Kontaktskjema
Inkludert innkjøp : tomme ord eller et viktig strategisk begrep?

Artikkel

Inkludert innkjøp : tomme ord eller et viktig strategisk begrep?

99 % av alle virksomheter i Storbritannia er små og mellomstore bedrifter (SMB), som alle er sultne på å vokse og utvide driften. Til tross for dette virker det som om disse SMB-ene ofte stenges ute fra leverandørkjedene, hvor de kunne ha tilført verdi.

I 2012 gjennomførte vi en studie sammen med uavhengige britiske forskere i IFF Research og oppdaget at bare 25 % av kontraktene ble tildelt SMB-er, og at 80 % av de store selskapene i Storbritannia ikke hadde noen planer om å inngå samarbeid med flere SMB-er. Disse urovekkende tallene gjorde at de britiske myndighetene ble mer oppmerksomme på den vanskelige situasjonen til SBM-ene, og de fikk dem til å iverksette tiltak for å fremme mangfold i leverandørkjeden.

Til tross for denne økte oppmerksomheten og et uttrykt mål om at 33 % av de offentlige utgiftene skal kanaliseres til SMB-er, har de bare vokst med ett prosentpoeng, fra 10 til 11 %.

En parlamentarisk gjennomgang av forsinkede betalinger til SMB-er i 2018 viste ganske visst at de fortsatt står overfor unike utfordringer i leverandørkjeden. Nesten halvparten av SMB-lederne sier at forsinkede betalinger setter virksomheten i fare.

Hva forteller disse tallene? Tallene viser at det er strukturelle barrierer mot SMB-er i leverandørkjeden, og at det er mye potensial som går til spille. Små bedrifter og nyetablerte bedrifter er ofte en kilde til innovasjon som etter hvert forstyrrer etablerte markeder.

Hva gjør vi for å endre måten leverandørkjedene fungerer på? Det finnes en rekke ulike strategier. Vi tilbyr for eksempel en revisjonstjeneste som en del innkjøpere godtar i stedet for visse former for akkreditering, og som gir en ytterligere bekreftelse på leverandørenes kvalifikasjoner. Vi mener at dette hjelper mindre bedrifter til å vise seg for større selskaper som kan dra fordel av tjenestene deres.

Men hvilke tiltak kan innkjøpere iverksette for å tilføre leverandørkjedene litt produktivt mangfold? Én teori setter innkjøp i sentrum når det gjelder å fremme mangfold.

Hva er inkludert innkjøp?

Inkludert innkjøp er prosessen med å diversifisere leverandørkjeden ved å velge å gjøre forretninger med nyere, mindre eller nyskapende leverandører. Talspersoner argumenterer for at dette gjør det mulig for selskaper å sette sammen en leverandørmiks som er mer nyskapende, fremtidsorientert og fleksibel. Dette er spesielt viktig siden selskaper søker å skille seg ut ved hjelp av spesialtilpasninger, noe SMB-ene med sin unike posisjon kan bidra med.

Begrepet  inkludert innkjøpble funnet opp av den britiske ideelle organisasjonen MSDUK, som mener at underrepresentasjonen av SMB-er ikke bare setter grenser for hvem som får ta del i den økonomiske veksten, men også legger en demper på entreprenørskapet og fleksibiliteten som trengs for å oppnå disruptiv innovasjon.

 

Dette begrepet har fått støtte fra mange virksomheter, som har som mål å øke det de bruker på SMB-er, for å støtte lokalsamfunnene. Men det som rapporteres angående disse målene, er blandet, og det ser ut til at det fortsatt er en vei å gå for å få leverandørkjeder som virkelig er inkluderende.

Men hvorfor er det så vanskelig å oppnå endringer på dette området? Er ideen om inkludert innkjøp et innholdsløst slagord som tilfører virksomhetene lite verdi? Eller er det å tilføre litt mangfold, en god strategi som fremmer verdiskapning?

Fordelene ved leverandørmangfold

På et grunnleggende nivå betyr større mangfold i leverandørbasen at organisasjonen din har større sannsynlighet for å gjenspeile kundene den betjener. Men vi tror at dere også vil oppnå en rekke andre fordeler hvis dere tar dere tid til å sette sammen en mer inkluderende leverandørbase.

Store selskaper har ofte et bedre utgangspunkt for å tilby globale tjenester, mer konkurransedyktige priser og visse former for rettsvern. SMB-er har på sin side en tendens til å være mer fleksible, mer effektive og ha en bedre beliggenhet enn deres større motstykker.

Ved å utvikle en leverandørkjede med både store og små bedrifter kan organisasjoner utnytte de beste aspektene ved begge for å bli mer fleksible.

Risikoene ved ekskludering

Virksomheter som ikke antar en inkluderende tilnærming tilinnkjøp , kan ende opp med rigide leverandørkjeder som er preget av ineffektivitet, høye kostnader, reaktive forretningsmetoder samt manglende konkurranseevne og innovasjon.

Noen organisasjoner vil kanskje også oppdage at de har mistet grepet på hva kundene faktisk vil ha, noe som er farlig for en virksomhet.

Og det er ikke bare oss heller. Beslutningstakere stiller seg i stadig større grad bak ideen om leverandørmangfold, noe som betyr at selskaper også kan risikere å ikke oppfylle kravene til etterlevelse hvis de ikke inkluderer flere SMB-er i leverandørkjeden. I dag krever for eksempel EU-regler at offentlig sektor og regulerte virksomheter, som forsyningsselskaper, bare kan spesifisere leverandører som har en minimumsomsetning som er opptil to ganger verdien av kontrakten.

Det er imidlertid fortsatt en tendens til at innkjøpere utelukkende samarbeider med større selskaper, fordi de er komfortable med disse relasjonene og ofte anser SMB-er for å ha en høyere risikoprofil. Her kan vi hjelpe mindre leverandører ved å tilby dem en revisjon som gjør at innkjøpere kan være trygge på potensialet deres.

Oppnå leverandørmangfold

Å fremme mangfold i leverandørkjeden krever en innkjøpsprosess som er vennlig mot alle. En stor del av dette handler om å fjerne vanlige barrierer mot anbudsprosessen – som omfattende skjemautfylling og krav om minimumsomsetning.

Det er der vi kommer inn. Vi fjerner hindringene ved å gi alle selskaper de samme mulighetene, uansett størrelse.

Som en del av nettverkene våre fyller selskaper ut et kvalifiseringsspørreskjema, som vi så validerer. Deretter gjør vi disse opplysningene tilgjengelige for alle relevante innkjøperorganisasjoner, noe som gir de mindre leverandørene sjansen til å samhandle med selskaper de ellers ikke ville ha kommet i kontakt med.

Mange innkjøpere deler også kontrakter inn i mindre deler slik at mindre leverandører kan påta seg dem. I tillegg gir revisjonstjenesten mindre bedrifter en ekstra bekreftelse på at de har kapasitet til å være leverandører for større selskaper. Dette gjør at mindre innovatører og fornyere og det de tilbyr, blir mer synlige, og det gjør det enklere for innkjøpere å velge den beste måten å tilføre leverandørkjeden mangfold på.

 

← Artikkel