Ta kontakt
Anskaffelsespraksisens utvikling gjennom årene

Artikkel

Anskaffelsespraksisens utvikling gjennom årene

En av de tidligste nedtegnelsene av internasjonal handel er dokumentasjonen av handelsforbindelsene mellom antikkens Hellas og Kina for over 3000 år siden. Dokumentasjonen gir oss de tidligste eksemplene på anskaffelses- og leverandørkjedestrategier.

Anskaffelsenes historie er utforsket i en utredning fra Global Public Procurement, som både ser på praksisens begynnelse og på hvordan bransjen i årenes løp utviklet seg til å bli en egen profesjon.

Men hva har vært de viktigste punktene i anskaffelsenes historie, og hvordan har anskaffelsespraksisen utviklet seg gjennom årene?

Anskaffelsenes rolle i historien

Konseptet «anskaffelser» har alltid eksistert. Kanskje ikke på den samme regulerte måten som i dag, men mennesker og virksomheter har alltid hatt behov for å kjøpe varer, materialer og arbeidskraft for å fullføre prosjekter.

Tenk på Roma – byen ble ikke bygget på en dag, og den ble definitivt ikke bygget uten effektive leverandører. Det var det samme med pyramidene – en eller annen form for anskaffelsesstrategi må ha vært nødvendig som en del av det store byggeprosjektets leverandørkjede.

Denne anskaffelsespraksisen var sannsynligvis mye enklere, mer korrupt og omfattet dessuten slaveri, men resultatet av arbeidet kan vi se den dag i dag – et tegn på at sterke leverandørkjeder var en realitet selv tusenvis av år før den moderne teknologien.

Senere tok Charles Babbage i 1832 opp behovet for å introdusere en såkalt materialmann i gruveindustrien i boken «On the Economy of Machinery and Manufactures». Han sa at materialmannen burde være en som velger, kjøper og sporer varene som brukes i et prosjekt – i hovedsak det som tilsvarer dagens anskaffelsessjef.

Hvordan har anskaffelsespraksisen endret seg?

Vi hadde trengt en hel dag hvis vi skulle gå gjennom hver eneste endring som har funnet sted i anskaffelsenes verden det siste millenniet. Derfor har vi valgt å trekke frem tre av de viktigste endringene nedenfor.

  1. En mer strategisk tilnærming til leverandørkjedestyring Charles Babbage hadde helt rett da han i 1832 mente at det var behov for en materialmann, men leverandørkjedestyringen har blitt mye mer strukturert i årenes løp. I dag må vi ha en strategi for å holde risikoen i leverandørkjeden på et minimum, ikke minst siden leverandørkjeden spiller en mye større rolle i organisasjonenes daglige drift. Dette betyr at synligheten i leverandørkjeden er avgjørende, ikke bare internt, men også overfor kundene og for å forebygge omdømmeskade. Dette ble spesielt tydelig i kjølvannet av en av de mest omtalte katastrofene som noensinne har rammet en leverandørkjede, nemlig hestekjøttskandalen i 2013.
  2. Den teknologiske utviklingen Teknologien har selvfølgelig bidratt til å endre anskaffelsespraksisens karakter. Den har gitt oss alt fra nye måter å administrere leverandørdata på til metoder som gjør det mulig for innkjøpere å finne leverandørinformasjon gjennom verktøy som Achilles’ prekvalifiseringsskjema. I dag er det ikke mulig å reversere endringene disse løsningene har ført med seg. Riktignok fikk ikke den digitale teknologien noen betydning for anskaffelsespraksisen før for rundt 50 år siden, men den har ført til noen av de viktigste endringene noensinne.
  3. Avskaffelse av det moderne slaveriet Selv om dette er en nyere utvikling enn de andre – loven Modern Slavery Act ble ikke innført i Storbritannia før i 2015 – er dette et viktig skritt i styringen av fremtidens leverandører. Slaveriet har eksistert i leverandørkjeden helt siden oldtiden, og selv om det ble avskaffet på 1800-tallet, er det fortsatt en realitet i enkelte deler av verden. Etter at den nye loven ble innført, kan innkjøpere bli ilagt store bøter hvis ledd i leverandørkjeden viser seg å utnytte moderne slaver – noe som kan påføre organisasjonens økonomi, omdømme og rettslige handleevne varig skade.

Hva er neste skritt innenfor anskaffelsesprosessen, og hvordan kan Achilles hjelpe?

Hva vil fremtiden bringe når det gjelder anskaffelsesprosessen?

De siste par årene har vi opplevd noen av de bratteste læringskurvene når det gjelder leverandørkjedestyring. Grunnlaget for konseptet ble etablert helt tilbake i oldtiden, men i en verden som blir stadig mer digital og synlig, har innkjøpere fortsatt en vei å gå før anskaffelsesstrategiene er perfekte.

I Achilles forstår vi at ingen er perfekte, men vi har utviklet løsninger som kan hjelpe innkjøperne på veien.

Modellen med skybaserte fellesskap gjør det enklere for innkjøpere og leverandører å samarbeide. I tillegg øker den synligheten i leverandørkjeden og lar innkjøpsteamene treffe mer velinformerte avgjørelser om leverandørene de vil samarbeide med. Dermed kan de holde risikoen for virksomheten på et minimum.

Med Achilles’ kartlegging av leverandørkjeden kan dessuten innkjøpere i alle bransjer undersøke hvert eneste ledd i leverandørkjeden og finne ut nøyaktig hvem leverandørene er, hvor i verden de er basert, og hvilke risikofaktorer som kan påvirke dem.

Etter hvert som leverandørkjedene utvikler seg videre i årene fremover og ny teknologi gjør seg gjeldende, vil nok morgendagens innkjøpsavdelinger atter være ugjenkjennelige fra dagens avdelinger – men de vil fortsatt være fundert på de grunnleggende prinsippene som første gang ble skissert for tusenvis av år siden.

← Artikkel