Kontaktskjema
Veien mot energitransformasjon

Artikkel, Artikkel

Veien mot energitransformasjon

Slik kan industrien innenfor fornybar energi og tradisjonell kraftforsyning hente lærdom fra hverandre

Den fornybare industrien har opplevd rekordstore investeringsnivåer de siste årene. I kraftforsyningssektoren har klimaendring og kappløpet for å erstatte fossilt brennstoff satt alternativ energi høyt på agendaen både hos regjeringer og blant investorer. Nedstengningstiltakene som ble iverksatt i løpet av covid-19, har redusert energibehovet betydelig, noe som har ført til at nettoperatører velger de reneste og billigste forsyningskildene. Denne plutselige endringen førte til en rask økning i bruk av fornybare energikilder (hovedsakelig vind- og solenergi), som nådde rekordnivåer av kraftandelen i mange land. I løpet av mindre enn ti uker har USA har økt sitt forbruk av fornybar energi med nesten 40 % og India med 45 %. Europeiske land som Italia, Tyskland og Spania har også satt nye rekorder for ulike typer fornybar energi.

De hurtige endringsprosessene og størrelsen på veksten av den fornybare sektoren skaper utfordringer for operatørene. Utfordringene er knyttet til manglende erfaring eller ferdigheter knyttet til håndtering av  stadig mer komplekse fornybare prosjekter som kreves for å få videre vekst i sektoren. Sektoren er i behov av økt styringskapasitet for leverandørkjeden for å frigjøre hele potensialet for fornybare muligheter.

Den raske veksten i sektoren fører til flere konkrete utfordringer, spesielt for små og nye aktører på markedet. Etter hvert som disse bedriftene i økende grad begynner å håndtere storskalaprosjekter og komplekse leverandørkjeder, kan tilgang på innsikt fra kraftforsyningssektoren være en verdifull ressurs. På samme måte kan innsikten fra den fornybare sektoren om bruk av teknologi for å drive nyskaping benyttes i mer etablerte sektorer.

Til slutt vil samarbeidet og kunnskapsdelingen mellom sektorer spille en viktig rolle i energitransformasjon og være med på å begrense den negative påvirkningen fra klimaendringene.

Styring av storskalaprosjekter

Bransjen for fornybar energi er inne i en periode med stor vekst. Den økte etterspørselen drives av elektrisitet som preferanse fremfor andre energikilder, de uttrykte målene for lave karbonutslipp definert i klimaavtalen i Paris, og FNs mål for bærekraftig utvikling.

Men global investering i fornybar energi har gått ned etter at den nådde en topp i 2017. Denne nedgangen skyldes at det etter ekspansjon har blitt betydelige reduksjoner i kostnader for vind- og solenergi i EU, India, Vietnam, Kina og USA, men den forverres av kapasitetsproblemer som kun kan løses gjennom mer investering.

Innen kraftforsyningssektoren finnes det mye erfaring i skalering og rask håndtering av kapasitetsproblemer. Dette kan være svært nyttig informasjon for operatører innen fornybar energi som slik at de kan utvikle driften og gjøre deler av den mer profesjonell.

Det å heve standarden for helse og sikkerhet på nye fornybare prosjekter er et annet område der innsikt fra kraftforsyningssektoren kan tilføre verdi knyttet til ansatte i utfordrende miljøer.

Bedrifter kan redusere driftsrisikoer i hele livssyklusen til et prosjekt gjennom effektiv styring av helse og sikkerhet. Det å utnytte nye tekniske løsninger for å redusere den påkrevde vedlikeholdsmengden eller redusere tiden arbeidere bruker i potensielt farlige situasjoner, kan bidra til å legge grunnlaget for fremtidig vekst.

Logistikk i leverandørkjeden er viktig for å oppnå den globale oversikten som er nødvendig for å sikre kontrakter, redusere transittider, forutse flaskehalser og øke ressursutnyttelse. Kraftforsyningsbedrifter har prioritert disse områdene i flere tiår, og disse erfaringen kan man nyttiggjøre seg av innen fornybar energi.

Betydningen av digitalisering

Den konvensjonelle kraftforsyningssektoren står nå overfor en utfordrende fremtid. Dette til tross for betydelige investeringer i nettinfrastrukturen, for eksempel 40–50 millioner norske kroner av Statnett i det norske overføringsnettet. Myndighetslovgivning, interessentkrav og forbrukerforventninger reduserer fortjenesten og øker behovet for å forbedre effektiviteten.

En viktig funksjon i den fornybare sektoren er utbredelsen av mindre, mer effektive og digitaliserte bedrifter. Disse operatørene har mye kompetanse som større kraftforsyningsbedrifter kan lære av. Her kan de hente kunnskap om hvordan man kan ta i bruk nyskapende teknologi og forbedre bedriftens ytelse og effektivitet.

En annen utfordring større bedrifter står ovenfor når de prøver å digitalisere driften, er manglende ferdigheter og kulturelle barrierer som kan hindre bruk av nye løsninger. Kraftforsyningsbedrifter bør se til fornybar energi for å få kunnskap til å opprette strategier for store data, utføre analyser samt bygge opp interne ferdigheter og kapasitet.

Digitalisering spiller en viktig rolle i den kontinuerlige veksten av vindenergi ved å understøtte driftseffektivitet, beslutningstaking og sørge for lavere driftskostnader. Et eksempel på dette er bruken av vindfarmdata til å forutse feil og igangsette vedlikeholdsplanlegging. Dette bidrar til å sikre at operatører reduserer forbruket og opplever mindre nedetid. Bransjen må lære å tenke nytt for å møte utfordringene og mulighetene knyttet til tilgang og deling av data. Løsningene fra dette kan hjelpe en rekke bransjer med å forbedre ytelsen.

Dele kunnskap, heve standarder

Vi mener at samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike sektorer bidrar til å heve standardene for hver enkelt bransje. Kompetanse og ekspertise som kan hjelpe bedrifter med å drive på en mer effektiv og bærekraftig måte, bør deles.

Overgangen til en fremtid med redusert karbonutslipp krever arbeid for å nå felles mål og sørge for at hver bedrift som er involvert i en leverandørkjede, setter seg høye mål. Det er det nettverkene våre handler om: å hjelpe innkjøpere med å opprette sterkere leverandørkjeder med bedret ytelse. Etter hvert som kraftforsyningsbedrifter begynner å utforske fornybare muligheter, blir denne typen samarbeid viktigere enn noensinne.

Kontakt oss i dag for å se hvordan nettverkene våre kan fremme kompetanseheving, kunnskapsdeling og samarbeid mellom sektorer.

← Artikkel