Kontaktskjema
En lydløs trussel – insolvensrisikoer innen global leverandørkjedestyring

Artikkel, Artikkel

En lydløs trussel – insolvensrisikoer innen global leverandørkjedestyring

Aldri før har det vært lettere for selskaper å bli en del av verdensøkonomien. Innkjøpere og leverandører kan kontakte, samarbeide med og dra nytte av ekspertisen og kompetansen til folk fra hele verden. Dette skaper enorme muligheter, men fører også med seg risiko for brudd i leverandørkjeden.

Markedene rundt om i verden blir ofte påvirket av faktorer som ligger langt utenfor de enkelte selskapenes kontroll – det kan være alt fra ekstremvær til politiske, økonomiske og sosiale forhold. Hva bør en leder for risikostyring i leverandørkjeden (SCRM) ta hensyn til for å styre økonomisk risiko i leverandørkjeden og minimere effekten av eksterne forhold som kan ramme selskapets kontinuitetsplaner?

Effekten av brudd i leverandørkjeden

Leverandørkjedene øker i størrelse og kompleksitet, noe som gjør at også oppgaven med å styre og overvåke risikoene i dem blir større. Inflasjon i Argentina, vedvarende økonomisk uro i Venezuela, Brexit-usikkerhet i Storbritannia og Europa, samt den spente handelssituasjonen mellom USA og Kina er alle eksempler på de uforutsigbare økonomiske risikoene som leverandørkjedene nå står overfor.

Disse hendelsene kan virke fjerne, men når fortjenestemarginene er på et historisk lavt nivå og det er geopolitisk usikkerhet i alle verdenshjørner, er risikoen for brudd i leverandørkjeden høyst reell.

Slike brudd er også vanligere enn hva mange tror. Data fra Vuealta viser at 90 % av alle selskaper har opplevd brudd i leverandørkjeden i løpet av de fem siste årene. Business Continuity Institute Supply Chain Resilience Survey (2017) viste at en slik risiko ofte forekommer fra andre ledd og nedover. Rundt 65 % av respondentene hadde opplevd minst ett betydelig brudd i leverandørkjeden foregående år, men bare 44 % av disse hadde opprinnelse i første ledd. Foruten svikt hos enkeltleverandører er det naturkatastrofer, cyberangrep, politisk uro og handelskriger SCRM-er oppgir som de største risikoene for deres globale leverandørkjedestyring. Alt dette kan føre til insolvens i leverandørkjeden ved at leverandører ikke lenger klarer å oppfylle forpliktelsene sine. For leverandørkjeder som mangler kapasitet eller effektiv kontinuitetsplanlegging, vil effektene av negative endringer bli merkbare umiddelbart.

Det er ingen tvil om at SCRM-er står overfor en vrien oppgave med å styre de økonomiske risikoene i leverandørkjedene. Her følger to viktige grep de må ta.

Kartlegge og forstå risiko

Ingen selskaper får noensinne fjernet alt av risiko, men det finnes noen viktige metoder som kan brukes for å forutsi og begrense fremtidige brudd i leverandørkjeden.

SCRM-er har mange verktøy til rådighet som kan brukes til å kartlegge og forstå de økonomiske risikoene de står overfor. Et utgangspunkt er å bare jobbe med leverandører som er prekvalifiserte. Det kan gi deg bedre oversikt over leverandørenes økonomiske situasjon, slik at du vet at de har de nødvendige kontinuitetsplanene på plass. Rangering og sporing av leverandører er en viktig metode for å sikre at fokuset alltid er på kvaliteten på tjenesten snarere enn på andre parametre, som pris. Ved å få på plass ytelsesindikatorer som teller for akkurat dem, blir det lettere for SCRM-er å opprettholde sterke relasjoner til de viktigste leverandørene, flagge potensielle problemområder og droppe selskaper som underpresterer over tid eller medfører for mye risiko.

Det er viktig med regelmessige gjennomganger av leverandørenes forretningsresultater og økonomiske situasjon. Hvis du bare ser på tjenestene eller produktene de leverer, får du ikke det fulle og hele bildet av hvor rustet de er mot eksterne faktorer. For eksempel viser dataene våre fra 2018 at 15 % av leverandørene hadde negative fortjenestemarginer, mens 14 % hadde en likviditetsgrad under 1, noe som betyr at de innen ett år vil ha høyere gjeld enn verdien av eiendelene. Økonomiske problemer er ofte hovedårsaken dersom leverandører presterer svakere, og det er i tillegg noe de gjerne prøver å skjule så lenge de kan for kunder og innkjøpere. Leverandørene i øverste ledd tar også gjerne støyten for problemer lengre ned i leverandørkjeden, ettersom innkjøpere gjerne bare ser forsinkelser i leveranser og dårligere kvalitet fra første ledd. Denne manglende oversikten i leverandørkjeden er noe av det mest risikodrivende, fordi det hindrer innkjøperne i å kunne forutse og redusere bruddene.

Kartleggingen av problemområder og potensielle svakheter bør strekke seg utenfor de enkelte selskapene. SCRM-er bør også holde øye med bestemte regioner, bransjer og land.

Overvåke og håndtere risiko

Det å kjenne til hva som kan skape brudd i leverandørkjeden, er imidlertid bare én del av puslespillet. Det er viktig å få på plass sanntidsovervåkning som kan varsle SCRM-ene hvis det oppstår en endring som krever deres oppmerksomhet. Med det rette systemet på plass kan SCRM-ene konsentrere seg om strategi istedenfor å bruke all sin tid på å lese nyheter og finansrapporter. Risikostyring er en viktig del av global leverandørkjedestyring, men det er ikke den eneste delen. SCRM-er må heller ikke glemme de andre oppgavene sine. Det er derfor sanntidsovervåkning er en så viktig ressurs.

Det finnes noen andre tiltak SCRM-er kan iverksette i dag for å styre økonomisk risiko i leverandørkjeden:

  • Bestille analyser av bestemte leverandører
  • Undersøke i kontraktene deres om de er beskyttet mot insolvens blant leverandørene
  • Finne alternative prekvalifiserte leverandører til høyrisikovarer og -tjenester
  • Overvåke enkeltstående selskaper for å se etter tegn til problemer – særlig redusert kvalitet/service, forsøk på reforhandling av pris, forespørsler om endrede betalingsbetingelser eller ujevne lagernivåer

Det er ikke til å legge skjul på at risikoen for insolvens i leverandørkjedene går opp i perioder med usikkerhet. SCRM-ene må prøve så godt de kan å holde seg oppdatert og kartlegge problemene før de fører til brudd i leverandørkjeden. Det kan høres ut som en svært tid- og ressurskrevende oppgave, men det er hjelp få.

Vi har verktøyene og ekspertisen til å hjelpe selskaper fra hele verden med å effektivisere driften, bli mer motstandsdyktige og forbedre den globale risikostyringen. Våre løsninger hjelper deg med å kartlegge potensielle kilder til brudd og legge effektive kontinuitetsplaner som beskytter selskapet mot de verste ettervirkningene.

Kontakt oss i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe til med risikostyring i din globale leverandørkjede.

← Artikkel