Article

Et innblikk i IMO’s strategi for reduksjon av klimagassutslipp

Ved avslutningen av London International Shipping Week og etter MEPC80, snakket vi med vår nyeste ambassadør, Peter Schellenberger fra Novomaxis. Han delte sine synspunkter knyttet til IMO-strategien for reduksjon av klimagassutslipp fra skip i 2023, og hva dette vil bety for skipsfarten.

I juli vedtok Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) en strategi for å begrense utslipp av klimagasser (GHG) innen skipsfartsindustrien. De fleste som leser denne bloggen og som har vært involvert i skipsfart de siste årene, er godt kjent med IMO’s mål. Målet er å redusere karbondioksidutslippene per transportarbeid med 40% innen 2030, og å redusere absolutte utslipp til netto null innen 2050 eller så nært som mulig. IMO har også fastsatt delmål for å redusere absolutte utslipp med 30% innen 2030 og 80% innen 2040.

Det er ingen tvil om at disse målsetningene er svært viktige. Ifølge Horizon, EUs tidsskrift for forskning og innovasjon, står den globale maritime sektoren for 3% av de globale utslippene, men uten tiltak kunne den vært ansvarlig for 10-13%. Derfor er det avgjørende at regulatorer i alle bransjer fastsetter standarder og driver denne nødvendige endringen.

IMO’s strategi for å nå sine mål for klimagassutslipp inneholder kortsiktige, mellomlange og langsiktige strategier på et høyt nivå. Kortsiktige strategier ble utarbeidet av komiteen mellom 2018-2023 og tar sikte på å håndtere luftforurensning og mål for energieffektivitet i samsvar med MARPOL-bilag VI-reglene. Disse målene skal oppfylles innen 1. januar 2026. Langsiktige mål vil bli utviklet som en del av gjennomgangen av strategien i 2028, for å adressere målsettinger etter 2030. Mens mellomlange strategier fortsatt er under utvikling og vil bli fullført basert på visse kriterier. Disse tiltakene vil omfatte to hovedelementer:

1. Et teknisk element, som involverer målorienterte standarder for marint drivstoff som regulerer gradvis reduksjon av klimagassintensive maritime drivstoff.

2. Et økonomisk element basert på en mekanisme for prising av maritime klimagassutslipp.

Et av nøkkelpunktene i strategien fremhever De forente nasjoners og IMO’s forpliktelse til å oppnå en rettferdig overgang. Dette innebærer å sikre at industrien tar ansvar for faktiske utslippsreduksjoner i stedet for å flytte utslippene til andre deler av forsyningskjeden og samt sørge for at de sosiale utfordringer knyttet mot dette ikke blir oversett.

Peter Schellenberger fra Novamaxis ble Achilles ambassadør i august 2023.

 

Under intervjuet med Peter Schellenberger, delte han sine tanker om hvor viktig det er å ha en helhetlig tilnærming til IMO’s mål for klimagassutslipp. Han sa: «Smart KYC og ESG-rapportering kan hjelpe selskaper med å forbedre sine vurderinger, noe som også kan tiltrekke investeringer. Nøkkelen til fremtidig suksess er imidlertid den genuint forpliktende tilnærmingen til langsiktig bærekraft.’

Han fortsatte med å si: «Balansen mellom å forbedre vurderinger og sikre meningsfull endring er utfordrende. Det er stor forskjell på en organisasjon som bare ønsker å huke av ESG-rapporteringen for å fremstå som god, og en som forplikter seg til å gjøre bærekraftsmål og forbedringer til en del av sin identitet. Det er oppmuntrende å se at mange selskaper nå ser den faktiske nødvendigheten av å ha en reel ESG-politikk på plass og at ISO-sertifiseringer er fullt integrert i selskapenes retningslinjer og håndteres transparent.»‘

Når han kommenterte hvordan ESG-implementering kan fungere i skipssektoren, sa Peter: «Jeg vil anta at med ESG/KYC-relatert rapportering går vi gjennom en lignende prosess som vi gjorde med ISA for noen tiår siden, og det vil fortsatt ta litt tid for de ulike bransjene å definere sine behov og standardisere dem for trygg rapportering. Sannsynligvis vil skipsindustrien klare å regulere seg selv, eller lovgivning av en viss type må igangsettes. Den virkelige situasjonen i dag er at alle de ledende aktørene innen skipsfarten har ulike KYC- og ESG-rapporteringskrav, noe som tvinger tusenvis av leverandører til å håndtere den utfordrende oppgaven med manuell levering av nødvendig informasjon. Alt dette ville vært mye enklere dersom det fantes en felles plattform som fulgte avtalte standarder og inkluderte viktige funksjoner som sanksjons-kontroller og overholdelse av UNSDG.»

Når han ble spurt om hvorfor han valgte å jobbe med Achilles, svarte Peter: «Jeg har kjent til og samarbeidet med Achilles i mange år, og jeg vet at deres erfaring og sterke tilstedeværelse innen den mer regulerte offshoresektoren har kapasitet til å være en katalysator for slike utfordringer i den generelle maritime industrien, som stadig har økende krav til bærekraft.»

For å støtte det overordnede målet om en rettferdig overgang samtidig som klimamålene oppnås, ser vi nå en økende mengde direktiver på nasjonalt og regionalt nivå som tar sikte på å beskytte og forbedre menneskerettighetene i globale forsyningskjeder. Du kan lese mer om en etisk overgang til netto null og om den siste lovgivningen fra EU, Tyskland, Canada og Norge som kan påvirke rederier og operatører i andre artikler og hvitebøker fra Achilles.

Alt i alt representerer IMO’s mål og strategi for klimagassutslipp et viktig skritt fremover for å begrense utslippene i den internasjonale skipsfartssektoren. Den positive holdningen viser engasjementet for overgang fra klimagassintensive fossile brensler til en mer bærekraftig, langsiktig løsning som gagner alle interessenter.

Overgangen fra IMO til en kontinuerlig tilpasning til FNs klimapanel (IPCC) og den nyeste vitenskapen er en kritisk del av strategien. Det er viktig å fortsette å være en pådriver for teknologisk innovasjon, og bidra til endring i atferd og påvirkning på politikken der det er mulig. Dette fordi politikken ofte spiller en avgjørende rolle i å sikre at tiltak blir iverksatt.


Arrange to talk to an ESG expert

Fields marked with * are mandatory.

Learn more

Få flotte innsiktsartikler i innboksen din hver måned

Abonner