Komma i kontakt
Vikten av att minimera avfall i leverantörskedjan

Branschinsikter, Branschinsikter

Vikten av att minimera avfall i leverantörskedjan

Avfall ‒ vare sig det är råvaror, gas eller överskottslager etc. ‒ är effektivitetens största fiende. I leverantörskedjan råder nu större press än någonsin tidigare på inköpare och leverantörer att minska avfall för att sänka kostnader, öka avkastning på investering, hantera resursbrist och minska verksamheters miljöpåverkan.

Företag som klarar av att begränsa avfall förbättrar sin motståndskraft och konkurrenskraft samtidigt som de stärker företagets profil inom samhällsansvar.

Företag som inte lyckas hantera sitt avfall får en mindre hållbar verksamhet. Dessutom kanske andra företag inte vill samarbeta med organisationer som skapar onödigt avfall eftersom det påverkar deras leverantörskedja och värdegrunder.

Det finns också andra effekter utöver affärskonsekvenser. Catherine Weetman, chef för produktimplementering vid DHL Supply Chain Global Products, fastslår i sin artikel ”Reducing waste in your supply chain” från 2013 att: ”Befolkningstillväxt och ökad efterfråga från konsumenter gör att den globala konsumtionen av begränsade resurser ökar. Det innebär att företag står inför högre råvarukostnader och risken att resurserna tar slut.”

Dessutom riskerar företag som inte hanterar sitt avfall på ett ansvarsfullt sätt att bestraffas. Weetman förklarar att myndigheter runt om i världen har börjat införa principen att förorenaren betalar, vilket innebär att företag som inte är miljövänliga betalar mer. Utökat producentansvar eller produktomsorg innebär dessutom att ansvaret att uppfylla mål för insamling, återanvändning och återvinning av råvaror läggs på OEM-tillverkare, importörer och återförsäljare.

För att minska avfallet i leverantörskedjan måste företag kontrollera sina produkter eller tjänster och identifiera hur tillverkningen kan ske på ett mer effektivt och hållbart sätt. Leverantörer som kan erbjuda inköpare den innovation de behöver för att klara detta kommer att upptäcka att de har en konkurrensfördel.

Alla företag måste också analysera sina processer för att avgöra om de utnyttjar resurserna maximalt och har minsta möjliga inverkan på miljön. Detta omfattar att titta närmare på områden som exempelvis transport inom leverantörskedjan, där en övergång till elektriska fordon kan bidra till att minska koldioxidutsläpp och skydda oljeresurser.

I Storbritannien rekommenderar ECR:s avfallshierarki förebyggande och omfördelande strategier för att minska avfallet. Att förebygga eller eliminera avfall är naturligtvis att föredra, men omfördelning av oundvikligt överskott till alternativa marknader är det näst bästa alternativet. Vad man bör undvika är att skicka avfall till soptipp. Återvinning anses därför vara det tredje bästa alternativet i den brittiska avfallshierarkin.

Men för att minimera avfallet i leverantörskedjan på ett effektivt sätt, oavsett tillvägagångssätt, måste inköpare och leverantörer samarbeta ‒ något som underlättas av Achilles onlinenätverk. Nätverken erbjuder organisationer en ansvarsfull och ömsesidigt fördelaktig miljö där de kan utbyta information och föra dialoger i syfte att skapa hållbara verksamheter.

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe