Internasjonal Miljødag 2024 | Achilles
Kontaktskjema
Internasjonal Miljødag 2024

Artikkel

Internasjonal Miljødag 2024

Verdens miljødag setter søkelys på landrestaurering, bekjempelse av ørkenspredning og økt tørkeresistens. Ifølge data fra Achilles har 18 % av bedriftene fortsatt ikke gjennomført en miljøkonsekvensutredning eller utarbeidet en handlingsplan. Med den nye EU-forordningen begynner tiden å renne ut.

5. juni markeres Verdens miljødag, som ble etablert av FNs generalforsamling i 1972. I år er det Saudi-Arabia som er vertskap for arrangementet.

I 2022 estimerte Verdens økonomiske forum at en femtedel av jordens overflate er ubrukelig, og at innen 2050 kan kun 10 % av jordsmonnet være sunt. Dette førte til spørsmålet: «Hvor mange bedrifter vurderer sine investeringer med tanke på langsiktige risikoer knyttet til landforringelse eller tørke?»

Det internasjonale næringslivet spiller en nøkkelrolle, både positivt og negativt. Data fra Achilles viser at mange bedrifter ikke lykkes med å beskytte ressursene i sunne økosystemer.

Regulatoriske rammer er i økende grad rettet mot regenerering og bærekraft. En rekke nye åpenhets- og aktsomhetslover, som det nylig innførte EU-direktivet om bærekrafts rapportering (CSRD) og direktivet om bærekraftig aktsomhet (CSDDD), legger stadig større vekt på å identifisere og adressere negative miljøpåvirkninger, både direkte og indirekte (verdikjedebasert), som følge av forretningsaktiviteter.

Direktivet om bærekrafts rapportering (CSRD) krever at bedrifter offentliggjør sin miljøprestasjon innen viktige områder, inkludert:

– Vann- og marinressurser

– Biologisk mangfold og økosystemer

– Ressursbruk og sirkulær økonomi

For å støtte bedrifter i samsvar med bærekrafts lovgivning, inneholder den ofte siterte retningslinjen fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) for ansvarlig næringsliv en seks-trinns aktsomhetsprosess. To av de mest kritiske trinnene i OECD-prosessen (trinn 2 og 3) råder bedrifter til å identifisere og vurdere negative påvirkninger i sine operasjoner, forsyningskjeder og forretningsforbindelser, samt å stanse, forhindre eller redusere negative påvirkninger.

Analyse fra Data Science-teamet til Achilles antyder at mange bedrifter arbeider med OECD-anbefalingene, men det er fortsatt mye som må gjøres. Våre funn viser at 18 % av de analyserte bedriftene ennå ikke har utført miljøkonsekvensutredninger av sine operasjoner eller innført handlingsplaner for å redusere sin miljøpåvirkning.

Videre analyse har vist at av de 18 % av bedriftene, faller 5 % innenfor det geografiske og lovgivningsmessige omfanget av CSRD, som allerede har tredd i kraft for mange EU-bedrifter og gradvis vil påvirke flere og flere bedrifter i løpet av de neste fem årene.

Innføringsplan for CSRD

Den viktige rollen som globale bedrifter spiller i miljøbeskyttelse, blir stadig mer anerkjent. Bedrifter har en juridisk og moralsk forpliktelse til å identifisere sin miljøpåvirkning og iverksette tiltak for å redusere negative påvirkninger der det er mulig. Ved å vurdere miljøpåvirkningen kan bedrifter etablere programmer for å gjenopprette utarmede landarealer og utvikle mer effektive vannforbruk- eller lagringssystemer, noe som vil bidra til å bremse ørkenspredningen.

Achilles-teamet med sine bærekrafts eksperter arbeider med kunder over hele verden for å hjelpe dem med å identifisere bærekrafts risikoer og -muligheter i deres forsyningskjeder. Våre data gjør det mulig for bedrifter å utvikle risikobaserte ESG-strategier for å redusere miljøpåvirkningen mer effektivt og rapportere om sine prestasjoner. For å lære mer om Achilles’ OECD-tilpassede tilnærming til risikostyring i forsyningskjeden, kontakt oss her.

← Artikkel

Lær mer om Achilles' OECD-tilpassede tilnærming til risikostyring i forsyningskjeden