Kontaktskjema
Betydningen av å minimere avfall i leverandørkjeden

Bransjeinnsikt, Bransjeinnsikt

Betydningen av å minimere avfall i leverandørkjeden

Avfall – enten det er materialer, gass eller overflødig lagerbeholdning osv. – er effektivitetens fiende. I leverandørkjeden er det i dag et større press enn noensinne på innkjøpere og leverandører når det gjelder å redusere avfallet for å redusere kostnader, øke investeringsavkastningen, håndtere ressursmangel og redusere driftens miljøpåvirkning.

Selskaper som er i stand til å begrense avfallet, øker motstandsdyktigheten og konkurranseevnen, samtidig som de styrker selskapets samfunnsansvarsprofil.

Virksomheter som ikke lykkes med å håndtere avfallet, vil erfare at driften blir mindre bærekraftig. Andre selskaper ønsker kanskje heller ikke å samarbeide med organisasjoner som skaper unødvendig avfall, da dette påvirker leverandørkjeden og verdiene deres.

Det er også andre effekter enn de ovennevnte konsekvensene. Catherine Weetman, direktør for produktimplementering i DHL Supply Chain Global Products, fastslo følgende i artikkelen «Reducing waste in your supply chain» fra 2013: «Befolkningsvekst og økende etterspørsel fra forbrukerne fører til at det globale forbruket av begrensede ressurser øker. Dette betyr at selskaper står overfor høyere råvarekostnader og muligheten for at disse ressursene kan ta slutt.»

Selskaper som ikke griper fatt i avfallshåndteringen, kan også bli ilagt straff. Weetman forklarer at myndigheter verden rundt har begynt å innføre prinsippet om at forurenseren betaler, noe som betyr at selskaper som ikke driver miljøvennlig, betaler høyere kostnader. Utvidet produsentansvar eller produktforvaltning innebærer dessuten at produsenter av originalutstyr, importører og detaljhandlere får ansvaret for å oppfylle mål om materialinnsamling, gjenvinning og resirkulering.

For å redusere avfallet i leverandørkjeden må virksomheter se på produktet eller tjenesten de leverer, og finne ut hvordan det hele kan fremstilles på en mer effektiv og bærekraftig måte. Leverandører som kan tilby innkjøpere innovasjonen de trenger for å gjøre dette, vil oppdage at de har et konkurransefortrinn.

Alle selskaper må også analysere prosedyrene sine for å finne ut om de utnytter ressursene maksimalt og har minst mulig innvirkning på miljøet. Dette omfatter å se nærmere på områder som transport i leverandørkjeden, hvor en overgang til elektriske kjøretøy kan bidra til å redusere karbonfotavtrykket fra driften og beskytte oljeressursene.

ECR UKs avfallshierarki favoriserer forebyggings- og redistribusjonsstrategier for avfallshåndtering. Forebygging eller eliminering av avfall er selvsagt den gylne standarden, men redistribusjon av uunngåelige avfallsrester til alternative markeder er det nest beste alternativet. Det man helst bør unngå, er å sende avfall til søppelfyllinger. Resirkulering anses derfor som det tredje beste alternativet i UKs avfallshierarki.

Men for å minimere avfallet i leverandørkjeden på en effektiv måte, uansett tilnærming, må innkjøperne og leverandørene samarbeide – noe Achilles’ nettbaserte fellesskap legger til rette for. Disse fellesskapene tilbyr organisasjonene et ansvarlig og gjensidig fordelaktig miljø hvor de kan utveksle informasjon og ha samtaler som skaper en mer bærekraftig drift.

← Bransjeinnsikt