Komma i kontakt
Verktyg för Dynamisk Marknad och Dynamisk Marknadsnotis: Allt du behöver veta

Artikel, Branschinsikter, Branschinsikter

Verktyg för Dynamisk Marknad och Dynamisk Marknadsnotis: Allt du behöver veta

Upphandlingslagen 2023 (förväntas träda i kraft i oktober 2024) ersätter dynamiska inköp och kvalificeringssystem med ett enda nytt kommersiellt inköpsverktyg som kallas Dynamisk Marknad (DM).

DMs kan användas och etableras av upphandlande myndigheter, inklusive offentliga och privata företag. De kan även etablera och använda en Verktyg för Dynamisk Marknad (UDM) för att tilldela kontrakt för offentliga verk. DMs och UDMs är generellt sett mycket lika med små skillnader såsom grunden för att ta ut avgifter.

Vad är en Dynamisk Marknadsnotis och När är den Inte Nödvändig?

En dynamisk marknadsnotis måste publiceras vid olika tillfällen relaterade till etableringen av en DM eller UDM, dess drift och när den slutar att vara aktiv (undantaget i fallet med en UDM etablerad av ett privat företag är att en notis inte krävs när en UDM slutar att vara aktiv). Denna notis fastställer inte kraven för offentliga kontrakt som tilldelats med hänvisning till en DM eller UDM.

Syftet med Upphandlingslagen är att DMs och UDMs ska vara mer flexibla än ramavtal, utan begränsningar för deras varaktighet, och med möjlighet för nya leverantörer att bli antagna under hela deras livslängd.

Kvalificerande Verktyg för Dynamisk Marknadsnotis

Public procurement act and utilities dynamic market

En UDM etableras för att tilldela kontrakt för offentliga verk av verktyg. En UDM kan etableras antingen med hänvisning till en DM-notis eller en notis för Kvalificerande Verktyg för Dynamisk Marknad (QUDM). Syftet med en QUDM-notis, likt DM-notisen, är att meddela leverantörer om avsikten att etablera en UDM. Den kommer även att tillhandahålla detaljer angående dess etablering, ändring och upphörande.

En QUDM-notis skiljer sig från en DM-notis genom att den måste tillhandahålla så mycket av den information som skulle krävas i en anbudsinfordran för tilldelning av ett kontrakt. Detta inkluderar hänvisning till den relevanta UDM som är tillgänglig vid tidpunkten då QUDM-notisen publiceras.

Dessutom anger QUDM-notisen (istället för en DM-notis) att när en upphandling påbörjas med hänvisning till den resulterande UDM:en i framtiden, kommer endast medlemmar av UDM:en att meddelas om framtida möjligheter att lämna anbud på ett offentligt kontrakt. I det här fallet kommer inget anbud att publiceras på den centrala digitala plattformen (FTS). Istället måste informationen som vanligtvis tillhandahålls i en anbudsinfordran ges direkt till medlemmarna av UDM:en. När det gäller anbudsinfordringar till leverantörer som har ansökt om medlemskap på marknaden, eller en del av marknaden, men ännu inte har accepterats eller avvisats, är det upp till upphandlande myndigheter att fatta beslutet. Det är också på deras diskretion hur de ska föreskriva slutförandet av registreringsprocessen innan ett kontrakt tilldelas. I detta fall krävs det att den anbudsinfordran som ska tillhandahållas innehåller ytterligare detaljer som är relevanta för den specifika upphandlingen i fråga. Den måste också inkludera eventuella detaljer som vanligtvis krävs för en anbudsinfordran som inte redan har tillhandahållits i QUDM-notisen.

Vad regeringen föreslår

Upphandlingslagen som offentliggjorts av regeringen föreslår att det nya systemet kommer att bibehålla effekten av kvalifikationssystem (såsom UVDB Powered by Achilles) som ett separat verktyg för verktyg enligt liknande villkor som Utilities Contracts Regulations 2016. Detta är för att behålla hur verktyg för närvarande fungerar. Att undanta kravet på att publicera en anbudsinfordran i FTS för kontrakt som tilldelas med hänvisning till en UDM som etablerats med hjälp av en QUDM-notis är hur detta kommer att genomföras i det nya systemet.

Upphandlingslagen: Vilka förändringar och vad som förblir detsamma?

Upphandlingslagen: Vilka förändringar och vad som förblir detsamma?

Existerande kvalifikationssystem som UVDB Powered by Achilles och Link-Up som inrättades innan Upphandlingslagen 2023 trädde i kraft kommer inte att påverkas. Upphandlingar som har påbörjats enligt det gamla systemet kommer att fortsätta till slutet av kontraktscykeln för den processen. Med andra ord kommer upphandlingen och de resulterande kontrakten att fortsätta att gälla enligt det gamla systemet fram till:

  • slutet av kontraktet som tilldelas som ett resultat av en process enligt det gamla systemet, eller,
  • beslutet fattas att inget kontrakt ska tilldelas; eller
  • för Dynamiska Inköpssystem (DPS), slutet av det sista kontraktet som tilldelats med hänvisning till DPS under dess livstid, eller
  • för Kvalifikationssystem (QS), slutet av det sista kontraktet som tilldelats med hänvisning till QS under dess livstid eller, om det har en obegränsad varaktighet, slutet av det sista kontraktet med hänvisning till QS före dess upphörande.

Därför kommer DPS och QS som inrättats enligt de relevanta gamla upphandlingsregimerna att fortsätta vara efterlevande marknadsrutter. Med andra ord kommer det vara tillåtet att tilldela kontrakt genom dessa kommersiella verktyg som inrättats enligt det gamla systemet tills de upphör, ersätts eller slutar att existera.

Achilles kunder och deras leverantörskedjor kan vara försäkrade om att den tjänst som tillhandahålls följer Upphandlingslagen 2023. Alla reglerade organisationer kommer att kunna bedöma och prioritera sin tillvägagångssätt genom antingen det befintliga QSN eller en nyetablerad QUDM. Vänligen kontakta oss för att diskutera vidare.

Kontakta oss för support med att navigera genom dessa förändringar