Kontaktskjema
Risiko i leverandørkjeden: den globale utfordringen med å redusere antall arbeidsulykker

Artikkel, Artikkel

Risiko i leverandørkjeden: den globale utfordringen med å redusere antall arbeidsulykker

Over hele verden er det lagt ned en stor innsats for å gjøre bygg- og anleggsindustrien, gruveindustrien og tungindustrien sikrere. Selv om resultatene av dette arbeidet gir grunn til å feire, gjenstår det fortsatt en god del helse- og sikkerhetsutfordringer.

Forskning og statistikk viser faktisk at arbeidsrelaterte skader og dødsulykker fortsatt er et problem på arbeidsplasser verden rundt, og i enkelte regioner går tallene til og med opp – særlig i bygg- og anleggssektoren, fabrikksektoren og gruvesektoren. I den spanske bygg- og anleggssektoren ble for eksempel 186 dødsulykker registrert i løpet av 19 måneder, og de fleste av disse var forbundet med fall og håndtering av maskiner.

Ifølge anslag fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) dør 1000 mennesker verden rundt av arbeidsulykker hver dag , mens 374 millioner mennesker er involvert i ikke-dødelige arbeidsulykker hvert år. I tillegg til den store innvirkningen langvarig sykdom og skader kan ha på enkeltpersoner og familiene deres, kan det føre til uproduktiv tid, omdømmeskade og juridiske problemer for selskaper. Et selskap bør alltid prioritere å redusere uønskede hendelser på arbeidsplassen, men det kan ofte være vanskelig å forstå akkurat hvilke risikofaktorer som er relevante for selskapets industri og region. I UNCE-nettverket (Utilities Nordics and Central Europe) har for eksempel 92 % av leverandørene et system for helse- og sikkerhetsstyring, men bare 29 % av dem får et eksternt organ til å sertifisere og godkjenne systemet.

Ulike regioner, ulike drivkrefter

Til tross for fremveksten av helse- og sikkerhetsstandarder i industrien globalt er det fortsatt store forskjeller land imellom. Demografiske faktorer har ofte en større innvirkning på risikoen i leverandørkjeden enn helse- og sikkerhetsteam innser. Innkjøpssjefer som vil forsikre seg om at de har de rette retningslinjene og praksisene på plass, må rette oppmerksomheten mot flere av faktorene som påvirker arbeidsstyrkens sammensetning.

Her er et par eksempler på noen av kreftene som virker inn på helse- og sikkerhetsforholdene på byggeplassene:

Storbritannia og underleverandørenes sikkerhetsansvar

I Storbritannia har det vært en generell reduksjon i uproduktiv tid på arbeidsplassene. I 2019 rapporterte det britiske arbeidstilsynet (Health and Safety Executive) at arbeidsrelatert sykdom og ikke-dødelige arbeidsskader førte til 28,2 millioner  tapte arbeidsdager i 2018/19, sammenlignet med 30,4 millioner  i 2015/16. Tallene viser en langsiktig nedadgående trend både for dødelige og ikke-dødelige skader, selv om trenden for de førstnevnte stort sett har vært flat de senere årene. Effektene av disse skadene er vidtrekkende, og de årlige kostnadene for arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene nådde GBP 5,2 milliarder i 2017/18. I BuildingConfidence-nettverket har andelen leverandører som overvåker og registrerer informasjon om godkjente underleverandører, økt med 8 % fra 2018 til 2019.

Fraværsskadefrekvensen synker både blant arbeidstakere og leverandører, men det er fortsett en tendens til at leverandørene er innblandet i flere arbeidsulykker. Det kan skyldes at de ofte utfører spesialistoppgaver, som noen ganger kan være svært farlige. Det kan også skyldes at de ikke får tilstrekkelig informasjon om sikkerhetsprosedyrer, at det ikke føres tilsyn med dem, eller at de ikke er under noen form for styring. Det kan være vanskelig å gjøre dette hvis teamlederne ikke har god oversikt over alle som jobber på anlegget. Selskaper kan bruke løsninger som Controlar eller OnSite for å styre leverandørene og redusere den spesifikke risikoen de utgjør.

Afrika og den store veksten i unge arbeidstakere

I Afrika opplever man for øyeblikket at et stort antall yngre arbeidstakere er på vei inn i arbeidsstyrken. I henhold til ILO  vil veksten i arbeidsstyrken i Afrika sør for Sahara være på 3,1 % i 2020. Ifølge Verdensbanken  er flere deler av kontinentet preget av en generasjonsbølge. Nedgangen i barnedødelighet etterfulgt av lavere fertilitetsrater har ført til at tallet på mennesker i arbeidsdyktig alder med færre å forsørge, har økt. Dette øker antall tilgjengelige arbeidstakere per innbygger.

I likhet med Asia har regionen fem ganger så mange arbeidsulykker som Europa. Yngre mennesker, som ofte mangler erfaring og ferdigheter eller jobber i farlige miljøer, er utsatt for mange flere arbeidsulykker enn andre aldersgrupper. Effektiv risikostyring og prioritering av helse og sikkerhet på byggeplassen vil si at man sørger for at yngre arbeidstakere ikke blir satt til å gjøre jobber som de ikke er i stand til å utføre på en sikker måte. Tilgang til effektiv opplæring er også nødvendig for å bygge opp kompetansen. Vi samarbeidet nylig med Roofline Group, som brukte kvalifiseringsløsningene våre som støtte da de skulle heve arbeidsstyrkens kompetanse og redusere uønskede hendelser.

Latin-Amerikas uformelle økonomi

Den uformelle økonomien finnes i mange regioner, men den er mer omfattende i Latin-Amerika. I 2018 hevdet Development Bank of Latin America at den uformelle sektoren stod for over 60 % av arbeidsmarkedet eller rundt 140 millioner arbeidstakere. Bildet varierer fra land til land – i Brasil er andelen med uformelt arbeid 36 %, sammenlignet med 73 % i Guatemala.

Folk som jobber i den uformelle økonomien, er ofte utsatt for dårlige arbeidsforhold, flere helse- og sikkerhetsrelaterte skader og lavere, ustabil inntekt. De er heller ikke beskyttet av arbeidslivsreguleringer som dekker ansettelser, oppsigelser, minstelønn, ytelser og arbeidstakerrettigheter. Et annet problem er at de ikke får tilgang til forsikring som gir dem inntektssikkerhet dersom de blir utsatt for skader.

Overseas Development Institute  har gjort undersøkelser som viser at arbeidstakernes velferd samt helsen og sikkerheten på arbeidsplassen er to faktorer som skiller det formelle arbeidslivet fra det uformelle i hele Latin-Amerika. Av de uformelle arbeidstakerne i undersøkelsen var 46 % regelmessig eksponert for repetitive bevegelser og 21% for høye temperaturer. Det er også vanskelig å verifisere ferdighetene og erfaringen til de uformelle arbeidstakerne. Dette gjør risikostyringen utfordrende og kan potensielt øke risikoen for andre arbeidstakere.

De rette verktøyene til de rette utfordringene

Faktorene som bidrar til arbeidsulykker verden rundt, er sammensatte, men løsningene er stort sett enkle. Nøyaktig kunnskap om hvem som befinner seg på et anlegg på et gitt tidspunkt, og hvilken kompetanse de har, øker sikkerheten og minimerer risikoen. En slik oversikt kan også danne utgangspunkt for opplæring som skal hjelpe folk med å tilpasse og utvikle seg over tid. Utfordringene kan variere fra sektor til sektor, men lærdom fra én sektor kan utnyttes i andre sektorer og bidra til å motvirke problemer før de skjer. Det første skrittet går ut på å opparbeide seg en forståelse av de unike faktorene som påvirker helse- og sikkerhetsforholdene på byggeplassen – risiko- og innkjøpsteamene må også passe på at de har de rette verktøyene for jobben:

  • Helse- og sikkerhetsrevisjoner kan hjelpe dere med å forstå hvordan organisasjonen yter i dag, og hvor dere kan gjøre forbedringer.
  • Bruk av Controlar kan hjelpe dere med å passe på at alle arbeidstakere og leverandører på anlegget har ferdighetene og sikkerhetskompetansen som kreves – og setter dere i stand til å iverksette en mer effektiv sikkerhetskultur.
  • Ved å kartlegge leverandørkjeden får dere et klarere bilder på hvordan dere kan være påvirket av ulike faktorer i regionen.

Helse og sikkerhet på byggeplassen bør aldri tas for gitt. Skal man sikre at beste praksis opprettholdes, må man hele tiden følge nøye med – og vi ønsker å være med og heve standarden i sektorer over hele verden.

Takket være vår globale ekspertise og lokale kompetanse har vi god forståelse for problemene innkjøpere og leverandører står overfor i ulike regioner, og vi kan bidra til å identifisere og håndtere spesifikke helse- og sikkerhetsrisikoer. Vi kan også tilby en rekke løsninger – leverandørkvalifisering, Controlar og helse- og sikkerhetsrevisjoner – som kan hjelpe leverandørkjedene innenfor bygg- og anleggssektoren og gruvesektoren med å håndtere utfordringene de står overfor, og jobbe på en sikrere og mer produktiv måte.

← Artikkel