Komma i kontakt
Allt du behöver veta om direktivet om företagens hållbarhetsrapportering

Artikel, Branschinsikter

Allt du behöver veta om direktivet om företagens hållbarhetsrapportering

Vad är direktivet om företagens hållbarhetsrapportering?

I april förra året lade EU-kommissionen fram ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) som är utformat för att stärka de befintliga reglerna i direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD). Dess främsta mål är att öka tillgången till hållbarhetsinformation och utveckla en mer konsekvent och transparent hållbarhetsrapportering från företag.

Direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) antogs av EU 2014 och gäller för börsbolag med över 500 anställda. Enligt direktivet måste dessa företag offentligt rapportera sina policyer när det gäller miljöskydd, socialt ansvar och behandling av anställda, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor samt mångfald i bolagets styrelse.

 

Vem omfattas?

Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) omfattar fler företag än direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD): Alla företag med fler än 250 anställda eller med en omsättning på över 40 miljoner euro eller med över 20 miljoner euro i tillgångar måste följa den nya lagstiftningen. När direktivet är fullt genomfört räknar man med att 49 000 företag inkluderas i det nya rapporteringskravet. I det föreslagna direktivet görs dock ett undantag för dotterbolag om deras hållbarhetsuppgifter finns med i moderbolagets förvaltningsberättelse.

 

CSRD:s omfattning

Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering syftar till att ta tillvara EU: s potential att förvandlas till ett fullt hållbart och inkluderande ekonomiskt och finansiellt ekosystem i enlighet med den europeiska gröna given och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Kravet på insyn gällande hållbarhet ökar omfattningen på det rådande direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD). Standarderna för rapportering är under utveckling och målet är att samordna hållbarhetsrapporteringen genom att inkludera EU: s taxonomiförordning, EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar (SFDR) samt befintliga internationella ramverk som Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) och Global Reporting Initiative (GRI).

 

Obligatorisk garanti

Direktivet omfattar två delar. Till att börja med krävs att nödvändiga uppgifter redovisas och sedan tillkommer ett andra steg där uppgifterna granskas och garanteras av en oberoende part – som vårt bedömningsteam.

Genom att införa en oberoende obligatorisk garanti vill man jämna ut olikheterna för alla så att användarna kan garanteras en bättre åtkomst till jämförbar, användbar och tillförlitlig information när det gäller hållbarhet. Information som lämnas enligt direktivet om företagens hållbarhetsrapportering omfattas av en obligatorisk, extern ”begränsad” garanti som senare antas övergå till ett ”rimligt” garantikrav. Rimlig garanti innebär att användarna får en betydande bevisnivå på att informationen inte är uppenbart felaktig. Begränsad garanti, å andra sidan, innebär mindreförsäkran och har en snävare omfattning när det gäller sakfrågan.

 

Hur ska CSRD drivas igenom?

Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering ålägger EU:s medlemsländer att utöka sina rådande ramverk för att möjliggöra offentlig insyn enligt lag för revisorer och revisionsföretag att inkludera garantin i hållbarhetsrapporteringen. Det ger också stöd för upprättande av ett granskningssystem för kvalitetsgaranti samt undersöknings- och sanktionssystem för revisorer. Varje företag som skickar in årsrapporter måste genom personligt intygande bekräfta att rapporterna är upprättade enligt den standard som föreskrivs i direktivet om hållbarhetsrapportering, annars riskerar man sanktioner och andra åtgärder på grund av överträdelse.

 

Möjliga påföljder

Företag som bryter mot direktivet om hållbarhetsrapportering kan riskera administrativa sanktioner och tre möjliga påföljder: offentligt fördömande, en befallning att ändra beteende samt en ekonomisk påföljd. Varje medlemsland i EU bestämmer påföljd och fastställer gränser för sanktionerna inom sin jurisdiktion.

 

Förberedelser inför hållbarhetsrapportering

Företag bör redan idag börja förbereda sig genom att samla interna intressenter och skapa en handlingsplan för att vara redo inför den begränsade garantin inklusive en långsiktig plan för rimlig garanti. De bör också skapa en plan för kartläggning och styrning med ett ramverk för datahantering och synliggöra den dokumentation som krävs för revisionen. Digitala lösningar, som våra, hjälper till att rationalisera dataflöden samtidigt som de ökar kontrollen, höjer effektiviteten och förbättrar arbetet med och insyn i ESG-rapportering.

Läs mer om hur våra insiktsverktyg kan hjälpa er att uppfylla rapporteringskraven. Klicka här för mer information om hur Achilles kan bidra.

← Artikel