Komma i kontakt
Affärskontinuitet: Är dina leverantörer tillräckligt förberedda?

Branschinsikter

Affärskontinuitet: Är dina leverantörer tillräckligt förberedda?

Det finns många drivkrafter bakom den växande komplexitet och dynamik som alltmer präglar affärskontinuitet och moderna leverantörskedjor. Kunder och slutanvändare vill att allt ska gå snabbare och önskar en ökad öppenhet medan inköpare får hantera globaliseringens logistiska och juridiska svårigheter. Expansiva leverantörsnätverk innebär att leverantörskedjorna sträcker sig över allt längre avstånd genom flera olika rättssystem och affärskulturer.

Komplexiteten ökas ytterligare av trender som processanpassning och snabb teknisk utveckling. Det finns dock många fördelar med att skapa mer dynamiska och globala leverantörskedjor. De ger företag tillgång till ett större utbud av material, sakkunskap, resurser och kunder.

Men de kan också öka verksamhetens sårbarhet och öppna upp för fler typer av störningar. Som inköpare har du nog en kontinuitetsplan i beredskap för att säkerställa att du alltid är beredd på oförutsedda förseningar och problem.

Men kan du lita på att dina leverantörer har gjort samma kontroller och infört liknande planer? Kan du vara säker på att varje länk i leverantörskedjan är lika förberedd som du?

Vikten av en kontinuitetsplan
Att skapa en kontinuitetsplan för verksamheten handlar inte bara om att man identifierar faktorer som kan påverka möjligheten att driva verksamheten i full utsträckning utan även att man inför ett beredskapssystem för att skydda intressenters intressen, företagets rykte och förutsättningar att skapa intäkter.

För att kunna skapa en effektiv kontinuitetsplan krävs en korrekt och metodisk analys av verksamheten och av alla företag verksamheten är beroende av. Om en viss leverantör som man förlitar sig på råkar i svårigheter klarar man då fortfarande av att leverera det man själv har lovat?

Att förbereda leverantörskedjan för störningar är en viktig del i kontinuitetsplanen och inte en nischfråga som bara ett fåtal företag behöver befatta sig med. Information från Business Continuity Institute (BCI) Supply Chain Resilience Report 2018 visar att 56 procent av de 589 tillfrågade företagen hade råkat ut för störningar i leverantörskedjan de senaste 12 månaderna.

De vanligaste orsakerna till störningarna var relaterade till teknik: IT-avbrott (53 procent), cyberattacker och dataintrång satte stopp för flera leverantörer. Andra vanliga orsaker var störningar i transportnätverk, kunskaps- och personalförlust eller dåliga väderförhållanden.

För företag högre upp i leverantörskedjan kan konsekvenserna av att en leverantör försvinner bli stora. BCI:s siffror visade att 62 procent av dessa företag lider ekonomisk skada, men även konsekvenserna för logistik och rykte kan bli kostsamma. För 52 procent av företagen blev kostnaden relativt obetydlig (50 000 euro eller mindre), men för 8 procent kostade skadorna 1 till 10 miljoner euro.

Med så mycket på spel kan man anta att inköpare insisterar på att leverantörer valideras och att man endast arbetar med leverantörer som har en robust kontinuitetsplan. Men trots att allt fler företag inkluderar kontinuitetsplaner i sina processer uppger 30 procent av företagen att de för närvarande inte analyserar källan till störningar i leverantörskedjan.

Det är ett misstag. En tydlig bild av leverantörskedjan är det första viktiga steget mot att säkerställa att man skyddar verksamheten mot kostsamma störningar.

Revisioner and leverantörskedjans tålighet
Genom att förstå leverantörskedjans tålighet vet man hur väl förberedda leverantörerna är. Våra revisioner är viktiga redskap som hjälper dig och dina leverantörer att förstå var ni kan vara utsatta för risker.

Revisioner hjälper leverantörer att bevisa sina meriter och sin kompetens på ett sätt som kan verifieras externt och de utgör en central del i våra nätverk. De hjälper inköpare och leverantörer att samarbeta bättre genom att bygga förtroende och trovärdighet utifrån en grund bestående av korrekt och högkvalitativ information.

Kvalificeringsformulären som leverantörer fyller i innan de går med i nätverken är en viktig valideringskontroll, och under revisionerna verifieras informationen. Inköpare kan skapa starkare leverantörskedjor som är mer resistenta till chocker och störningar genom att man arbetar med företag som har dokumenterad erfarenhet. För leverantörer kan offentliggörandet av informationen från revisionen inom nätverket skapa nya affärsmöjligheter.

Våra revisioner kvalificerar leverantörer och ger dessutom inköpare en översikt och insikt i hela leverantörskedjan.

Kontinuitetsplaner innebär att man förväntar sig det oväntade och vet vad man ska göra om något inträffar som påverkar verksamheten. Men vad spelar det för roll om man inte har tillgång till de varor och tjänster man behöver för att kunna driva verksamheten? Man måste försäkra sig om att ens leverantörer också klarar av att driva sina verksamheter om störningar inträffar.

← Branschinsikter