Kontaktskjema
Den enkle måten å skape varig tillit på: Achilles’ revisjoner og vurderinger

Artikkel, Artikkel

Den enkle måten å skape varig tillit på: Achilles’ revisjoner og vurderinger

For leverandører kan prosessen med å dokumentere kvalifikasjoner og kapasitet overfor nye, potensielle innkjøpere virke som en endeløs strøm av anbudsskjema og presentasjonsmøter. Etter vår mening er dette ensbetydende med mye bortkastet arbeid som kunne ha kommet bedre til nytte andre steder.

Vi utfører våre egne revisjoner og vurderinger og validerer leverandørenes kvalifikasjoner, kapasitet og om de etterlever regler og lover. Deretter gjør vi disse opplysningene tilgjengelige for relevante innkjøpere med Achilles’ godkjenningsstempel. Revisjonsteamet, som jobber i tolv land, utfører over 6000 revisjoner og vurderinger i året og hjelper innkjøperne med å få et konkurransefortrinn og tilføre virksomheten verdi.

Revisjonene og vurderingene er en viktig del av måten vi fører innkjøpere og leverandører sammen på. Ved å gjøre leverandørenes opplysninger tilgjengelige for alle relevante, potensielle innkjøpere gjør vi det enkelt å bygge tillit og troverdighet.

De gode nyhetene er at prosessen er enkel for leverandørene også.

Våre revisjoner

Innkjøperne i nettverkene våre beskriver hvilke leverandører de ønsker å se ytterligere kvalifikasjoner for, basert på deres egen risikovurdering av sektoren. Etter å ha vært gjenstand for en revisjon tildeles leverandørene statusen «Revidert», som viser at de oppfyller spesifikke krav til etterlevelse.

Revisjonen er en fysisk bekreftelse på at et selskaps leverandørspørreskjema er validert. Revisorene våre går gjennom de dokumenterte retningslinjene og prosessene som leverandørene har oppgitt, og kontrollerer at de følger disse.

Revisjonene vektlegger følgende områder:

  • samfunnsansvar
  • bærekraft
  • helse, miljø og sikkerhet
  • karbonutslipp
  • fabrikkvurdering
  • kvalitet
  • forretningskontinuitet
  • menneskelige ressurser

Revisjonene våre gjenspeiler bransjekravene, inkludert standarder, beste praksis og landspesifikke lover.

Fordelene

Revisjoner og vurderinger er fordelaktige både for innkjøpere og leverandører.

Innkjøpere får enkel tilgang til pålitelige leverandørdata, de kan diskutere og bli enige om korrigerende tiltak, spore trender innenfor revisjonsresultater og i siste instans heve standardene. I UVDB-nettverket er tallet på dødsulykker blant leverandørene som vi har revidert, lavere enn det tilsvarende tallet for det standardiserte gjennomsnittet i Storbritannia. De reviderte selskapene har 25 % mindre tapt arbeidstid og 20 % færre dødsulykker enn dem som ikke er revidert.

Achilles JQS-systemet er det ledende kvalifiseringssystemet i den nordiske olje- og gassindustrien. Vi hjelper innkjøpermedlemmene med å holde seg informert om leverandørbasen og håndtere utfordringene i et dynamisk og sammensatt miljø på en effektiv måte. Ved hjelp av revisjonene kan leverandørene vise potensielle innkjøpere at de etterlever lover og regler, mens innkjøperne kan forsikre seg om at de samarbeider med de rette selskapene. Av de reviderte selskapene har for eksempel 90 % spesiell opplæring i risikohåndtering, sammenlignet med 60 % blant de ikke-reviderte selskapene.

De reviderte leverandørene kan sørge for at de positive revisjonsresultatene deres gjøres tilgjengelig for et helt nettverk eller en bestemt innkjøper. Revisjonene våre er kjent som en transparent og strukturert prosess som hjelper leverandørene med å få informasjonen sin ut, slik at de får et konkurransefortrinn.

Objektiv ekspertise: Vårt løfte til deg

Hver revisjon gjennomføres av en av våre ledende revisorer. Alle revisorene er utdannet og godkjent av International Register of Certified Auditors eller en tilsvarende organisasjon. Revisorene er også underlagt uavhengig lisensiering. De må bestå Achilles’ egne eksamener som vurderer kjernekompetansen deres.

For å opprettholde standardene må hver revisor gjennomføre nettverksspesifikk opplæring og hele tiden utvikle seg faglig. Leverandørene kan være trygge på at de blir revidert av eksperter som har forståelse for og kunnskap om feltet deres.

Vi sikrer også objektiviteten. Revisjonene og vurderingene våre er rettferdige. Alle leverandører i Achilles stiller på like fot, uansett størrelse.

← Artikkel