Kontaktskjema
Dette lærte vi på Offshore Europe 2019 – de tre viktigste punktene

Artikkel, Artikkel

Dette lærte vi på Offshore Europe 2019 – de tre viktigste punktene

På Offshore Europe, et av Europas ledende lete- og produksjonsarrangementer, kom tekniske eksperter fra hele verden sammen for å dele innsikt og bygge nye relasjoner.

Vi har hjulpet leverandørkjeder i olje- og gassektoren med å jobbe mer effektivt, produktivt og bærekraftig i flere tiår, så dette var noe vi på ingen måte ville gå glipp av.

Årets tema var industriens pågående overgang til nullutslipp og mulighetene samt utfordringene som innkjøpere og leverandører står overfor. Det tre dager lange arrangementet hadde over 38 000 deltakere, og arrangementsstedet i Aberdeen bugnet av nyskapende teknologi og presenterte banebrytende løsninger på de fleste av de presserende problemene som offshoreindustrien står overfor i dag.

Achilles’ salgssjef Gareth Adams var til stede på hele arrangementet. Han fikk med seg foredrag og snakket med leverandører og innkjøpere om hvordan industrien forandrer seg, og hvordan leverandørkjedene kan tilpasse seg endringene. Her er den viktigste lærdommen han tok med seg fra arrangementet, oppsummert i tre punkter:

Bærekraft handler ikke bare om etterlevelse

Alle som deltok på Offshore Europe i år, var opptatt av bærekraftig drift, men begrepet betyr ulike ting for ulike selskaper. Selv om mange av foredragsholderne snakket om automatisering, kunstig intelligens og andre transformerende teknologier som måter å redusere utslipp og avfall på, handler bærekraftutfordringen ofte om mer enn å ta i bruk teknologi.

For selskaper som driver virksomhet i Storbritannia, har det for eksempel vært et enormt fokus på menneskerettigheter og moderne slaveri de senere årene. Modern Slavery Act 2015, loven om moderne slaveri som ble innført i 2015, krever at selskaper som leverer varer eller tjenester i Storbritannia og har en årlig omsetning på GBP 36 millioner eller mer, hvert år publiserer en erklæring om moderne slaveri. I denne erklæringen skal de beskrive selskapets organisasjonsstruktur, hvordan leverandørkjeden er strukturert, hvordan selskapet utviser behørig aktsomhet (due diligence) og selskapets retningslinjer. For andre selskaper handler bærekraftutfordringen mer om å minimere avfall eller utslipp.

Et tema som gikk igjen på konferansen, var at bærekraft ikke handler om å krysse av på en sjekkliste. Vi har vært ivrige talspersoner for ideen om at økt bærekraft i organisasjoner handler om å innføre en mentalitet som fremmer kontinuerlig forbedring, og vi har hjulpet mange selskaper med å forstå hvordan de påvirker miljøet og utarbeide gjennomførbare reduksjonsstrategier.

Innsyn i leverandørkjeden er et viktig spørsmål

Flesteparten av selskapene vi snakket med på Offshore Europe 2019, kunne tenke seg større innsyn i leverandørkjedene globalt. Det er en rekke potensielle fordeler med dette. Noen selskaper, som Worley, som favoriserer en oppkjøpsbasert tilnærming, har behov for en svært god oversikt for å følge med på hvordan de ulike delene av den globale driften fungerer, mens andre rett og slett ønsker mer kunnskap om de lavere leddene.

Uansett så vi at det var et stort ønske om effektiv kartlegging av leverandørkjeden blant innkjøperne vi snakket med. Ifølge våre prognoser vil offshoreindustrien slutte seg til denne prosessen i løpet av det neste tiåret, og vi ser frem til å gi selskapene mer innsyn ved å ta i bruk dataanalyser og ekspertisen og innsikten vi har opparbeidet oss.

Det er fortsatt mye å gjøre når det gjelder digitalisering

Verdens økonomiske forum antar at digitalisering representerer en mulighet for olje- og gassindustrien til en verdi av over 1 billion dollar. Den digitale teknologien utgjør et stort potensial når det gjelder å løse de globale utfordringene som virksomheter og leverandørkjeder står overfor. Disse er knyttet til forsyningsforstyrrelser, til vedlikehold av utstyr og til å holde produksjonskostnadene nede. Digitaliseringen kan gjøre offshoreindustrien sikrere, smartere og raskere når det gjelder alt fra å redusere produksjonskostnadene, effektivisere driften ved å gjøre utstyret sikrere, redusere vedlikeholdsbehovet samt redusere avfallet og den ikke-produktive tiden.

Innkjøpssektoren sakker imidlertid dessverre akterut når det gjelder å utnytte potensialet som ligger i digitaliseringen. Til tross for at selskapene vi snakket med på Offshore Europe, og selskapene i nettverkene våre, viser stor interesse, står innkjøperne ofte overfor hindringer som manglende budsjettmidler og problemer med aldrende, gamle systemer. Takket være vår tverrsektorielle ekspertise kan vi tilby innsikt som vi har hentet fra hele verden og fra ulike industrielle tilnærminger til leverandørkjedestyring.

Hvis det er én ting som kom frem på Offshore Europe 2019, er det at offshoreindustrien går gjennom store endringer. Innkjøperne og leverandører er ute etter å tilpasse seg måten de samarbeider på for å møte utfordringene knyttet til bærekraft og forsyningsforstyrrelser. Vi har produktene og tjenestene som ikke bare kan hjelpe organisasjonene med å styre endringene på en effektiv måte, men også skape mer produktive og gjennomsiktige leverandørkjeder i prosessen.

Les mer om tjenestene og nettverkene i dag.

← Artikkel