Kontaktskjema
RAPPORT OM GLOBAL RISIKO: Håndter sårbarheter i leverandørkjeden og bli bedre til å navigere i usikkert farvann

Bransjeinnsikt, Rapport

RAPPORT OM GLOBAL RISIKO: Håndter sårbarheter i leverandørkjeden og bli bedre til å navigere i usikkert farvann

Risikofaktorene som ble trukket frem i den globale risikorapporten fra Verdens økonomiske forum i 2021, gikk tidlig i 2022 over til å bli «klare og tilstedeværende farer». Som det går frem i forordet til dagens utgave: «Brudd i leverandørkjeden, inflasjon, gjeld, forskjeller i arbeidsmarkedet, proteksjonisme og utdanningsforskjeller fører verdensøkonomien ut i usikkert farvann …»

I forordet står det at disse problemene også vil gjøre observatører blinde for trusselen ved nye utfordringer, inkludert uro knyttet til klimaovergangen, økt cybersårbarhet, større barrierer mot internasjonal mobilitet og trengsel og konkurranse i verdensrommet.

I Achilles var funnene fra Supply Chain Resilience Index (ASCRI) i fjerde kvartal 2021 hovedsakelig i samsvar med funnene til Verdens økonomiske forum og viste en verden like over vippepunktet der risikoen blir svært høy.

Så det kan føles som om det er lite den enkelte virksomhet kan gjøre for å håndtere disse problemene på en måte som gjør en forskjell for egne og kundens resultater. Men vi tror at det finnes to områder der den umiddelbare handlingen virksomhetene kan sette i gang, vil ha en rask, kvantifiserbar positiv effekt.

Det første gjelder brudd i leverandørkjeden. Det andre, som er nært forbundet med det første, gjelder cybersårbarheter.

Ta tak i utfordringer som er forbundet innbyrdes

Alle kjenner til den dramatiske effekten som covid-19-pandemien har hatt på leverandørkjeder over hele verden de to siste årene, men det gjør ikke tallene mindre ekstraordinære. Ifølge nyere Accenture-forskning har for eksempel 94 % av Fortune 1000-selskapene opplevd brudd i leverandørkjedene på grunn av covid-19.

Pandemiens påvirkning nådde også forbrukere over hele jorda, særlig i begynnelsen da minkende lagre og panikkjøp tømte hyllene for grunnleggende varer. (Det er få av oss som med hånden på hjertet kan si det ikke var øyeblikk der vi var bekymret for hvor vi skulle få tak i den neste rullen med toalettpapir.)

Sammen med grunnstøtingen til containerskipet «Ever Given» i Suezkanalen i mars 2021 viste dette akkurat hvor sårbare leverandørkjeder er for brudd. Men noen av de potensielt forstyrrende faktorene er mindre opplagte enn pandemier og utilsiktede blokkeringer.

Håndter effektene av klimaendringer

Etter hvert som flere organisasjoner utvikler planer for å nå netto nullutslipp, lærer vi også mer om utfordringene som er knyttet til logistikk og leverandørkjeder, og som selskaper i økende grad vil stå overfor i en verden som ser lenger enn fossilt brensel og karbonøkonomien.

Forskning utført i regi av Standard Chartered viser at rundt 73 % av de totale utslippene fra multinasjonale selskaper i dag skyldes aktiviteter i selskapenes leverandørkjeder. Som et resultat mener 67 % av de multinasjonale selskapene som ble intervjuet, at en reduksjon av utslippene i leverandørkjeden må være det første skrittet i en effektiv netto nullutslipps-strategi. Dette vil uten tvil ha en kortsiktig til mellomlangsiktig innvirkning på den gjeldende strukturen, størrelsen og effektiviteten til globale leverandørkjeder.

Grip tak i cybertrusselen

Og så er det cybertruslene som alle organisasjoner som er på nettet – uavhengig av størrelse og kompleksitet – hele tiden må være bevisst på og reagere på.

Truslenes potensielle innvirkning er enorm og vidtrekkende. I henhold til en rapport fra USAs toll- og grensebeskyttelse i mars 2022 er målet for hackere og grupper som krever løsepenger, for øyeblikket amerikanske logistikk- og fraktselskaper, og de truer med å sette den allerede overbelastede leverandørkjeden ut av spill, begrense tollmyndighetens kapasitet og undergrave den nasjonale sikkerheten. Like bekymringsverdig er følgende uttalelse som er hentet fra den globale risikorapporten til Verdens økonomiske forum i 2021: «Cybersikkerhetstrusler vokser raskere enn samfunnets evne å forebygge eller reagere effektivt på dem.»

Og for å gjøre saken enda verre finnes det et punkt der leverandørkjede- og cyberrisikoen smelter sammen: I et digitalt økosystem fører nettverk som knytter sammen innkjøpere og leverandører, til at alle parter og partenes sensitive data ikke er sikrere enn det mest sårbare punktet.

Tid for å handle

Disse store problemene og den høye forretningsrisikoen krever handling. Heldigvis finnes det klare skritt som selskaper kan ta, og som vil ha en positiv innvirkning på alle disse tre problemene.

Først og fremst kan dere bygge generell motstandsdyktighet og sikkerhet i leverandørkjeden ved hjelp av effektiv sårbarhetsstyring: Identifiser svakheter og benytt om mulig effektive alternativer for å fjerne svakhetene.

Dernest kan dere foreta en strategisk vurdering av leverandørkjedestrukturen og utvikle en visjon og handlingsplan for å skape en effektiv leverandørkjede med netto nullutslipp.

Det tredje dere kan gjøre, er å skaffe dere innsikt i og forståelse av cybertruslene i hvert ledd i leverandørkjeden, slik at dere blir i stand til å uskadeliggjøre cybertruslene i hele økosystemet av virksomheter.

Hvis dette lyder avskrekkende, kan vi hjelpe. Vi kan vise dere akkurat hvordan dere kan seile rolig gjennom det usikre farvannet som Verdens økonomiske forum snakker om – godt beskyttet mot farene som truer leverandørkjedene globalt. Snakk med teamet vårt i dag.

← Bransjeinnsikt