Komma i kontakt
Har du svårt att uppfylla dina åtaganden för översyn av transportens leveranskedja med befintliga lösningar? 

Artikel, Branschinsikter

Har du svårt att uppfylla dina åtaganden för översyn av transportens leveranskedja med befintliga lösningar? 


Transport- och logistiksektorn genomgår för närvarande en omvandling.

När sektorn strävar efter att stödja målen för koldioxidutsläpp genom att övergå till grönare teknologier krävs betydande infrastrukturinvesteringar under de kommande årtiondena. Detta inkluderar laddningsstationer för elfordon, motståndskraft mot klimatförändringar, intelligenta transportsystem, infrastruktur för autonoma fordon, integration av förnybar energi och mobilitet som en tjänst (MaaS).

En global förändring

Transportsektorn är inte ensam. Sammantaget förväntas det totala årliga energirelaterade investeringarna öka till 5 biljoner USD fram till 2030. Detta kommer att lägga till ytterligare 0,4 procentenheter per år till den årliga globala BNP-tillväxten. Detta kommer att skapa en oöverträffad konkurrens om mycket behövda råvaror, expertis, underleverantörer och leverantörer. Denna ökande efterfrågan har miljö- och sociala konsekvenser. Det finns exempel på tvångsarbete kopplat till tillverkning av solpaneler, avskogning av Amazonas kopplad till tillverkning av vindturbiner och skador på hav och fiskbestånd i Indonesien från illegal nickelbrytning.

När denna förändring fortsätter blir ledare inom transporten alltmer medvetna om att den föränderliga leveranskedjan för transport blir mer tidskritisk och resurskrävande. Detta leder oundvikligen till en ökande komplexitet som är benägen att följa med efterlevnadsrisker. De är inte ensamma. Faktum är att i en nylig undersökning från Unseen på LinkedIn sade 42% av respondenterna att leveranskedjan var den största utmaningen när det gäller att hantera risker för modern slaveri. Detta är en av de största efterlevnadsfrågorna för organisationer. I likhet med många sektorer kämpar transportorganisationer. Det är svårt att hitta resurserna för att leverera de nya nivåerna av riskhantering för leveranskedjan som nu krävs.

Ett regelverk för leveranskedjan

FN:s 17 hållbarhetsmål syftar till att bekämpa klimatförändringar, övergrepp mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring.

För att stödja dessa mål börjar regelverk träda i kraft som kräver ökad fokus på leveranskedjan. Från Kanadas Bill S-211 till EU: s CSDDD och Indiens BRSR Core. Dessutom skapar uppkomsten av ”grön finans” ytterligare incitament för en starkare ESG-fokus och mer leveranskedjestransparens. Detta för att stödja den nivå av transportrelaterad investering som krävs.

Teknologi: Den uppenbara lösningen?

Den uppenbara lösningen är att vända sig till teknologi, men vilket är det bästa tillvägagångssättet? Många transportledare kanske tror att deras processer för upphandling och hantering av leveranskedjan redan är så transparenta och optimerade som de kan vara. Verkligheten är ofta ett nätverk av kalkylblad, gammaldags formulär och manuella inmatningsprocesser. Även för att bibehålla hantering och rapportering av leveranskedjan på nuvarande nivåer kommer det förmodligen att finnas betydande luckor.

Ofta är verkligheten att dessa felbenägna, kostsamma, tidskrävande system och processer är allt annat än effektiva och misslyckas med att leverera den nivå av rapporteringsförtroende som nu krävs.

Verkligen effektiva transportleveranskedjor

Verkligen effektiv och robust leveranskedjehantering från ände till ände måste inkludera:

  • Datainsamling från olika källor, på olika språk och i olika format
  • Noggrann datakontroll och verifiering
  • Omfattande riskbedömning
  • Visbar riskminimering
  • Realtidsåtkomst till data och rapportering
  • Statistik över leverantörsprestanda
  • Integrerad process för ny leverantörsregistrering

Användning av en ERP och kalkylblad eliminerar visserligen en del manuellt arbete. På grund av komplexiteten blir det dock svårare och svårare att uppfylla företags- och efterlevnadskrav på detta sätt. Den pågående underhållningen av manuella processer och kalkylblad leder till en hög total ägandekostnad (TCO). Mycket av det är under ytan som en möjlighetskostnad, så det bokförs aldrig fullt ut. Det som de flesta inköpsteam känner igen det som är en enorm börda och en distraktion från aktiviteter med högre värde.

Så vad är alternativet?

Alltfler företag överger hantering av leverantörer inom sina ERP och kalkylblad. Istället letar de efter specialiserade lösningar där data kan hanteras, analyseras och rapporteras i en kontrollerad men flexibel miljö. Data kan sedan delas med ERP för allmänna företags- och upphandlingsbehov.

transport supply chain

I Storbritannien möjliggör Link-Up-nätverket att järnväg och andra transportleverantörer delar bördan av kvalificering av leverantörer, efterlevnad av leveranskedja och rapportering. Stora köpare delar åtkomst till en pool av förkvalificerade och regelbundet granskade leverantörer över ett brett utbud av produkt- och tjänstekategorier. Detta gör upphandling och rapportering av leveranskedjan mer strömlinjeformad och kostnadseffektiv.

Ett liknande tillvägagångssätt används i Norge med nätverket TransQ. Detta nätverk stöder hantering av transportleveranskedjan och efterlevnad av Apenhetsloven, lagen om öppenhet i leveranskedjan i Norge.

När bör du överväga en tredjeparts lösning för leveranskedjans efterlevnad?

Medan vissa ERP-lösningar erbjuder hantering av leveranskedjan är de vanligtvis bara en liten del av en ERP: s breda utbud av lösningar. Det innebär att utveckling och uppdatering av dem för att hålla jämna steg med föränderlig lagstiftning för leveranskedjan och krav på rapportering från intressenter kanske inte är ett stort fokus eller investeringsområde för leverantören. De kommer inte att inkludera datainsamling, validering och analys som är centrala för den nya vågen av lagstiftning för leveranskedjan.

Enkla kalkylblad kan passa bra för vissa företag. Dessa tenderar att vara organisationer med mindre komplexa leveranskedjor, lägre nivåer av intressentgranskning och färre rapporteringskrav. När du hanterar stora komplexa transportprojekt kommer dessa typer av lösningar troligen inte att tillhandahålla den datavalidering, efterlevnad eller riskanalys som krävs. De ökar också behovet av manuella arbetsmetoder och bär risken att inte uppfylla alltmer stränga rapporteringskrav.

Om ett företag väljer en internt utvecklad lösning kan det vara svårt att underhålla när leveranskedjeförpliktelser utvecklas. Den konstanta utvecklingen blir ofta en oönskad distraktion för ett IT-team som vill och behöver fokusera på kärnverksamheten. Företag finner ofta att det som börjar se ut som en kostnadseffektiv lösning snabbt börjar medföra oväntade förvaltningskostnader. Det beror vanligtvis på att uppdatera och underhålla systemen eller behovet av att anställa ytterligare personal för att hantera de krävda manuella ansträngningarna.

Vad sägs om leverantörsbördan?

Med alla dessa interna lösningar kommer du också att lägga ökad press på dina leverantörer. De kommer att behöva fylla i dina formulär och följa dina processer. Inte bara det, utan även formulären för alla andra företag de levererar till. Lösningar som möjliggör att branscher samarbetar för att identifiera risker och förbättra den övergripande prestandan för leveranskedjan ger effektiviteter för köpande organisationer. De har också fördelen att minska bördan på leverantörerna själva.

Hur väljer du rätt lösning för leveranskedjans efterlevnad för dig?

När du utvärderar dina nuvarande processer för efterlevnad av leveranskedjan bör du överväga tre huvudområden som kan påverka din organisation avsevärt, nu och i framtiden:

Komplexitet: Hur komplex eller fragmenterad är din leveranskedja? Sträcker sig dina leverantörer över länder och kontinenter? Köper du från länder där språket utgör ett hinder för kommunikationen? Hur aktuell är din information om leverantörskontakter och hur bra är din leverantörsengagemang egentligen?

Risknivå: Inom transporten är hälsa och säkerhet alltid en central oro. Stora infrastrukturprojekt innebär ofta lager av underleverantörer, vilket gör det utmanande att upprätthålla standarder. Det kan också vara svårt att hitta leverantörer med de referenser som krävs för att uppfylla dina krav och projektets tidsramar. Hur mycket köper du från marknader där miljö- och sociala standarder kan vara ett problem.

Rapporteringskrav: Vilka slags rapporter behöver du producera för att uppfylla kraven från intressenter, investerare och myndigheter? Hur kommer du att hålla reda på förändringar i regelverket? Hur hanterar lösningen pågående förändringar och modifieringar? Krävs manuella ingrepp?

Små företag till medelstora företags hantering av leveranskedjan Hantering av leveranskedjan för medelstora till multinationella företag Minimal komplexitet i leveranskedjan Komplexa leveranskedjor Små företag till medelstora företag Medelstora företag till multinationella företag Låg riskoperationer Hög riskoperationer Mindre reglering Ökande reglering Lägre antal rapporteringskrav Högre antal rapporteringskrav Låg offentlig granskning Ökande allmänintresse Låg påverkan på ryktet Hög påverkan på ryktet

AI och webbskrapning är inte alltid det bästa alternativet

Det kan vara frestande att förlita sig på lägre kostnader för AI-genererad eller webbskrapad information. Problemet med detta är att fall av tvångsarbete, barnarbete och miljöförorening sällan finns på internet. Det vill säga tills de blir föremål för en medieavslöjande. Om du arbetar internationellt och är utsatt för ökande lagstiftning kommer du endast genom att använda lokal kunskap och kontakter, samarbeta nära med icke-statliga organisationer och genomföra platsrevisioner och intervjuer med arbetstagare på de högsta riskplatserna hoppas komma nära den förståelsegrad du behöver.

Ta nästa steg

Transportorganisationers leveranskedjeprocesser har en hög inriktning på hälsa och säkerhet samt andra hållbarhetsbekymmer. Detta innebär att de verkar i starkt reglerade miljöer. En leveranskedja som sträcker sig över internationella gränser är oundvikligen komplex, vilket leder till ett behov av bättre data, större analys och mer automation och överensstämmelse. Om du är redo att överväga fördelarna med en professionell lösning för hantering av leveranskedjan, bör du konsultera bedömningar och recensioner av de tillgängliga alternativen på marknaden eller prata med en av våra experter idag.