Kontaktskjema
Åpenhetsloven: Er du klar?

Artikkel, Bransjeinnsikt

Åpenhetsloven: Er du klar?

Etisk forretningspraksis i Europa er i endring. Siden Storbritannia innførte den omveltende Modern Slavery Act, som strammet inn regelverket for tvangsarbeid og menneskehandel, introduseres nå en jevn strøm av nye lover som tvinger virksomheter til å tilpasse den etiske forretningspraksisen sin.

Det nyeste landet i rekken som nå innfører nye lover for etisk forretningsdrift, er Norge. Den nye åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Den vil føre til at virksomheter må utføre aktsomhetsvurderinger av hele leverandørkjeden sin for å finne, forhindre og rapportere mulige brudd på arbeidsstandarder og menneskerettigheter. Deler av den nye loven har likhetstrekk med tilsvarende lover for etisk forretningsdrift andre steder i Europa, men den norske åpenhetsloven går enda lenger på visse områder.

Hva er åpenhetsloven?

Fra og med begynnelsen av juli 2022 medfører åpenhetsloven nye regler for aktsomhet for store selskaper som driver virksomhet i Norge. Med utgangspunkt i OECDs retningslinjer må virksomheter som omfattes av de nye reglene, utføre evalueringer av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av alle leverandørkjedene sine, for å sikre at egnede standarder for etisk sysselsetting oppfylles i alle ledd.

Det sentrale målet med den nye loven er i større grad å stille store selskaper til ansvar for at riktige standarder oppfylles av alle leverandørene deres, og å sikre at disse selskapene regelmessig redegjør for sin kontinuerlige innsats for å slå ned på uetiske praksiser.

Hvem kommer dette til å gjelde?

De nye reglene gjelder for alle virksomheter som er registrert i eller selger til det norske markedet, og som oppfyller to av følgende tre kriterier:

  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner eller mer
  • Balansesum på 35 millioner kroner eller mer
  • Minst 50 heltidsansatte (eller tilsvarende 50 årsverk)

Men i og med at loven krever en økt grad av aktsomhetsvurderinger av leverandørkjedene i sin helhet, vil den medføre store endringer i måten mange leverandører og underleverandører driver virksomhet på. Kriteriene ovenfor fører til at en håndfull virksomheter må følge de nye reglene, men de mer omfattende konsekvensene kommer til å påvirke både oppstrøms- og nedstrømsleverandørene. Det betyr at de nye reglene får store ringvirkninger.

Hva dekkes av denne loven?

Den nye loven kopierer lignende leverandørkjedelover fra resten av Europa, men strekker seg lenger enn andre lover når det gjelder å stille store selskaper til ansvar for standardene til alle leverandørene. Noen regelverk legger vekt på at selskaper må sikre gode praksiser i oppstrømsleverandørbasen sin, men åpenhetsloven krever også ytterligere tiltak i nedstrømsleverandørkjeder samt overfor forretningspartnere.

Noen regelverk legger vekt på at selskaper må sikre gode praksiser i oppstrømsleverandørbasen sin, men åpenhetsloven krever også ytterligere tiltak i nedstrømsleverandørkjeder samt overfor forretningspartnere. Loven tvinger selskaper til å oppdage, håndtere, forhindre og begrense brudd på anstendige arbeidsforhold, ikke bare i oppstrømsleverandørbasen, men også hos nedstrømsleverandører. Loven er banebrytende, med sin betydelig større rekkevidde i forhold til tidligere regelverk. For å overholde loven må selskaper innarbeide etiske standarder i hvert ledd av driften sin.

Selskaper må også gjøre rede for hvordan de holder oppsyn med leverandørkjeden. Firmaet må utarbeide en årsrapport innen juni hvert år, første gang innen juni 2023, der de beskriver i detalj hvordan virksomheten oppfyller de nye standardene. Loven pålegger også selskaper informasjonsplikt overfor offentligheten.

Hva skjer om loven ikke følges?

Selskaper som ikke følger de nye reglene, kan ilegges sanksjoner og bøter. En rekke sanksjoner kan innføres mot virksomheter, som tvangsmulkter, overtredelsesgebyr eller forbud og påbud.

Siden loven tvinger virksomheter til å utføre mer detaljerte aktsomhetsvurderinger og foreta nøyaktige redegjørelser for innsatsen sin, står virksomheter som ikke overholder loven, overfor betydelig omdømmeskade dersom det viser seg at de bryter de nye reglene.

Hvordan kan Achilles hjelpe?

Regelverket rundt etterlevelse i leverandørkjeder blir stadig strengere, så virksomheter må ha innsikt i hvordan leverandørene deres arbeider. I Achilles samler vi inn informasjon om alle leverandørene dine – inkludert underleverandører – for å sikre at etiske forretnings standarder overholdes. Vi styrker de etiske retningslinjene, samfunnsansvaret og erklæringene om moderne slaveri i virksomheten din.

Finn ut mer om hvordan vi kan bidra til å opprettholde høye standarder hos alle leverandørene dine. Les mer om hvordan vårt program for en etisk virksomhet kan hjelpe.

← Artikkel