Kontaktskjema
Finansiering av leverandørkjeden i møte med covid-19

Bransjeinnsikt

Finansiering av leverandørkjeden i møte med covid-19

Covid-19 byr på en utfordring for leverandørkjeden i mange bransjer.

Spredningen av covid-19 over hele verden har svekket internasjonal handel, hvilket har medført midlertidig driftsstopp i mange bransjer. Det finnes ingen sektor i verdensøkonomien som ikke har blitt rammet i en eller annen grad, men hotellbransjen, transportbransjen og byggebransjen er blant de hardest rammede. Myndighetene har i praksis lagt mange bransjer helt brakk, mens mange andre driver med sterkt redusert kapasitet etter et fall i etterspørsel og/eller tilbud.

Omfattende leverandørkjeder er helt avgjørende for de fleste bransjer. Covid-19-utbruddet har på dramatisk vis belyst vanskelighetene med å få tak i kritisk utstyr bla. personlig verneutstyr, når leddene er under press.

For at leverandørkjedene skal fungere, må ikke bare den fysiske logistikken være på plass, men også den nødvendige kapitalstrømmen. Sistnevnte kan være en stor utfordring for noen aktører i leverandørkjedene og de kommer til å trenge all den økonomiske hjelpen de kan få for å stabilisere driften og sørge for at de klarer seg. Denne artikkelen ser på ulike muligheter for å sikre finansiering i leverandørkjedene og på den måten garantere kontinuitet i driften for mange selskaper i denne svært utfordrende perioden.

Symbiotiske / gjensidig gunstige relasjoner

Noen av de organisasjonene innen leverandørkjeder som er mest utsatt for risiko og kjemper for å stabilisere driften, og i noen tilfeller bare prøver å overleve, er små leverandører – særlig de som bare leverer en håndfull produkter. Mangel på varemangfold hindrer dem i å flytte fokus til produkter med større etterspørsel. I noen tilfeller har de begrenset tilgang til finansieringsløsninger som kunne ha gitt dem økte overlevelsesmuligheter.

Disse leverandørene er svært viktige for leverandørkjedenes økosystem. For at de skal kunne overleve, kan det være nødvendig at kjøperne går aktivt inn og endrer kunderelasjonen sin. Som en metode for å redusere risiko kan de kartlegge og undersøke årsakene til leverandørenes risiko, som i mange tilfeller er dårlig likviditet. Mens det til vanlig kan være lurt å senke prisene og fremme konkurranse blant leverandørene, kan denne taktikken medføre at  leveransene fullstendig uteblir i denne krisen.

Vi kan trekke paralleller til naturen når vi diskuterer relasjonen mellom kjøpere og leverandører. Parasittiske relasjoner (hvor én organisme styrker seg på bekostning av en annen) er vanlig i både naturen og i forretningsverdenen, men dette forverrer problemene i leverandørkjedene når leddene allerede sliter. Kommensalismen (der den ene styrkes og den andre verken svekkes eller styrkes) hjelper heller ikke leverandørkjeder under press.

Hvis organisasjonene derimot kan fremme relasjoner basert på gjensidig avhengighet (hvor begge sidene styrkes), har kjeden best mulig sjanse for å overleve og komme seg ovenpå igjen når krisen har avtatt.

Leverandørkjedene har flere finansieringsalternativer som støtter opp under en slik synergi og som kan inngås mellom kjøperne og leverandørene for å minimere virkningen av dagens kontantstrømproblemer.

Finansieringsalternativer for leverandørkjedene

Dynamiske rabatter

Denne finansieringsformen innebærer hovedsakelig at leverandøren gir rabatt til kjøpere som takker ja til å betale leverandøren tidlig. Gjennom denne ordningen vil leverandøren når som helst kunne be om tidlig betaling etter at fakturaen er godkjent.

Med denne finansieringsløsningen kan leverandøren som regel gi ulike rabattbeløp avhengig av hvor tidlig innbetalingsdatoen er, noe som styrker leverandørens likviditet. Dette kan være et attraktivt alternativ for kjøpere som er i en relativt sterk økonomisk posisjon, og forutsatt at rabatten er rettferdig, vil samarbeidet mellom dem kunne styrkes og bære preg av en gjensidighet som er godt egnet i det nåværende forretningsklimaet.

Hvis begge parter kan forhandle frem denne typen ordninger, kan det innebære at leverandøren kan fortsette virksomheten – og dermed kunne betale driftskostnader og indirekte kostnader samt sikre likviditeten. Samtidig reduseres forstyrrelsene i kjøperens leverandørkjede og sjansen for at leverandøren går konkurs, noe som ville ført til tap av arbeidsplasser og kompetanse. Costco Wholesale er et av selskapene som har tatt i bruk dynamiske rabatter.

Fordeler for leverandøren: Rask tilgang til sårt tiltrengte kontanter, bærekraftig drift i en utfordrende situasjon.

Fordeler for kjøperen: Rabatt for å betale leverandørene tidlig, bedre marginer og vekstmuligheter.

Payables Finance

En rask definisjon av denne typen finansiering, som fastsatt av Global Supply Chain Finance Forum, er at Payables Finance er et «kjøperstyrt program der selgere i kjøperens leverandørkjede kan få tilgang til finansiering ved å kjøpe fordringer». Finansieringsleverandøren i denne typen ordninger er en finansinstitusjon, for eksempel en bank. Finansinstitusjonen gir midler til denne ordningen basert på kjøperens kredittvurdering, og det legges dermed mindre vekt på leverandørens økonomiske status.

Finansieringen fungerer slik at en kjøper godkjenner en gjeld, med garanti om å betale, og leverandøren kan deretter selge de nødvendige produktene, med fordelen av å kunne motta betaling tidlig fra den deltagende finansinstitusjonen (oftest en bank). Det er verdt å merke seg at denne betalingen vil være et redusert/nedsatt beløp i forhold til det leverandøren ellers ville fått.

«Payables Finance: A Guide to working capital optimisation» fra Deutsche Bank gir ytterligere informasjon om hvordan organisasjonenes arbeidskapital kan forbedres ved hjelp av dette finansieringsalternativet.

Fordeler for leverandøren: Sikker betaling, oversiktlig betaling, tilgjengelig arbeidskapital.

Fordeler for kjøperen: Redusert risiko for leverandørkjeden, forbedrede leveringsforhold, optimalisering av likviditet, alternativ finansieringskilde.

SPV-finansieringsmodell

Ifølge Trade Finance Global er en Special Purpose Vehicle (SPV) eller en Special Purpose Entity (SPE) en egen juridisk enhet opprettet av et moderselskap».

Dette kan videre beskrives som en situasjon der en kjøper bruker et spesielt redskap (en separat enhet fra kjøperorganisasjonen eller moderselskapet) for å skape et finansobjekt, som kan kjøpes av finansinstitusjoner som banker, hedgefond, pensjonsfond eller av kjøperen selv, avhengig av loven innen jurisdiksjonen eller landet denne opererer i. Med denne metoden kan kjøperen øke inntektene og arbeidskapitalen.

SPV er en metode for moderselskapet til å flytte økonomisk risiko vekk fra seg selv og over på sikre aktiva. Kjøperens evne til å øke omsetningen ved bruk av denne typen finansiering gir en gjensidig samarbeidsmulighet og engasjement mellom de involverte partene, ettersom leverandøren også vil kunne få tilgang til sårt tiltrengte midler for å opprettholde driften. Selv om denne løsningen for leverandørfinansiering gir konkrete fordeler, har den blitt misbrukt tidligere, og den bidro til den siste finanskrisen, som dokumentert av KPMG: Creating an understanding of Special Purpose Vehicles.

Fordeler for leverandøren: Sikker betaling, oversiktlig betaling.

Fordeler for kjøperen: Forbedrede leverandørrelasjoner, redusert risiko i leverandørkjeden, økt arbeidskapital.

Kjøpekort (P-Cards)

Ifølge Professional Association for the Commercial Card og betalingsbransjen er «et kjøpekort (P-Card) en type kommersielt kort som gjør det mulig for organisasjonene å utnytte den eksisterende infrastrukturen bak kredittkortet til å utføre elektroniske betalinger for en rekke utgifter (f.eks. varer og tjenester). Enkelt sagt er et P-Card et betalingskort, som et personlig kredittkort. Imidlertid må den kortbrukende organisasjonen betale hele det utestående beløpet til kortutstederen minst én gang i måneden.»

På denne måten kan leverandører tilbys og motta tidlig betaling. Dette kan være en levedyktig finansieringsløsning for mindre betalinger til mindre leverandører i en kjøpers leverandørnettverk. Dermed kan det være muligheter for en gjensidig fordelaktig relasjon basert på fordelene begge partene kan oppnå.

Fordeler for leverandøren: Tidlig betaling, forbedret kontantstrøm.

Fordeler for kjøperen: Reduserte administrasjonskostnader, redusert risiko for leverandørkjeden.

Lagarbeid

De fleste finansieringsalternativene som er nevnt i de foregående avsnittene, gir en vinn-vinn-situasjon for de involverte partene, gitt at de samarbeider om å velge det alternativet som passer best for deres forretningssituasjon.

Gjensidige gunstige relasjoner bør dessuten legge til rette for en stabil leverandørkjede, som reduserer risiko og gir muligheter som kan dras nytte av lenge etter covid-19-krisen.

Det er utfordrende tider for både næringslivet og samfunnet, men for å sitere Michael Jordan: «Med talent kan man vinne kamper, men man må ha lagarbeid og kløkt for å vinne mesterskap.» Dersom kjøpere og leverandører samarbeider som et lag om å finne alternativer i denne tøffe tiden, vil det være lys i enden av tunnelen.

Ansvarsfraskrivelse

Leserne forstår at Achilles kun diskuterer økonomiske alternativer på informativ basis og ikke gir juridisk eller profesjonell økonomisk rådgivning.  Achilles påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som følge av beslutninger leseren tar på grunnlag av informasjonen som gis i blogginnlegget, inklusiv beslutninger knyttet til juridiske forhold, samsvar og/eller risikostyring.

Skrevet av Akinola Fakeye, Product Manager i Achilles.

← Bransjeinnsikt