläggningssektorn utan innebär också större påfrestningar på leverantörskedjor.

Varje bygg- och anläggningsprojekt är unikt och involverar ofta flera team med konsulter, huvudentreprenörer, projektörer, underentreprenörer och leverantörer, som kanske bara arbetar tillsammans en enda gång. Det innebär att leverantörskedjor kan bestå av flera olika upphandlingssystem, organisationer och fackområden. I större och mer komplexa projekt kan ansvaret försvinna långt ner i leverantörskedjan där det finns en stor grupp av mindre leverantörer. Det kan således vara svårt för ledningen att känna till alla i leverantörskedjan och veta vad de gör varje dag.

Global tillväxt – en blandad bild

Tillväxten ser inte likadan ut i hela världen och bakom makroperspektivet med ökad tillväxt och produktion finns flera olika regionala utmaningar med varierande dynamik.

Kinesisk tillväxt saktar slutligen ner

Kinesisk bygg- och anläggningsindustri ser ut att sakta ner väsentligt under de kommande åren. PwC hänvisar till den första nedgången i bostadsbyggande i landets moderna historia samt en pågående övergång till en konsumtions- och tjänstebaserad ekonomi. Det innebär att både den amerikanska och den indiska bygg- och anläggningssektorn kan komma att växa snabbare än deras kinesiska motsvarighet under de kommande 15 åren. De här tre länderna står dock fortfarande för 57 procent av den globala tillväxten.

Marginaler pressas i Europa

Trots att tillväxten har återhämtat sig i hela Europa förblir påfrestningar i leverantörskedjor ett stort problem för företag i Irland, Storbritannien och Nederländerna där brist på underentreprenörer och material pressar marginalerna. Många inköpare vänder sig till digitala lösningar för komma till rätta med brist på arbetskraft och väsentligt förbättra produktiviteten.

Infrastrukturprojekt driver nordisk tillväxt

Tillväxten i bygg- och anläggningsindustrin stimuleras i hela Norden av infrastrukturinvesteringar. I Sverige har regeringen lovat att satsa runt 65 miljarder euro på infrastruktur mellan 2018 och 2029. Samtidigt investerar Norge 120 miljarder norska kronor bara i järnvägsnätet fram till 2023. Den danska regeringen har förbundit sig att investera 13,5 miljarder euro i infrastruktur under de kommande fem åren.

Ett gemensamt inslag i hela regionen är att en rad olika mindre företag konkurrerar om uppdragen. Norge har 23 000 företag inom bygg- och anläggningssektorn. Dessa består av allt från småföretag med färre än 10 anställda till stora multinationella företag. I Sverige fanns 213 434 företag i bygg- och anläggningssektorn efter att antalet företag ökade med 21 procent mellan 2010 och 2016. Tillväxten i antalet tillgängliga leverantörer skapar svårigheter i leverantörshantering och kvalificering för inköpare.

Inköpare måste framför allt kartlägga sina leverantörskedjor för att säkerställa att alla företagen följer lagstiftningen, och i synnerhet lagar som gäller socialt ansvar och lönekrav. I Norge där det finns tusentals mindre leverantörer kan inköpare snabbt stå med stora invecklade leverantörskedjor.

”Den största utmaningen för inköpare är att säkerställa att varje leverantör följer norska lagar och förordningar”, säger Carsten Krøger, Senior Engagement Manager på StartBANK. ”Inköpare måste vara säkra på att alla arbetare och företag som kommer hit för att arbeta betalar rätt skatt och att lönerna ligger minst på miniminivå samt att de följer hälso- och säkerhetsbestämmelser och lagar om företagens sociala ansvar. Det fäster stor vikt vid en effektiv leverantörskvalificering.”

Förberedelser inför ökad efterfrågan

Bygg- och anläggningssektorn har potentialen att uppleva reell tillväxt de kommande åren, men sättet på vilket leverantörskedjor fungerar och hanteras måste också förändras. Våra nätverk, till exempel StartBANK och BuildingConfidence hjälper till att lägga grunden för skalbar tillväxt genom att öka öppenheten och ge inköpare och leverantörer tillgång till tydlig validerad information.

För nordiska operatörer kan denna information utgöra skillnaden mellan tillväxt och stagnation under den närmaste framtiden. Men den är även viktig för kinesiska operatörer som söker möjligheter i en ekonomi under omvandling, eller för europeiska företag som vill hitta de bästa talangerna på en begränsad marknad. Genom att låta information stå i centrum mellan inköpare och leverantörer bidrar vi till att effektivisera planering, prognoser, budgetar och utförande.

För bygg- och anläggningsindustri börjar kvalificering bli en viktig standard. Och det är en av våra nätverks viktigaste styrkor. Tack vare revisioner och kvalificeringsprogram kan inköpare och leverantörer arbeta med full klarhet. Det bidrar inte bara till ökad öppenhet utan stärker konkurrensen och skapar skalbara modeller.

En bra leverantörskedja kan anpassas till alla utmaningar. Våra nätverk bidrar till att skapa leverantörskedjor på det snabbaste, enklaste och effektivaste sättet.

← Artikel