Kontaktskjema
COVID-19 – Slik beskytter du din leverandørkjede

Artikkel, Artikkel

COVID-19 – Slik beskytter du din leverandørkjede

FAKTA

  • Over 3800 leverandører i Achilles-nettverket vil få økonomiske utfordringer dersom COVID-19-krisen varer i mer enn 6 måneder

  • Det er over 200 Achilles produkt- og tjenestekoder der mer enn 30% av leverandørbasen kan oppleve økonomisk utfordringer

  • Over 50% av leverandørene i Achilles-nettverket er enkeltmanssforetak eller små bedrifter

  • Kontantstrømmen er avgjørende: Ved å betale fakturaer snarest mulig sikres og opprettholdes leverandørskjedens livsgrunnlag

Vi lever uten tvil i en helt unik tid og bedrifter møter nye store utfordringer i sitt daglige virke. Å holde driften i gang er prioritet nummer en for mange virksomheter, og det kreves fleksibilitet hos leverandørskjedene for å imøtekomme de dramatiske endringene i etterspørsel og arbeidsforhold. Hos Achilles er vi opptatt av å hjelpe våre kunder med å orientere seg i disse vanskelige markedsforholdene. I de regionene som er mest påvirket av COVID-19-infeksjoner, opprettholder Achilles et stort nettverk av pre-kvalifiserte leverandører. Det er vår oppgave å sikre at vi effektivt kobler innkjøpere og leverandører sammen for å sikre kontinuitet der det er mulig. Vi er her for å hjelpe innkjøpere i vårt nettverk med å identifisere mulige forsyningsalternativer og for å støtte leverandørkjeder ved å knytte organisasjoner sammen og sikre virksomheten i usikre tider.

I vår kundebase har vi sett betydelige endringer allerede i mange sektorer. Aktivitetsnivået innen Bygg og Anlegg varierer mye fra land til land og påvirkes også av landenes individuelle politiske styring. Olje- og gassektoren påvirkes også av markedskonsekvensene av COVID-19. Nedgangen i oljepriser og begrenset tilgang på kapital har økt presset i bransjen. Transportsektoren har blitt dramatisk påvirket, med kanselleringer innen både fly og jernbanetjenester. Det er også betydelige restriksjoner knyttet til transport av ikke-essensielle varer. Vi i Achilles jobber tett med innkjøpere og leverandører i våre nettverk for å opprettholde leverandørnettverkene i størst mulig grad.
Vi har utført en grundig analyse av Achilles leverandørnettverk, på tvers av sektorene, og utifra diverse kriterier. Gjennom disse analysene har vi identifisert produkter og tjenester som har høy risiko for leveranse utfordringer dersom krisen fortsetter i mer enn 6 måneder. I dette innlegget ønsker vi å redegjøre for hva analysene forteller oss og vi vil gi anbefalinger i forhold til hvordan vi proaktivt kan håndtere denne risikoen.

Vi har rangert innvirkningen på hvert land etter antall tilfeller i forhold til befolkningen og de tiltakene som regjeringen har satt i gang for å begrense de negative konsekvensene. I disse landene har vi sett på leverandører som har et nåværende nivå på under 1, noe som betyr at de har høyere risiko for mislighold dersom inntektene reduseres. Gjennom vår analyse har vi identifisert en rekke produkter og tjenester som er kritiske for en stor andel leverandører. Her er noen eksempler:

Produkt og / eller tjenester  Leverandører % i økonomisk risiko
Generators for Power Stations 266 50%
Energy Plants: Installation & Operation 205 33%
Reactor Core Services 24 50%
Rolling Stock Repair and Maintenance 5 60%
Waste and Recycling 368 33%
Hazardous Material Handling 426 30%

 

Mange innkjøpere tar nå grep for å sikre kontinuitet i tilbudet knyttet til høyrisikoprodukter og tjenester. Det som er et fremtredende tema når vi snakker med kundene, er kontantstrøm. Leverandører er bekymret for at de ikke vil ha nok kapital til å komme seg gjennom denne krisen. Mange innkjøpsorganisasjoner jobber hardt for å identifisere de kritiske sonene i sine leverandørkjeder og utarbeider planer for å møte disse utfordringene. Mange av disse planene fokuserer på hvordan leverandører skal overleve krisen økonomisk. Noen planer er fokusert på å sikre tilgang til passende personlig verneutstyr for ansatte og entreprenører. Vi hjelper våre kunder med å identifisere risikofylte områder og samarbeider effektivt med leverandører for å håndtere risikoen.

Figur 1: Fargekart over Coronavirus (COVID-19) -forholdet mellom infeksjoner og befolkningen generelt, med antall registrerte Achilles-leverandører pr region.

Administrere en fleksibel leverandørkjede: Dette trenger du å vite

I følge en fersk Deloitte-studie Deloitte study, beskrev de denne typer selskaper som de best forberedte på å møte dagens utfordringer: “… har bygget sterke relasjoner med viktige leverandører og har implementert systemer for å gi synlighet i det utvidede leverandørnettverket for bedre å kunne sette seg inn i deres risiko og kunne utføre spesifikke handlinger basert på deres prioriteringer. ”

Vi kan hjelpe deg med tilgang til et nettverk av kvalitetssikrede leverandører som kan tilby viktige produkter og tjenester til kritisk infrastruktur og produsentforsyningskjeder. Vi er her for å hjelpe deg med å identifisere flere leveringskilder i vårt utvalg av globale innkjøpsordninger som representerer Gruvedrift, Olje- og gassutvinning, Energi, Bygg og Anlegg, Transport, produksjon og forbruksvarer.

Det første trinnet i å styre en fleksibel leverandørkjede er å identifisere kjerneområder.

  1. Gå igjennom det sammen: Vær proaktivt i forhold til leverandører som kan være på utsatt dersom krisen fortsetter i mer enn 3-6 måneder og gjennomfør tiltak som kan støtte disse gjennom krisen.
  2. Forstå risiko: Identifiser og analyser kilder til risiko for leverandørkjeden og oppretthold passende retningslinjer knyttet til lavere produskjon, forsinkelser eller andre forstyrrelser i leverandørkjeden som med stor sansynlighet vil oppstå under krisen.
  3. Identifiser alternative leverandørløsninger: Ettersom noen leverandører vil bli mer berørt enn andre, er det viktig at du har identifisert alternative leverandørmuligheter som raskt kan være et supplement dersom dine eksisterende leverandører ikke er i stand til å levere. Å være proaktiv på dette området er et viktig tiltak for å gjøre seg mindre sårbar i forhold til utfordringer som kan komme.

Gå igjennom det sammen

Som tidligere nevnt har vi identifisert over 3800 leverandører i vårt globale nettverk som har høy risiko for å få økonomiske utfordringer på grunn av COVID-19. Disse leverandørene har sin base i de mest utsatte områdene og har en likviditetsgrad på under 1, noe som betyr at mange raskt vil få utfordringer knyttet til kontantstrøm dersom inntektene blir vesentlig redusert over en periode på 6 måneder eller lenger.

I tillegg er mange av leverandørene i Achilles-nettverket små og mellomstore bedrifter. Faktisk er circa 56% av Achilles-registrerte leverandører i de mest utsatte områdene enmannsforetak eller småbedrifter. Mange av disse leverandørene vil trenge ekstra hjelp for å komme seg gjennom en slik type krise. Mer enn 4000 leverandører i Achilles-nettverket leverer bare ett produkt eller en tjeneste og er spesielt utsatt ved en lockdown eller dersom etterspørselen reduseres. Det er viktig at innkjøpsorganisasjoner som er avhengige av disse leverandørene, finner måter å samarbeide på som bidrar til å hjelpe disse små foretakene eller nisjeleverandørene gjennom krisen.

Det er helt avgjørende at innkjøpere i disse vanskelige tider holder aktiviteten oppe, slik at penger tilføres forsyningskjeden. Det kan virke selvmotsigende, men det verste innkjøpsorganisasjoner kan gjøre nå er å begrense kontantstrømmen, da dette vil legge unødig press på leverandørkjedene. Det enkleste alternativet er å tilpasse betalingsbetingelser for å sikre leverandørenes kontantstrøm slik at de klarer å komme seg gjennom denne krisen.
Tiltak som dette kan rettes mot leverandører som har de største økonomiske utfordringene, eller mot produkt- og tjenestekategorier som er mer påvirket enn andre. I tillegg beholder mange organisasjoner 5% av kontraktsverdien frem til ferdigstillelse. Innkjøpsorganisasjoner bør vurdere slike tiltak i denne usikre tiden for å sikre tilstrekkelig kontantstrøm til leverandører. Alternative kontrakt- eller betalingsordninger, kontanttilførsel basert på fremtidig levering eller anskaffelse kan være type verktøy man kan benyttes dersom viktige leverandører i din leverandørkjede er økonomisk utsatt.

Figur 2: Hos leverandører med høy risioko i Storbritannia, som leverer til Industri sektoren

Vi i Achilles har opp igjennom historien vist at vi kan samarbeide med våre kunder for å håndtere kriser i leverandørkjeden. I 1998 ble olje- og gass sektoren rystet hardt av et drastisk fall i oljeprisen. Vi støttet våre kunder gjennom denne krisen ved å samarbeide med oljeselskapene og deres leverandører. Den dramatisk lave oljeprisen – under $ 10 / fat – hadde stor innvirkning på industrien. Bokstavelig talt gikk en «generasjon fagfolk i oljeindustrien» tapt i turbulensen dette skapte. For å beskytte industrien var det viktig å opprettholde så mye som mulig av kompetansen og kapasiteten til denne sektoren. Vi visste at det etter krisen ville være sterk etterspørsel etter denne kompetansen igjen. Vi påtok oss en aktiv rolle i forhold til å håndtere relasjoner for å støtte dette gjennom hele krisen. Vi sørget for den nødvendige informasjonsflyten mellom innkjøpsorganisasjoner og viktige leverandører. I mange tilfeller var vi i daglig kontakt med leverandører og hjalp til med å øke bevisstheten om forretningskritiske problemer for bransjen. Mens antall leverandører ble redusert ganske betydelig over en periode, forble 75% av leverandørene oppdatert og kvalifisert i Achilles-databasen og dermed opprettholdt oljeselskapene et godt utvalg av leverandører som var tilgjengelig når krisen var over.

Forstå risikoen

Informasjonen vi innehenter knyttet til leverandørenes forretningsdrift kan gi deg viktig informasjon om hvilke prosedyrer leverandørene har implementert for å håndtere krisetider. Ofte er det en rekke faktorer som avgjør om en leverandør er kritisk: anskaffelsesutgifter hos denne leverandøren, tilgangen til alternative leverandører, samt risiko danner i de fleste tilfeller grunnlaget for å vurdere om tap av en leverandør er kritisk. Vi har lang erfaring med å samarbeide med innkjøpsorganisasjoner for å forme leverandørbasen og tilpasse nivået av sikkerhet for hver leverandør, avhengig av mengden risiko som leverandør utgjør i leverandørkjeden.

Dersom vi ser på Bygg og Anleggsbransjen klassifiserer mange innkjøpsorganisasjoner risiko basert på typen tjeneste en leverandør gir. Skal for eksempel en leverandør levere en tjeneste hvor de skal jobbe i høyden, eller de må ankomme byggeplassen for å installere et produkt, kan denne leverandøren klassifiseres som «høy» risiko. Dersom disse leverandørene arbeider i geografiske områder som er spesielt berørt av COVID-19, vil disse mest sansynlig nå også bli påvirket av restriksjoner knyttet til smittefare. I tillegg står mange organisasjoner overfor utfordringer med å sikre passende verneutstyr for ansatte og entreprenører, noe som fører til at man må ta en rekke avgjørelser knyttet til dette på arbeidsplassen. Alt dette medfører ytterlige risiko for leverandørkjeden. Det er viktig at organisasjoner har klare rettningslinjer som skisserer hvordan sikkerhetsproblemer skal håndteres i møte med mangel på verneutstyr eller annet sikkerhetsutstyr.

Alternative forsyningskilder

Vi har et nettverk på over 175 000 leverandører som raskt kan mobilisere for å etterkomme dine ønsker. Våre team jobber jevnlig med innkjøpere for å identifisere flere muligheter til sikret forsyning som du kan benytte deg av, dersom eksisterende leverandører ikke har kapasitet og leveransser blir forsinket. På denne måten kan vi tilby innkjøpere et godt nettverk med alternative leverandørmuligheter. Vi tilbyr også en rekke online arrangementer som bringer innkjøperne og leverandører sammen, samt nettverksmateriell.

Som et tilsvar på COVID-19-krisen, utfører vi omfattende analyser av vårt leverandørnettverk. Vi har via disse analysene funnet ut, at av de over 10.000 produktene og tjenestene våre leverandører tilbyr, kan 95% av dem hentes fra leverandører lokalisert i alternative deler av verden.

Det er visse produkter og tjenester vi forventer vil bli påvirket i større grad og derfor blir mindre tilgjengelig. Dette inkluderer produkter og tjenester som tilbys innenfor et begrenset geografisk område; en konsentrasjon av leverandører i områder som er sterkt påvirket av COVID-19-infeksjoner; og en høy andel leverandører med lav likviditetsgrad.2.

Ser vi på produkt- og servicekoder på denne måten, finner vi over 200 produkter og tjenester hvor det er høy risiko for at leverandøren kan oppleve insolvens. Dette kan igjen påvirke tilgangen til disse produktene og tjenestene. Du finner et sammendrag i tabellen under. For disse produktene/tjenestene har mer enn 30% av leverandørene som leverer dem til COVID-19-påvirkede områder, en likviditetsgrad som er < 1.

Table 2: Product Category Risk


Leverandører registrert med Achilles % av leverandørene som er påvirket
Automobiles 60 45%
Education Services 21 37%
Energy Plant Installation & Operation Services 205 33%
Equipment & Parts 1242 53%
Facilities 3 33%
Food & Beverage 102 44%
General Construction 10 42%
Other Services 1177 51%
Professional Services 776 48%
Raw Materials 52 51%
Security Services 3 33%
Technical Services 3084 49%
Warehousing & Storage 29 55%
Waste Management 368 33%

Merk: Kolonnen “Registered” representerer antall leverandører som er registrert hos Achilles, med base i land som er betydelig påvirket av COVID-19. Andelen av leverandørene som sansynligvis er påvirket, er prosentandelen av det totale antallet som har et nåværende forhold på mindre enn 1 i de siste tallene som ble oppgitt til Achilles.

Dette betyr at dersom den kommersielle effekten av COVID-19 vedvarer i mer enn noen få uker, vil en høy andel av leverandørene som leverer disse produktene og tjenestene komme til å oppleve økonomiske utfordringer. Dersom bedriften din er svært avhengig av noen av disse produktene/tjenestene, anbefaler vi derfor å sikre tilgangen via alternative leverandører.

Konklusjon og anbefalinger

Det vil uten tvil være en rekke ting vi kan lære av denne krisen. Mange spår at det vil markere et skifte i måten arbeidsgivere tenker å jobbe eksternt og at det blir en forandring i måten vi leverer varer og tjenester på. Hos Achilles er vi veldig klar over at vi etter hver leverandørkjedekrise ser en økende etterspørsel etter prosjekter knyttet til «Leverandørkjede synlighet». Enten det er å identifisere kritiske knutepunkter i leverandørkjeden eller identifisere alternative leverandørkilder, er det alltid det beste om man kan være i forkant når det gjelder denne type kartlegging. De fleste kartleggingsløsninger for leverandørkjeden tar for lang tid å bli implementert under en krise, men er sterkt nødvendig når kriser oppstår. Dette er et godt tidspunkt å tenke igjennom hvordan du styrer synlighet i leverandørkjeden – for kritiske nivå 1-leverandører og så videre. Vi er her for å bistå deg med disse prosjektene, og kundeteamene våre er godt forberedt og kan hjelpe deg med å finne løsninger i denne prosessen og har kompetansen til å kunne vurdere og å kartlegge din leverandørkjede.

Som vi har skissert her, anbefaler vi følgende for innkjøpsorganisasjoner:

  1. Arbeid tett med leverandører for å holde kontantstrømmen flytende og oppretthold driften så langt dette er mulig.
  2. Identifiser risiko og ha gode retningslinjer for å håndtere den effektivt.
  3. Etabler alternative leverandørkilder, utvid ditt utvalg av leverandører.

Vi har en rekke unike løsninger som hjelper deg med å oppnå synlighet i leverandørkjedene dine, og vi kan historiks sett vise til gode resultater knyttet til håndtering av forskjellige type kriser. Vi oppdaterer fortløpende vårt COVID-19 nettsted, hvor du kan finne nyttig informasjon og nyttige ressurser. Vi i Achilles er her for å hjelpe deg med å tilpasse ditt selskap til å anvende anbefalingene som er beskrevet i dette innlegget.

← Artikkel