Kontaktskjema
Velvære i sentrum på arbeidsplassen (og i leverandørkjeden)

Rapport

Velvære i sentrum på arbeidsplassen (og i leverandørkjeden)

Arbeidsmiljøet har stor betydning for måten vi jobber på, og for helsen vår. Arbeidsgivere verden rundt legger stadig større vekt på at anleggene deres ikke bare skal være produktive og effektive, men også fremme en sunn og sikker arbeidspraksis. Blant selskapene i BuildingConfidence-nettverket setter for eksempel 56 % begrensninger på arbeidstiden. Velvære er ideen om at fornøyde og friske arbeidstakere er mer produktive. Et arbeidsmiljø som støtter den fysiske, mentale og emosjonelle helsen til arbeidstakerne, yter bedre.

Velvære kan fremmes gjennom måten anleggene er bygget på og måten de administreres og oppgraderes på. Men det kan også utgjøre en viktig del av leverandørkjedenes måte å jobbe på ved å sette standarder, forebygge ulykker og øke produktiviteten.

Sunn, sikker og produktiv
Å fremme velvære handler om å oppfylle de fysiske og ikke-fysiske behovene til medarbeiderne eller underleverandørene på en funksjonell måte. På et grunnleggende plan må du tilby komfort, god luftkvalitet, god belysning, tilstrekkelig varme og et høyt nivå av personlig sikkerhet. Hvis du ikke oppfyller disse grunnleggende behovene, risikerer du å bli offer for sykenærvær og arbeidsfravær.

Sykenærvær oppstår når en ansatt er fysisk til stede på jobb, men ute av stand til å yte det som forventes. Dette kan skyldes dårlig belysning eller ukomfortable arbeidsforhold, men det kan også være forårsaket av stress, uro eller en for stor arbeidsbelastning. I alle bransjene vi overvåker, har frekvensen på skader både blant ansatte og entreprenører falt de siste 35 årene i takt med at helse- og sikkerhetspraksisene har blitt bedre.

Effekten som folks mentale helse har på yteevnen deres, er et annet aspekt ved å fremme velvære. Kilder til naturlig lys kan gjøre kontormedarbeidere mer fornøyde, mens ansatte som jobber i potensielt farlige miljøer, kan bli mindre stresset dersom arbeidsgiveren fremmer og gir dem opplæring i helse og sikkerhet.

Fremme velvære
Velvære er et emne som berører nesten alle aspekter ved en virksomhet – fra stedet der medarbeiderne tilbringer tiden sin, til måten de faktisk utfører det daglige arbeidet på. Det er viktig å huske på at det ikke finnes én fast prosess som metodisk kan utføres og deretter krysses av når man vil fremme velvære. Det er snarere en pågående prosess med evaluering og utvikling.
Velvære i konstruksjonen
Å innlemme velvære i måten et bygg er konstruert på, betyr at man ikke bare må tenke på hvilke aktiviteter et bygg kan huse, men også på hvilken effekt bygget har på menneskene som jobber der.

Man kan for eksempel fremme velvære ved å passe på at det er nok naturlig lys og ren luft, og at det inneholder steder der de ansatte kan slappe av.

WELL Building Standard ble lansert i 2014, og målet med standarden er å gi folk som jobber i bygg- og anleggsselskaper og med fasilitetsstyring, ressursene de trenger for å fremme helsen til arbeidsstyrken og det bredere miljøet.

Fasilitetsstyring
Jobben til fasilitetsledere handler om mye mer enn å få rørene til å fungere. Den handler også om å følge med på hvordan arbeidstakerne har det, og om nødvendig finne ut hvor det er rom for forbedringer. Et viktig element ved velvære er å lytte til folk – du kan ikke påtvinge velvære ovenfra og ned.

Teknologi kan spille en viktig rolle i fasilitetsstyring. Sensorer som plasseres på kjeler og klimaanlegg, kan overvåke ytelsen og tilkalle den rette ingeniøren dersom det oppstår en feil, før arbeidsmiljøet blir ukomfortabelt. Automatiserte løsninger (datamaskinassistert fasilitetsstyring) kan også brukes til objektiv overvåking av besittelses- og aktivitetsdata i hele bygget, noe som betyr at rom og områder som brukes lite, ikke vil stå tomme lenge.

Leverandørkjeden
Å sikre at anleggene du driver, er sikre og fremmer velvære er én ting, men selskapet jobber ikke i isolasjon. Som del av en leverandørkjede kan valgene du tar når det gjelder helse, velvære og sikkerhet, ha langtrekkende effekter. Arbeidsulykker som kunne ha vært unngått, kan skape frustrerende forsinkelser og ekstra kostnader. Og en arbeidsstyrke som ikke kan yte sitt beste, vil føre til lavere produktivitet, lavere kvalitet og dårligere relasjoner.

Sykenærvær kan påvirke ytelsen og gjøre dere til et mindre attraktivt valg enn konkurrentene blant innkjøperne. Det kan også føre til at ineffektivitet kryper inn i organisasjonens prosesser og påvirker kostnadene og beslutningstakingen. Innkjøpere må vite at leverandørene de samarbeider med, er like opptatt av sikkerhet og velvære som dem, og at de jobber etter de høyeste standarder. Tallene våre viser at bare 30 % av tjenesteleverandørene for øyeblikket har et fullstendig dokumentert system for helse- og sikkerhetsstyring som bygger opp under dette.

Takket være nettverkene kan innkjøpere og leverandører ha visshet om at de jobber ut fra den samme forståelsen. Revisjonene og spørreskjemaene våre gir uavhengige bekreftelser på leverandørenes helse- og sikkerhetsstandarder. Dette gjør det enklere å sikre velvære, både når det gjelder fasilitetsstyring og arbeidsprosedyrer, gjennom hele leverandørkjeden.

Fornøyde og sunne arbeidstakere er mer motiverte, skaper bedre relasjoner og gjør en bedre jobb. Å sette velvære øverst på agendaen er ikke bare en fordel for din egen arbeidsstyrke, men kan også ha en stor positiv effekt i hele leverandørkjeden.

← Rapport